Hotararea nr. 465 din data 28.11.2018

APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 84/2018 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘI A CUANTUMULUI UNEI BURSE PENTRU ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2018, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 84/14.02.2018 privind aprobarea

 numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile

cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate

din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2018,

cu modificările și completările ulterioare

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,

          -analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea modificării H.C.L. nr. 84/14.02.2018 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al Municipiului Focşani, pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare şi raportul întocmit de Direcţia economică  înregistrat la nr. 100441/19.11.2018;

 • văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;

 • ţinând cont de adresa nr. 4070/08.11.2018 transmisă de Colegiul Național ”Al.I.Cuza”  Focșani, înregistrată la nr. 97602/09.11.2018;

 • având în vedere prevederile art. 82 şi art 105 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

 • în baza art.36 alin (1), alin. (2), lit. „b” şi alin (4) lit „a”, precum şi în temeiul art. 45 alin.(2) lit „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

   

   

  H O T Ă R Ă Ş T E :

   

                   Art. 1 (1) Se aprobă modificarea art. 1 alin. (1) din H.C.L. nr. 84/14.02.2018 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al Municipiului Focşani, pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  - se suplimentează cu 17 numărul de burse lunare de merit aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019/buget semestrul II 2018.

  - se diminuează cu 10 numărul de burse lunare de performanță aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019/buget semestrul II 2018.

  - se diminuează cu 5 numărul de burse lunare de studiu aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019/buget semestrul II 2018.

  - se diminuează cu 2 numărul de burse lunare de ajutor social aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019/buget semestrul II 2018.

   

                                 (2) Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 84/14.02.2018 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al Municipiului Focşani, pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

   

Instituţia de învăţământ

Burse aferente semetrului II

Burse aferente semetrului I

al anului şcolar 2017-2018, pe categorii

al anului şcolar 2018-2019, pe categorii

Burse de performanţă 

Burse de merit

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Total

 Burse /lună

Burse de performanţă

Burse de merit

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Total

 Burse /lună

Colegiul national ”Al.I.Cuza”

 

 

 

 

 

-10

+17

-5

-2

0

TOTAL

 

 

 

 

 

-10

+17

-5

-2

0

 

                    Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură,  compartimentelor, serviciilor, Colegiului Național ”Al.I.Cuza” Focșani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică.

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

               Nedelcu Mihai

 

 

 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                 SECRETARUL  MUNICIPIULUI

                                                                                                      FOCŞANI

                                                                                           Corhană Eduard Marian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focşani, 28 noiembrie 2018

Nr. 465