Hotararea nr. 423 din data 31.10.2018

MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 18/2007 PRIVIND AVIZAREA PROIECTULUI FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „SALĂ DE SPORT MULTIFUNCȚIONALĂ LA GRUPUL ȘCOLAR AUTO” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

 

 
   

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA                        

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

H O T Ă R Â R E

privind  modificarea anexei H.C.L.nr.18/30.01.2007, privind avizarea proiectului faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul  de investiții :

Sala de Sport multifunctionala la Grupul Scolar Auto” din Municipiul Focsani”

           

    Consiliul Local al municipiului Focşani , judeţul Vrancea  întrunit in şedinţa ordinară analizand:

- proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Focsani, raportul Serviciului investiții din cadrul Direcției Management Proiecte și Investiții înregistrat la nr. 91205/25.10.2018 privind modificarea anexei H.C.L.nr.18/30.01.2007, privind avizarea proiectului faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul  de investiții : “Sala de Sport multifunctionala la Grupul Scolar Auto” din Municipiul Focsani, avizul favorabil  al Comisiei pentru buget si administratie publica ;

-avand in vedere solicitarea cu nr.7011/23.10.2018 din partea Colegiului Tehnic Auto Traian Vuia ;

- în conformitate cu prevederile art.44, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;

- având în vedere prevederile art.36 , alin. (1,2) ,lit. (b) alin.(4), lit(d) art.126 si  art.45 alin (2) lit(e)  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu completarile ulterioare ;

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei H.C.L.nr.18/30.01.2007, privind avizarea proiectului faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul  de investiții : “Sala de Sport multifunctionala la Grupul Scolar Auto” din Municipiul Focsani , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.

 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată, conform legii, de către Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, birourilor, serviciilor, Colegiului Tehnic Auto Traian Vuia si Primarului Municipiului Focșani , care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică , Direcția management proiecte și investitii .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nedelcu Mihai

                                                                                        Contrasemnează :

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI

                                                                                 Eduard Marian Corhană

Municipiul Focşani,  31.10.2018

Nr. 423

 

 

 

          R O M Â N I A

    JUDEŢUL VRANCEA

    MUNICIPIUL FOCŞANI

     CONSILIUL LOCAL                                                             ANEXA  la  hotararea nr. 423/2018

                                                           

                   Caracteristicile principale Și indicatorii

tehnico-economici ai obiectivului DE INVESTIŢII  :

 “Sala de Sport multifunctionala la Grupul Scolar Auto” din Municipiul Focsani”

 

 Beneficiar: Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia”

 Amplasament : str. Cotesti nr. 52;

                   

                                               HCL 18         HCL             HCL368         indicatorii     

                                                /2007        19/08/2016       26/09/ 2017        totali ai        

                                                                                                                    Investitiei  

 

Valoare totală a investiţiei  lei

din care:

3.462.638,34

3.462.638,34

3.510.604,01

8.204.837,12

C+M construcții montaj

3.102.840,03

3.102.840,03

3.102.840,03

4.418.086,20

Montaj utilaje tehnologice

 

 

 

2.521.402,02

Utilaje, echipamente si

functionale ce necesita montaj

 

 

 

283.517,50

Obținere avize,acorduri,taxe,comisioane

17.227,06

6.872,50

6.872,50

1.615,00

Cote legale Inspectia de stat in

 constructii+Cote legale casa

 sociala a constructorului

40.336,92

31.028.40

31.028,40

66.138,20

ProiectareStudii de

Fezabilitate,Expertiza tehnica+ Proiect tehnic +DDE

( inclusiv verificări tehnice) + studii teren+organizare

 proceduri  achizitii

132.600,00

211.641.36

252.641,36

268.603,03

Asistentă tehnică proiectant și

 diriginte șantier

 

 

6.965,67

17.080,67

Dotări

 

 

 

160.185,90

Organizare santier

7.862,33

7.862,33

7.862,33

126.564,87

Cheltuieli diverse si

 neprevazute

161.772,00

102.393,72

102.393,72

341.643,73

    

Capacitati tehnice:

        -Regim de inaltime D+P+2E

        -înălţimea minimă la streașină            =      10,00 m

       -înălţimea maximă la coamă                =      13,20 m

       -aria construită                                     =    576,35 mp

       -aria desfăşurată                                  =  2293,05 mp

       -aria utilă                                             =  1905,60 mp

 

 

 

 

 

 

 

Durata executie: 12luni

 

         Finanţarea lucrării

         Finanţarea obiectivului se face  cu fonduri de la  bugetul local si alte fonduri legal constituite.

.                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,

NEDELCU MIHAI

 

 

                                                                                        Contrasemnează :

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI

                                                                                 Eduard Marian Corhană