Hotararea nr. 499 din data 12.12.2018

APROBAREA CLASIFICĂRII UNITĂȚII LOCATIVE SITUATE ÎN STR. FULGER, BL. 9, AP. 11, CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN LOCUINȚĂ DE SERVICIU

 

 

 
   

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

                                                                        H O T Ă R Â R E

 

Privind aprobarea clasificării unității locative situată în str. Fulger, bl.9, ap.11, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, în locuință de serviciu

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în sedință ordinară,

         - vazând proiectul de hotărâre initiat de Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, prin care se propune aprobarea clasificării unității locative situată în str. Fulger, bl.9, ap.11, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, în locuință de serviciu, raportul Serviciului Administrarea domeniului public și privat, publicitate înregistrat la nr. 106515/06.12.2018;

-având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învatamânt, sănătate și sport;

         - în conformitate cu prevederile art.51 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         - în baza art. 36, alin. (1), (2)  lit. “c” și al art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

 

H O T A R A S T E :

 

          Art. 1. Se aproba clasificarea unității locative situată în str. Fulger, bl.9, ap.11 ce este inventariată în domeniul privat al Municipiului Focșani, în locuință de serviciu. Aceasta este compusă dintr-o cameră cu suprafața utilă de 14,06 mp., dependințe interioare (bucătărie, baie, hol) de 10,42 mp și logie de 2,20 mp.

 

         Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată de catre Serviciul administratie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul Administrarea domeniului public și privat, publicitate.

 

                                        

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                   Mihai NEDELCU

                                                                                                                                                                    

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ

                                                                               SECRETARUL MUNICIPIULUI  FOCȘANI,

                                                                                                    Eduard Marian CORHANĂ

 

MUNICIPIUL FOCSANI, 12.12.2018

  Nr. 499