Hotararea nr. 482 din data 28.11.2018

MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.425/2018 PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 52,50 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018 PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTAȚIILOR PRILEJUITE DE SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 DECEMBRIE, ZIUA NAȚIONAȚĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind modificarea și completarea HCL nr. 425/2018 privind aprobarea alocării sumei de 52,50 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătoarea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, raportul comun al Direcţiei relaţii interne şi internaţionale şi al Direcţiei Economice, înregistrat la nr. 104166/28.11.2018, privind modificarea și completarea HCL nr. 425/2018 privind aprobarea alocării sumei de 52,50 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătoarea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.

-  văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică

- ȋn baza art. 1 alin (2) precum şi a art. 3 din Legea nr. 136/2014 pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie;

-  ȋn baza art. 36 alin. (1) si (2),  lit. „b” şi alin (4) lit „a”, precum şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Modificarea și completarea HCL nr. 425/31.10.2018 privind aprobarea alocării sumei de 52,50 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătoarea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României în sensul suplimentării bugetului alocat cu suma de 20,00 mii lei pentru organizarea manifestărilor, după cum urmează:

 

 • 20,00 mii lei din bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani de la subcapitolul bugetar „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei” (67.02.50), articolul bugetar „Mobilier aparatură birotică și alte active corporale” (71.01.03), pentru achiziționarea a 2 bucăți mesh printat în policromie cu montaj aferent, dimensiune 18/10 m.

   

   

  Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia, prin Direcţia relaţii interne şi internaţionale și Direcţia economică.

   

   

   

   

   

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Mihai Nedelcu                             

   

   

                                                                             Contrasemnează,

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                          FOCSANI

                                                                               Eduard Marian Corhană

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Municipiul Focşani, 28 noiembrie 2018

  Nr. 482