Hotararea nr. 474 din data 28.11.2018

MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CURSE REGULATE „ASOCIAȚIA METROPOLITAN TRANS”

                                                                                  

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

  AL MUNICIPIULUI FOCȘANI

 

 HOTĂRÂRE

 

privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară de utilităti publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”

 

    Consiliul local al Muncipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară;

    Analizând raportul Serviciului Corp de control al Primarului- compartiment guvernanță corporativă, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, nr. 96839/08.11.2018, prin care se propune modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităti publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”;

    -văzând  avizul  favorabil  al  Comisiei  pentru  buget şi administraţie publică;

    -văzând adresa nr.70/05.11.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația

Metropolitan Trans” înregistrată la Primăria Municipiului Focșani la nr. 95469/05.11.2018;

       -văzând cererea de aderare nr. 8020/05.11.2018, înaintată de Primăria Comunei

    Gologanu, județul Vrancea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice

    pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan   

    Trans”;

       -văzând  Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gologanu  nr.42/31.10.2018 privind  

    aprobarea aderării U.A.T.- Comuna Gologanu, județul Vrancea;

       -având în vedere prevederile cap. IV art.13 alin. (1) si (2) din Statutul Asociaţiei de 

    Dezvoltare  Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local

    prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”;

        -ţinând cont de prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi

    publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 92/2007

    republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        -în temeiul  art. 11, art.12, art.13, art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14, alin.(7) lit.c) şi în temeiul

    art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu

    modificările şi completările ulterioare;

 

                                                           HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1. Se acceptă în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans  în calitate de asociat, U.A.T.- Comuna Gologanu, judeţul Vrancea prin Consiliul Local al Comunei Gologanu, judeţul Vrancea.

       Art.2. Se aprobă modificarea și completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităti publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, prin act adiţional cu noul membru.

 

-2-

 

       Art.3. Se împuterniceşte Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”,  să încheie actul adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, prin care noul membru va fi menţionat în preambulul statutului.

       Art.4. Se împuternicește domnul Cristi Valentin Misăilă, Primar al Municipiului Focșani, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, în sensul art.1 şi pentru a semna Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, cuprinzând modificările și completările aduse prin prezentul proiect de  hotărâre.

       Art.5. Se împuternicește doamna Enache Aurica, director executiv  al Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară de utilităti publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans” să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor și completărilor aduse Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”

     Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică

    locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor, Asociaţiei de Dezvoltare

 Intercomunitară de utilităti publice pentru serviciul de transport public local prin curse 

 regulate, „Asociația Metropolitan Trans” și Primarului Municipiului Focșani, conform  

 legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administrație publică locală,

 agricultură și Serviciul Corp de Control al Primarului.

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

            Nedelcu Mihai       

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ                                                  

  SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                      FOCŞANI

           Eduard Marian Corhană

 

 

 

 

 

 Municipiul Focșani, 28 noiembrie 2018

 Nr. 474