Hotararea nr. 426 din data 31.10.2018

APROBAREA ORGANIZĂRII SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea organizării Sărbătorilor de Iarnă în Municipiul Focșani

 

 

          Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară;

- Analizând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani şi raportul de specialitate comun al Direcţiei relaţii interne şi internaţionale şi al Direcţiei Economice, înregistrat la nr. 91863 din 25.10.2018, privind aprobarea organizării Sărbătorilor de Iarnă în Municipiul Focșani;

- Văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;

-  În baza art. 36 alin (1) , alin.  (2), lit. „b”, alin (4) lit. „a”, precum şi în temeiul art. 45, alin. (2) lit „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 277,00 mii lei, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2018, pentru organizarea Sărbătorilor de Iarnă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    (2) Suma prevăzută la alin (1) va fi suportată din bugetele proprii ale Primăriei Municipiului Focşani, Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani şi  Direcției de Asistență Socială și Medicină după cum urmează:

  • Primăria Municipiului Focşani - suma de 101,00 mii lei de la capitolul bugetar „Cultură, recreere, religie” (67.02), subcapitolul bugetar „Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei” (67.02.50), articolul bugetar „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” (20.30.30);

  • Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani - suma de 156,00 mii lei de la capitolul bugetar „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” (70.02), subcapitolul bugetar „Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice” (70.02.50).

  • Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focşani - suma de 20,00 mii lei de la capitolul bugetar „Asigurări şi asistenţă socială”(68.02), subcapitolul bugetar „Cantine de Ajutor Social” (68.02.15.02), titlul bugetar „Hrană pentru oameni” (20.03.01).

    (3) Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focşani, în vederea acordării pachetelor cu alimente, va stabili lista cu persoanele aflate în nevoie socială, va stabili necesarul produselor alimentare, va efectua achiziţia acestora conform prevederilor legale şi va asigura, cu sprijinul Primăriei Municipiului Focşani, înmânarea pachetelor la domiciliul persoanelor în cauză, în săptămâna premergătoare sărbătorilor de iarnă.   

     

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală,  agricultură, compartimentelor, serviciilor, Direcției de Dezvoltare Servicii Publice, Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia relaţii interne şi internaţionale şi Direcţia economică.

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

              

       Mihai Nedelcu                                                  Contrasemnează,

 

                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                             FOCSANI

                                                                                   Eduard Marian Corhană

 

 

 

Municipiul Focşani, 31 octombrie 2018

Nr. 426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Text Box: ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
 MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL

Anexă la Hotărârea nr.   426/2018

 

 

 

 

DEVIZ ESTIMATIV PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE PENTRU ORGANIZAREA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

 

 

Nr Crt.

Denumirea acţiunii

Valoare

Mii lei

A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI

101,00

I

Daruri pentru copii de “Moş Nicolae”, la deschiderea Oraşelului copiilor şi colindători (4460 pachete ambalate x 13,00 lei), dulciuri pentru copii cu alimentație specială (1,5 mii lei)

59,48

II

Daruri colindători - adulţi (covrigi, mere, portocale, sucuri, produse patiserie)

1,52

III

Materiale de promovare (calendare, agende, pixuri, sacoșe, felicitări etc)

40,00

B

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE

156,00

1.

Amenajarea Orăşelului Copiilor şi a Târgului de Crăciun:

- închirierea unui patinoar mobil care va fi pus în mod gratuit la dispoziția cetățenilor municipiului

- achiziţie brazi (5-7m) şi un brad mare (15-18m)

- achiziție cetină

- achiziţie materiale decorative (globuri, furtun luminos etc.)

156,00

C

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICINĂ ȘCOLARĂ

20,00

1.

Produse alimentare pentru 400 cazuri sociale x 50 lei /familie

20,00

 

TOTAL

277,00

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

              

       Mihai Nedelcu                                                  Contrasemnează,

 

                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                             FOCSANI

                                                                                   Eduard Marian Corhană