Hotararea nr. 459 din data 28.11.2018

APROBAREA ÎNCREDINȚĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PE PERIOADA 01.12.2018-01.12.2023, CĂTRE DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI A SPAȚIULUI DISPONIBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 57 MP. SITUAT ÎN INCINTA PUNCTULUI TERMIC NR. 8, CE APARȚINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ȘI PUNERII ACESTUIA LA DISPOZIȚIA CLUBULUI DE ȘAH AL PENSIONARILOR DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

 

 

 
   

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

                                                             H O T Ă R Â R E

 

 

Privind, aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada 01.12.2018-01.12.2023, către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a spaţiului disponibil în suprafață de 57 mp. situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparţine domeniului public al Municipiului Focşani, în vederea amenajării și punerii acestuia la dispoziția Clubului de șah al pensionarilor din Municipiul Focșani

 

 

          Consiliul Local al municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară,

          - avand in vedere proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Focsani – Cristi Valentin Misaila prin care se propune aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada 01.12.2018-30.04.2019, către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a spaţiului disponibil în suprafață de 57 mp. situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparţine domeniului public al Municipiului Focşani, în vederea amenajării și punerii acestuia la dispoziția Clubului de șah al pensionarilor din Municipiul Focșani, precum și raportul Serviciului administrarea domeniului public si privat, publicitate și al Directiei economice, inregistrat la nr. 102058/21.11.2018;

            - vazand avizul favorabil al Comisiei de urbanism şi agricultura și al Comisiei de buget și administrație publică, precum și amendamentul formulat de domnul consilier local Ionuț Mersoiu ;

            - având în vedere adresa nr. 10271/21.11.2018 a Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani ;

            - în temeiul  art. 36, alin (1), alin.(2) lit.(c) si alin.(6) lit. (c), al  art. 45, alin. (3) si al art.124 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

            Art. 1. Se aprobă încredințarea în folosinţă gratuită pe perioada 01.12.2018-01.12.2023, către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a spaţiului disponibil în suprafață de 57 mp. situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparţine domeniului public al Municipiului Focşani, în vederea amenajării și punerii acestuia la dispoziția Clubului de șah al pensionarilor din Municipiul Focșani.

           Art. 2. Predarea-primirea se va face pe bază de protocol încheiat între Primăria Municipiului Focșani și Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani. Se împuternicește Primarul Municipiului Focșani – Cristi Valentin Misăilă să semneze protocolul în care se vor stabili condițiile încredințării în folosință gratuită.

            Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administratie publică locală, agricultură, în vederea aducerii acesteia la îndeplinire, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin :

  • Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate,
  • Direcția economică,

     -    Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani.

 

 

 

                                            PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         Mihai  Nedelcu

                                         

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI

                                                                                 Eduard- Marian Corhană

 

 

 

Municipiul Focsani, 28.11.2018

Nr. 459