Hotararea nr. 347 din data 29.08.2018

APROBAREA DEPLASĂRII, ÎN PERIOADA 12-17 SEPTEMBRIE 2018, A UNEI DELEGAȚII REPREZENTATIVE A MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN MAJDANPEK – REPUBLICA SERBIA, PENTRU A PARTICIPA LA MANIFESTĂRILE DEDICATE ZILELOR ORAȘULUI MAJDANPEK

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea deplasării, în perioada 12 – 17 septembrie 2018,

a unei delegaţii reprezentative a Municipiului Focşani ȋn Majdanpek – Republica Serbia, pentru a participa la manifestările dedicate Zilelor oraşului Majdanpek 

 

          Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară;

- analizând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani şi raportul de specialitate comun al Direcţiei relaţii interne şi internaţionale şi al Direcţiei Economice, înregistrat la nr. 72516 din 28.08.2018, privind aprobarea deplasării, în perioada 12.09 – 17.09.2018, a unei delegaţii reprezentative a Municipiului Focşani ȋn Majdanpek – Republica Serbia, pentru a participa la manifestările dedicate Zilelor oraşului Majdanpek;

- văzând avizul favorabil al comisiei de buget și administrație publică și procesul verbal de numărare a voturilor secret exprimate;

- în conformitate cu prevederile art. 1, lit.a) şi e) şi art. 3, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza art. 36 alin. (1) şi (9) şi în temeiul art. 45 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1. Se aprobă deplasarea, în perioada 12.09 – 17.09.2018, a unei delegaţii reprezentative a Municipiului Focşani ȋn Majdanpek – Republica Serbia, pentru a participa la manifestările dedicate Zilelor oraşului Majdanpek, delegaţie compusă din:  

  • Dl. Marius Eusebiu Iorga – viceprimar

  • D-na Cătălina Lupu – consilier local

  • Dl. Adrian Atarcicov – profesor.

     

Art. 2. Cheltuielile aferente transportului şi diurnei pentru reprezentanţii Municipiului Focşani, desemnaţi de către Consiliul Local, vor fi suportate din bugetul propriu al Municipiului Focşani, în condiţiile legii.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de căre Serviciul administraţie publică locală, agricultură compartimentelor, birourilor, serviciilor, Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia relaţii interne şi internaţionale şi Direcţia economică.

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

              

       Radu Niţu                                                           Contrasemnează,

 

                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                             FOCSANI

                                                                                   Eduard Marian Corhană

 

 

 

 

Municipiul Focşani, 29 august 2018

Nr. 347