Hotararea nr. 393 din data 28.09.2018

NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 FOCȘANI

 

 

 
   

 

ROMÂNIA                                                        

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

HOTĂRÂRE

 

            Privind,  numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Focşani în

                          Consiliul de administraţie  la  Şcoala Gimnazială  Nr. 7  Focşani

  

            Consiliul  Local  al  Municipiului Focșani, judetul Vrancea, întrunit în ședință ordinară;

       - văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, raportul Serviciului Corp de Control al Primarului-Compartiment Învățământ, Tineret  înregistrat la nr. 78707/17.09.2018  prin care se propune  numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Focşani în  Consiliul  de  administraţie la Şcoala Gimnazială Nr. 7 Focşani, avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică,  precum şi procesul verbal al Comisiei de numărare al voturilor secret exprimate;

      -  în conformitate cu prevederile art. 96, din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

      -  în baza  Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale  nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

      -   văzând  adresa nr. 2746/03.09.2018  a  Şcolii Gimnaziale  Nr. 7  Focşani;

      -  în baza prevederilor art. 36 alin.(6)  lit.a) pct.1 si in temeiul art. 45 alin. (1) și (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1.  Numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de administraţie la  Şcoala Gimnazială  Nr. 7  Focşani, respectiv :

 • domnul Ungureanu Daniel-consilier local ;

 • domnul Nistoroiu Alexandru-consilier local.

   

            Art. 2.   Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 385/26.09.2017 îşi încetează valabilitatea la data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administratie, conform prevederilor legale.

   

            Art. 3. Prezenta  hotărâre va fi comunicată  de către  Serviciul  administraţie publică locală, agricultură,   compartimentelor, birourilor, serviciilor, Şcolii Gimnaziale Nr. 7  Focşani, consilierilor locali nominalizaţi la articolul 1 şi Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul Corp de Control al Primarului-Compartiment Învățământ, Tineret.     

   

   

             PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

                        Radu Nițu                                                           Contrasemnează,

                                                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                       FOCŞANI,        

                                                                                              Corhană Eduard Marian    

   

                                                               

   

   

   

   

   

   Municipiul Focşani,  28 septembrie  2018           

   Nr. 393