Hotararea nr. 416 din data 31.10.2018

CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI FOCȘANI DOAMNEI PROFESOR ELENA STOICIU, ARTIST PLASTIC

                                                                                                                                                                                                                           

          ROMANIA

JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCSANI

 

 

HOTĂRÂRE

 

Privind, conferirea titlului de Cetăţean de onoare al

Municipiului Focşani, doamnei profesor Elena Stoiciu , artist plastic 

 

         Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în sedinţa ordinară;

    - analizând  proiectul  de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focşani Cristi Valentin Misăilă, raportul Direcției relații interne și internaționale înregistrat la nr. 91584/24.10.2018, prin care se propune conferirea titlului de Cetăţean de onoare al Municipiului Focşani doamnei profesor Elena Stoiciu, artist plastic, care a contribuit la o bună imagine a municipiului Focşani pe plan naţional şi internaţional.

     - în conformitate cu Regulamentul pentru acordarea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Focsani, aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr.1/29 ianuarie 2008;

     - văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;

     - în baza art. 36, alin.(8) şi in temeiul art.45, alin. (1)  din Legea nr. 215/2001  privind  administraţia publica locala, republicata în anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E:

 

        Art. 1.  Conferirea titlului de „cetăţean de onoare al Municipiului Focşani” doamnei profesor Elena Stoiciu , artist plastic, care a contribuit la o buna imagine a Municipiului Focşani pe plan naţional şi internaţional.

Art.  2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul Administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor, Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică şi Direcția relații interne și internaționale.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      Mihai Nedelcu                                                             Contrasemnează,

                                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                        FOCSANI

                                                                             Eduard Marian Corhană

Municipiul Focşani 31 octombrie 2018

Nr. 416