Hotararea nr. 377 din data 28.09.2018

MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR.203/2011 PRIVIND, APROBAREA ÎNCHIRIERII DIRECTE A UNOR TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNOR CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE CHIOȘCURI DE DISTRIBUȚIE PRESĂ, CĂTRE DOMNUL TRANDAFIR COSTICĂ, AVÎND CALITATEA DE LUPTĂTOR PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989

 

 

 
   

 

 

 

 

ROMÂNIA                              

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

HOTĂRÂRE

 

               Pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 203/28.06.2011 privind, aprobarea închirierii directe a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Focșani, în vederea amplasării unor construcții provizorii cu destinația de chioșcuri de distribuție presă,  către domnul Trandafir Costică, având calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989

            

 

       Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară:

         - analizând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Focşani, raportul raportul comun al Serviciului administrarea domeniului public şi privat, publicitate, al Direcției economice  şi al Direcției Arhitectului Șef, înregistrat la nr. 80678/24.09.2018, prin care se propune modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 203/28.06.2011 privind, aprobarea închirierii directe a unor terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Focșani, în vederea  amplasării unor construcții provizorii cu destinația de chioșcuri de distribuție presă,  către domnul Trandafir Costică, având calitatea de Luptator pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 ;

          -  văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget și administrație publică ; 

          - având în vedere cererea nr. 56063/03.07.2018 depusă de domnul Trandafir Costică ;

          - in conformitate cu art.5 alin. (1) lit. “k” din  ”Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004”, nr. 341 din 12 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare ;

        - în temeiul cu art. 36 alin. (1), (2) lit. “c”, art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

             Art. 1. Modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 203/28.06.2011 privind, aprobarea închirierii directe a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Focșani, în vederea  amplasării unor construcții provizorii cu destinația de chioșcuri de distribuție presă, către domnul Trandafir Costică, având calitatea de Luptator pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, în sensul majorării suprafeței identificate la numărul curent 1, amplasament ”Str. T. Vladimirescu” de la 5 mp., la 10 mp. și radierea poziției de la numărul curent 2, amplasament ”B-dul Gării colt cu str. Prof. D. Căian”. Terenul este identificat în schița anexă la  hotărâre.

 

            Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură, în vederea aducerii acesteia la îndeplinire, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin :

     -    Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate ;

     -    Direcția Arhitectului Șef ;

     -    Direcția economică ;

     -    Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani.

 

 

 

 

                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                         Radu  Nițu

                                                                                                

 

             

                                             

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                              Secretarul Municipiului Focşani

                                                                                                           Eduard Corhană

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focşani,  28 septembrie 2018

Nr. 377