Hotararea nr. 460 din data 28.11.2018

MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 154/29.05.2012 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: „REABILITARE PASAJ CINEMATOGRAF BALADA” DIN MUNICIPIUL FOCSANI, JUDETUL VRANCEA

 

 

 

 
   

 

 

 

ROMÂNIA

 JUDEŢUL VRANCEA                        

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind  modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 154/29.05.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  de investiții :

Reabilitare pasaj Cinematograf Balada “

           

    Consiliul Local al municipiului Focşani , judeţul Vrancea  întrunit in şedinţa ordinară analizand:

- proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Focsani, raportul Serviciului investiții din cadrul Direcției Management Proiecte și Investiții inregistrat la nr.102511/22.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 154/29.05.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  de investiții : „ Reabilitare pasaj Cinematograf Balada “ si avizul favorabil  al Comisiei pentru buget si administratie publica ;

- în conformitate cu prevederile art.44, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;

- având în vedere prevederile art.36 , alin. (1,2) ,lit. (b) alin.(4), lit(d) art.126 si  art.45 alin (2) lit(e)  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu completarile ulterioare ;

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr.154/30.01.2007, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul  de investiții : „ Reabilitare pasaj Cinematograf Balada “, conform Anexelor nr.1 si nr.2  care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată, conform legii, de către Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, birourilor, serviciilor, si Primarului Municipiului Focșani , care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică , Direcția management proiecte și investitii .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nedelcu Mihai

                                                                                        Contrasemnează :

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI

                                                                                 Eduard Marian Corhană

Municipiul Focşani,  28.11.2018

Nr. 460

 

          R O M Â N I A

    JUDEŢUL VRANCEA

    MUNICIPIUL FOCŞANI

     CONSILIUL LOCAL                                            ANEXA  nr.1 la  hotararea nr. 460/2018

                                                           

                   Caracteristicile principale Și indicatorii

tehnico-economici ai obiectivului DE INVESTIŢII  :

Reabilitare pasaj Cinematograf Balada “

 

Beneficiar: Primaria Municipiului Focsani ;

Amplasament : zona pietonala delimitata de Cinematograf Balada si blocuri de locuit (Bdul Unirii nr.38 si strada Vamii nr.1)

                                                                                   

                                                                       Cf. HCL 154/2012   indicatori propusi

 

 

Valoare totală a investiţiei  lei din care:

 

186.000,00

                  3.637.872,08

Studii de teren

0,00

9.330,00

Expertiza tehnica

0,00

2.975,00

C+M construcții montaj

170.376,00

2.896.450,42

Montaj utilaje tehnologice

0,00

3.441,30

Utilaje, echipamente si

functionale ce necesita montaj

0,00

24.276,00

Obținere avize,acorduri,taxe,comisioane

2.000,00

31.905,91

Proiectare și inginerie (SF+PT inclusiv verificări tehnice) + studii teren + organizare proceduri achizitii

 

5.111,00

 

66.250,00

Asistentă tehnică proiectant și diriginte șantier

0,00

44.273,07

Dotări

0,00

27.370,00

Organizare santier

0,00

72.411,26

Cheltuieli diverse si neprevazute

 8.513,00

459.189,12

 

 Capacitati tehnice:

  • suprafața totala - 2948.00mp (inclusiv zonele de acces la blocuri si la spatiile comerciale si pasajele de acces in strada Eroilor respectiv in strada Dimitrie Cantemir);

     

Durata de execuție lucrări :  8 luni ;

Finanţarea lucrării: Finanţarea obiectivului se face  din bugetul local.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nedelcu Mihai

                                                                                        Contrasemnează :

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI

                                                                                 Eduard Marian Corhană

Municipiul Focşani,  Nr. 460