Hotararea nr. 516 din data 12.12.2018

APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

  CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani

pe anul 2018

 

                   Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,

              - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2018 şi raportul întocmit de Direcţia economică, înregistrat la nr. 107992/11.12.2018,

              - văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;

              - având în vedere nota de fundamentare nr. 107988/11.12.2018 întocmită de Direcția managementul proiectelor și investițiilor;

              - în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 36, art. 49 alin. (4) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și cu prevederile O.U.G. nr. 78/5.09.2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

    - în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi în temeiul art. 45 alin  (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              

               Art. 1 Se aprobă virările de credite între capitolele bugetare ale Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2018 după cum  urmează:     

 

Nr. crt.

Denumire indicatori

Capitol bugetar

Virări de credite bugetare                                            (mii lei)

 ( - )

 (+ )

 

TOTAL VENITURI, din care:

 

-270.00

270.00

 

_Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

-270.00

 

 

_Alte impozite și taxe

18.02.50

 

10.00

 

_Alte venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05.30

 

200.00

 

_Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

 

60.00

 

TOTAL CHELTUIELI, din care:

 

-473.80

473.80

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

 

-471.40

39.00

 

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

0.00

11.00

 

Învățământ preșcolar

65.02.03.01

0.00

6.00

 

Alte active fixe

71.01.30

0.00

6.00

 

__Documentație tehnico-ec.pt. Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pt.Grădinița nr. 18-faza DALI- credite bugetare și credite de angajament

 

 

6.00

 

Învățământ secundar superior

65.02.04.02

0.00

5.00

 

Alte active fixe

71.01.30

0.00

5.00

 

__Documentație tehnico-ec.pt. Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pt.Colegiul Tehnic Edmond Nicolau-faza DALI- credite bugetare

 

 

5.00

 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

67.02

0.00

28.00

 

Alte activități în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

0.00

28.00

 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

 

28.00

 

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

70.02

-98.40

0.00

 

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

-50.00

0.00

 

Plăți ani precedenți recuperate în anul curent SF

85.01.01

-39.00

 

 

Plăți ani precedenți recuperate în anul curent SD

85.01.02

-11.00

 

 

Iluminat public și electrificări

70.02.06

-48.40

0.00

 

materiale și prestării servicii cu caracter funcțional

20.01.09

-48.40

 

 

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

-293.00

0.00

 

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

-293.00

0.00

 

Contribuții ale adm.publice la finanțarea unor proiecte de interes public local

20.19

-293.00

 

 

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

81.02

-80.00

0.00

 

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț

40.03

-80.00

 

2

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

-2.40

102.80

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

65.02.04.02

0.00

95.00

 

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0.00

64.60

 

Uniforme și echipament

20.05.01

 

30.40

 

COLEGIUL TEHNIC GH.ASACHI

65.02.04.02

0.00

1.50

 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

0.00

1.50

 

LICEUL TEHNOLOGIC G.G.LONGINESCU

65.02.04.02

0.00

6.30

 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

0.00

6.30

 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC             SPIRU HARET

65.02.04.02

-2.40

0.00

 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

-2.40

0.00

3

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE

 

0.00

332.00

 

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

0.00

280.00

 

Salubritate

74.02.05.01

0.00

280.00

 

Apă, canal, salubritate

20.01.04

 

280.00

 

TRANSPORTURI

84.02

0.00

52.00

 

Străzi

84.02.03.03

0.00

52.00

 

Apă, canal, salubritate

20.01.04

 

52.00

 

 

                 Art. 2 Se aprobă diminuarea cu suma de 14,95 mii lei a bugetului propriu al Primăriei Municipiului Focșani reprezentând credite de angajament pentru obiectivul ”Reabilitare pasaj Cinematograf Balada”, subcapitol bugetar ”Străzi” (84.02.03.03), articol bugetar ”Construcții” (71.01.01).

 

                Art. 3 Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor finanţate integral/parțial din venituri proprii pe anul 2018 după cum urmează:     

  

Nr. crt.

Denumire indicatori

Capitol bugetar

Venituri (mii lei)

Cheltuieli (mii lei)

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1

65.10.03.01

33.00

33.00

 

Contribuția elevilor și studenților pentru internate și cantine

33.10.14

33.00

 

 

Hrană pentru oameni

20.03.01

 

33.00

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2

65.10.03.01

10.00

10.00

 

Contribuția elevilor și studenților pentru internate și cantine

33.10.14

10.00

 

 

Hrană pentru oameni

20.03.01

 

10.00

 

TOTAL GENERAL

 

43.00

43.00

 

 

 

                Art. 4 Se aprobă modificarea numărului de personal,permanenţi şi temporari, pentru fiecare instituţie publică, finanţată din Bugetul General al Municipiului Focşani pe anul 2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

                Art. 5 Direcţia economică, prin Serviciul buget contabilitate, este autorizată să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului pe anul 2018 şi a estimărilor pe anii 2019-2021.

 

 

 

 

 

 

              Art. 6 Prezenta hotărâre va fi  comunicată de către  Serviciul administraţie publică locală, agricultură compartimentelor, serviciilor, instituțiilor de subordonare locală şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică și Direcția managementul proiectelor și investițiilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                Nedelcu Mihai

                                                                                                                  Contrasemnează,

                                                                   Secretarul Municipiului Focşani

                                                                        Eduard Marian Corhană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focşani, 12 decembrie 2018

Nr. 516