Hotararea nr. 490 din data 12.12.2018

APROBAREA TABELULUI NOMINAL REPREZENTÂND PROPUNEREA DE ATRIBUIRE ÎN PROPRIETATE A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN ÎN BAZA ART. 36 ALIN. (3) DIN LEGEA NR. 18/1991 A FONDULUI FUNCIAR, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

 
   

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

    privind, aprobarea  tabelului  nominal  reprezentând  propunerea  de atribuire

în  proprietate  a unei suprafețe de teren in baza art. 36 alin. (3) din Legea  18/1991 a fondului funciar,  republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

           Consiliul local al Municipiului Focșani,  județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară :

         - văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, prin care se propune aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren in baza art. 36, alin. (3) din Legea 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportul comun al Serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate, al Direcției Arhitectului Șef și al Biroului agricultură, înregistrat la nr. 106042/04.12.2018;

           -  văzând avizul favorabil al Comisiei de urbanism și agricultură ;

           - având în vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Focșani sub nr. 97842/09.11.2018 ;

           - având în vedere art.36, alin. (3) din Legea 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

          -  în baza art. 36, alin. (1) si (2), lit. “c” și în temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

              Art. 1 – Se aprobă tabelul nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren, în baza art. 36, alin. (3), din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

 

              Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administratie publică locală, agricultură, în vederea aducerii acesteia la îndeplinire, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin :

     -   Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate,

     -   Direcția Arhitectului Șef,

     -   Biroul agricultură.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai NEDELCU

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Contrasemnează

                                                                                       Secretarul Municipiului Focșani

                                                                                          Eduard – Marian CORHANĂ

 

 

 

Municipiul Focşani, 12 decembrie 2018      

Nr. 490

 

 

 

 

 

              ROMÂNIA

    JUDEȚUL VRANCEA                                                                                                                 Anexa la HOTĂRÂREA nr. 490

  MUNICIPIUL FOCȘANI                                                                                                                               din  12.12.2018

     CONSILIUL LOCAL

 

 

TABEL NOMINAL

 

 

Cu cetățenii din Municipiul Focșani, județul Vrancea cărora li se atribuie în proprietate terenuri proprietate de stat, situate în intravilanul Municipiului Focșani conform art. 36, alin. 3  din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată

 

 

 

Nr.

crt.

 

      Numele și

     prenumele       

   solicitantului

 

    Adresa  teren

         Focșani

 

 

    Vecinătăți  teren

 

Decizia  de

preluare  la

      stat

Decizia

atribuire

      în

folosință

nr./an/mp

 

      Act de

   proprietate

    nr./an/mp

            Suprafața

 

 

Observații

 

  Deținută

Propusă a fi

    atribuită

        mp.

0

                 1

          2

          3

       4

       5

        6

        7

         8

      9

 

1.

 

Teșu Vasile

 

Str.Ecaterina Varga nr. 37

Tarlaua 51,

Parcela 3241 Cc

 

N – str. Ecaterina       Varga

S –  Iancu Maria

E – Ciuraru Neculai

V – str. Muncitori

 

 

 

         -

 

 

Decizia nr.

315/1985 -

227 mp.

 

 

 

Contract de

 vânzare

cumpărare nr. 1169/21.03.1985

 

 

S = 226 mp

 

 

 

S = 226 mp.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           F - 86

 

 

                               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                         Mihai NEDELCU                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                                              SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCȘANI

                                                                                                                                                                 Eduard CORHANĂ