Comunicare ComunicareAdauga adnotare Adauga adnotareAjutor AjutorPreview Preview

HotarariLg52 » 516/2018
Nr:
516 data sedintei 12/12/2018
Data publicarii:
12/12/2018
Numar Comunicare:
data comunicarii
Titlu:
APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018
Motivatie:
 • Anexe
 • Adnotari
 • Arhiva
 •  

  ROMÂNIA

  JUDEŢUL VRANCEA

    CONSILIUL LOCAL

  AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

   

   

  H O T Ă R Â R E

   

  privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani

  pe anul 2018

   

                     Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,

                - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2018 şi raportul întocmit de Direcţia economică, înregistrat la nr. 107992/11.12.2018,

                - văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;

                - având în vedere nota de fundamentare nr. 107988/11.12.2018 întocmită de Direcția managementul proiectelor și investițiilor;

                - în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 36, art. 49 alin. (4) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și cu prevederile O.U.G. nr. 78/5.09.2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

      - în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi în temeiul art. 45 alin  (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

   

   

   

  HOTĂRĂŞTE:

   

                

                 Art. 1 Se aprobă virările de credite între capitolele bugetare ale Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2018 după cum  urmează:     

   

  Nr. crt.

  Denumire indicatori

  Capitol bugetar

  Virări de credite bugetare                                            (mii lei)

   ( - )

   (+ )

   

  TOTAL VENITURI, din care:

   

  -270.00

  270.00

   

  _Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

  03.02.18

  -270.00

   

   

  _Alte impozite și taxe

  18.02.50

   

  10.00

   

  _Alte venituri din concesiuni și închirieri

  30.02.05.30

   

  200.00

   

  _Alte amenzi, penalități și confiscări

  35.02.50

   

  60.00

   

  TOTAL CHELTUIELI, din care:

   

  -473.80

  473.80

  1

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

   

  -471.40

  39.00

   

  ÎNVĂȚĂMÂNT

  65.02

  0.00

  11.00

   

  Învățământ preșcolar

  65.02.03.01

  0.00

  6.00

   

  Alte active fixe

  71.01.30

  0.00

  6.00

   

  __Documentație tehnico-ec.pt. Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pt.Grădinița nr. 18-faza DALI- credite bugetare și credite de angajament

   

   

  6.00

   

  Învățământ secundar superior

  65.02.04.02

  0.00

  5.00

   

  Alte active fixe

  71.01.30

  0.00

  5.00

   

  __Documentație tehnico-ec.pt. Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pt.Colegiul Tehnic Edmond Nicolau-faza DALI- credite bugetare

   

   

  5.00

   

  CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

  67.02

  0.00

  28.00

   

  Alte activități în domeniile culturii, recreerii și religiei

  67.02.50

  0.00

  28.00

   

  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

  20.30.30

   

  28.00

   

  LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

  70.02

  -98.40

  0.00

   

  Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

  70.02.03.30

  -50.00

  0.00

   

  Plăți ani precedenți recuperate în anul curent SF

  85.01.01

  -39.00

   

   

  Plăți ani precedenți recuperate în anul curent SD

  85.01.02

  -11.00

   

   

  Iluminat public și electrificări

  70.02.06

  -48.40

  0.00

   

  materiale și prestării servicii cu caracter funcțional

  20.01.09

  -48.40

   

   

  PROTECȚIA MEDIULUI

  74.02

  -293.00

  0.00

   

  Canalizarea și tratarea apelor reziduale

  74.02.06

  -293.00

  0.00

   

  Contribuții ale adm.publice la finanțarea unor proiecte de interes public local

  20.19

  -293.00

   

   

  COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

  81.02

  -80.00

  0.00

   

  Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț

  40.03

  -80.00

   

  2

  ÎNVĂȚĂMÂNT

  65.02

  -2.40

  102.80

   

  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

  65.02.04.02

  0.00

  95.00

   

  Ajutoare sociale în numerar

  57.02.01

  0.00

  64.60

   

  Uniforme și echipament

  20.05.01

   

  30.40

   

  COLEGIUL TEHNIC GH.ASACHI

  65.02.04.02

  0.00

  1.50

   

  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

  20.30.30

  0.00

  1.50

   

  LICEUL TEHNOLOGIC G.G.LONGINESCU

  65.02.04.02

  0.00

  6.30

   

  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

  20.30.30

  0.00

  6.30

   

  COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC             SPIRU HARET

  65.02.04.02

  -2.40

  0.00

   

  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

  20.30.30

  -2.40

  0.00

  3

  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE

   

  0.00

  332.00

   

  PROTECȚIA MEDIULUI

  74.02

  0.00

  280.00

   

  Salubritate

  74.02.05.01

  0.00

  280.00

   

  Apă, canal, salubritate

  20.01.04

   

  280.00

   

  TRANSPORTURI

  84.02

  0.00

  52.00

   

  Străzi

  84.02.03.03

  0.00

  52.00

   

  Apă, canal, salubritate

  20.01.04

   

  52.00

   

   

                   Art. 2 Se aprobă diminuarea cu suma de 14,95 mii lei a bugetului propriu al Primăriei Municipiului Focșani reprezentând credite de angajament pentru obiectivul ”Reabilitare pasaj Cinematograf Balada”, subcapitol bugetar ”Străzi” (84.02.03.03), articol bugetar ”Construcții” (71.01.01).

   

                  Art. 3 Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor finanţate integral/parțial din venituri proprii pe anul 2018 după cum urmează:     

    

  Nr. crt.

  Denumire indicatori

  Capitol bugetar

  Venituri (mii lei)

  Cheltuieli (mii lei)

  1

  GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1

  65.10.03.01

  33.00

  33.00

   

  Contribuția elevilor și studenților pentru internate și cantine

  33.10.14

  33.00

   

   

  Hrană pentru oameni

  20.03.01

   

  33.00

  2

  GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2

  65.10.03.01

  10.00

  10.00

   

  Contribuția elevilor și studenților pentru internate și cantine

  33.10.14

  10.00

   

   

  Hrană pentru oameni

  20.03.01

   

  10.00

   

  TOTAL GENERAL

   

  43.00

  43.00

   

   

   

                  Art. 4 Se aprobă modificarea numărului de personal,permanenţi şi temporari, pentru fiecare instituţie publică, finanţată din Bugetul General al Municipiului Focşani pe anul 2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

   

                  Art. 5 Direcţia economică, prin Serviciul buget contabilitate, este autorizată să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului pe anul 2018 şi a estimărilor pe anii 2019-2021.

   

   

   

   

   

   

                Art. 6 Prezenta hotărâre va fi  comunicată de către  Serviciul administraţie publică locală, agricultură compartimentelor, serviciilor, instituțiilor de subordonare locală şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică și Direcția managementul proiectelor și investițiilor.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                  Nedelcu Mihai

                                                                                                                    Contrasemnează,

                                                                     Secretarul Municipiului Focşani

                                                                          Eduard Marian Corhană

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Municipiul Focşani, 12 decembrie 2018

  Nr. 516 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ActiuneNumar-AnTitlul
  --nu sunt adnotari
  Indicativ:Data intrarii in arhiva:
  Dosar:
  Termen pastrare:
  Subdosar:Data expirarii:
  Cine l-a predat:Nr. Proces Verbal
  Cine l-a primit:Localizare(
  Raft, Polita, Biblioraft)
  Alte referinte
  (cuvinte cheie):