Hotararea nr. 421 din data 31.10.2018

APROBAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, FAZA DALI ȘI DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL „ REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA CLĂDIRILOR ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A CREȘEI NR. 7”

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

HOTǍRÂRE

privind aprobarea  documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico – economici, faza SF cu elemente de DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr.7”

 

Consiliul Local al Municipiului Focșani, întrunit în ședință ordinară:

 

- Analizând Proiectul de Hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, Raportul de specialitate nr. 92295 din 25.10.2018 al Serviciului Proiecte, din cadrul Direcției Managementul Proiectelor și Investițiilor prin care se propune aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico – economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr.7”

 

- Având în vedere Ordinul viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3732/2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, cu modificarile si completările ulterioare

 

- Având în vedere Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

 

- Având în vedere Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

 

-Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget și administrație publică și amendamentul formulat de către consilierii locali ;

 

-Având în vedere prevederile art. 36, alin (4), litera d) şi în temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art. 1  Se aprobă documentațiile tehnico-economice, faza SF cu elemente de  DALI, prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta  Hotărâre, pentru obiectivul: „Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr.7”

 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, faza SF cu elemente de DALI, prevăzuți în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, pentru pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr.7”

 

Art. 3 Se aprobă descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr.7”

 

Art. 4 Prezenta Hotărâre va fi comunicată de către Serviciul Administrație Publică Locală, Agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin Direcția Managementul Proiectelor și investițiilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

NEDELCU MIHAI

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCȘANI

Eduard Marian Corhană

 

Municipiul Focșani, 31 octombrie 2018

 

Nr. 421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ROMÂNIA                                                                                    Text Box:      Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 421/2018
         ROMÂNIA

JUDEȚUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCȘANI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

DOCUMENTAȚIILE TEHNICO-ECONOMICE

 

 

 

 

Obiectivul de investiții: „Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr.7”

Componentele obiectivului de investitii și amplasarea acestora : Serviciul Public Crese -Cresa nr. 7, Str. Diviziei, nr. 1A, Municipiul Focsani, Jud. Vrancea

 

 

Documentațiile tehnico - economice supuse aprobarii sunt următoarele:

 • Tema de proiectare
 • Audit energetic
 • Expertiza Tehnica
 • Studiul Geotehnic
 • Studiu de fezabilitate (SF) cu elemente de Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI)

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                   NEDELCU MIHAI

 

 

 

 

Text Box: CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
Eduard Marian Corhană