Hotararea nr. 383 din data 28.09.2018

NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 FOCȘANI

 

 
   

 

 

 

ROMÂNIA                                                        

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

HOTĂRÂRE

 

         Privind,  numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în

                       Consiliul de administraţie  la  Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2  

                       Focşani

 

 

           Consiliul  Local  al  Municipiului Focșani, judetul Vrancea, întrunit în ședință ordinară;

       - văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focsani, raportul Serviciului Corp de Control al Primarului-Compartiment Învățământ, Tineret înregistrat la nr. 78518 /17.09.2018 prin care se propune  numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în  Consiliul  de administraţie la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2  Focşani, avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică,  precum şi procesul verbal al Comisiei de numărare al voturilor secret exprimate;

    -  în conformitate cu prevederile art. 96, din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

      -  în baza  Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale  nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

      -  văzând  adresa nr. 1572 / 06.09.2018  a Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 2  Focşani;

      -  în baza prevederilor art. 36 alin.(6)  lit.a) pct.1 si in temeiul art. 45 alin. (1) si (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.  Numirea  domnului  Buzoi  Dan, consilier local, ca  reprezentant  al Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de administraţie la  Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2  Focşani.

         Art. 2.    Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 375/26.09.2017 îşi încetează valabilitatea la data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administratie, conform prevederilor legale. 

 

          Art. 3. Prezenta  hotărâre va fi comunicată  de către  Serviciul  administraţie publică locală agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor, Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 2  Focşani, consilierului  local  nominalizat la articolul 1 şi Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin  Serviciul Corp de Control al Primarului-Compartiment Învățământ, Tineret.  

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

                      Radu Nițu    

                                                                                                 Contrasemnează,

                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                     FOCŞANI,        

                                                                                            Corhană Eduard Marian    

 

                                                                                 

 

 

 

 Municipiul Focşani,  28 septembrie  2018           

 Nr. 383