Hotararea nr. 461 din data 28.11.2018

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI FAZA DOCUMENTAȚIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: „REABILITARE SI MODERNIZARE PIATEȚA TEATRU ȘI PIAȚETA MILCOV”

 

 

 

 
   

ROMÂNIA

 JUDEŢUL VRANCEA                        

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza documentatie avizare lucrari

de interventie pentru obiectivul  de investiții :

 „ Reabilitare si modernizare Piateta Teatru si Piateta Milcov “

 

   Consiliul Local al municipiului Focşani , judeţul Vrancea  întrunit in şedinţa ordinară analizand:

- proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Focsani, raportul Serviciului investiții din cadrul Direcției Management Proiecte și Investiții Investiţii înregistrat la nr.102515/22.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza documentatie avizare lucrari de interventie pentru obiectivul  de investiții :„ Reabilitare si modernizare Piateta Teatru si Piateta Milcov “ si avizul favorabil  al Comisiei pentru buget si administratie publica ;

- în conformitate cu prevederile art.44, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;

- având în vedere prevederile art.36 , alin. (1,2) ,lit. (b) alin.(4), lit(d) art.126 si  art.45 alin (2) lit(e)  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu completarile ulterioare ;

 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici faza documentatie avizare lucrari

de interventie pentru obiectivul  de investiții : „ Reabilitare si modernizare Piateta Teatru si Piateta Milcov “ , conform Anexelor nr.1 , nr.2  si nr.3  la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată, conform legii, de către Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, birourilor, serviciilor, si Primarului Municipiului Focșani , care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică, Direcția management proiecte și investiții.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nedelcu Mihai

                                                                                        Contrasemnează :

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI

                                                                                 Eduard Marian Corhană

Municipiul Focşani,  28.11.2018

Nr. 461

 

          R O M Â N I A

    JUDEŢUL VRANCEA

    MUNICIPIUL FOCŞANI

     CONSILIUL LOCAL                                                      ANEXA nr.1  la  hotararea nr. 461/2018

                                                           

                   Caracteristicile principale Și indicatorii

tehnico-economici ai obiectivului DE INVESTIŢII  :

Reabilitare si modernizare Piateta Teatru si Piateta Milcov  “

 

Beneficiar: Primaria Municipiului Focsani ;

Amplasament : Piatete Teatru si Milcov

 

Costurile economice estimate de proiectantul de specialitate sunt detaliate astfel:                  

                   

Nr. crt.

Valoare totala de investitie –lei din care :

Valoare  lei          exclusiv  T.V.A.

TVA

Valoare  lei                   (cu T.V.A.)

 
 

 

 

 

 

 

 

1

Studii de teren

16.000,00

3.040,00

19.040,00

 

2

Expertiza, Audit energetic

8.000,00

1.520,00

9.520,00

 

3

Proiectare și inginerie ( DALI, Documentații avize ,PT+DDE, ,Verificare proiect ) din care :

1. Piateta Teatru

2.Piateta Milcov

 103.759,91

53.937,83

19.714,38

10.248,19

123.474,30

64.186,01

 

4

Construcții și instalații, din care :

1.Piateta Teatru

2.Piateta Milcov

2.171.430,40

1.565.960,90

412.571,78

297.532,57

2.584.002,18

1.863.493,47

 

5

Dotări:

1.Piateta Teatru

2.Piateta Milcov

53.900,00

65.300,00

10.241,00

12.407,00

64.141.00

77.707,00

 

6

Organizare de șantier:

1.Piateta Teatru

2.Piateta Milcov

 

54.285,76

39.149,02

 

10.314,29

7.438,31

 

64.600,05

46.587,34

 

7

Cheltuieli obținere avize, taxe și cote aferente lucrărilor

43.375,30

380,00

43.755,30

 

8

Asistență proiectant și diriginte de șantier, din care :

1.Piateta Teatru

2.Piateta Milcov

 

33.379,96

24.468,91

 

 

6.342,19

4.649,09

 

 

39.722,15

29.118,01

 

9

Cheltuieli diverse si neprevazute, din care :

1.Piateta Teatru

2.Piateta Milcov

 

354.370,54

256.450,15

 

67.330,40

48.725,53

 

421.700,94

305.120,58

 

 

TOTAL INVESTIȚIE

4.843.768,68

912.454,73

5.756.223,41

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitati tehnice:

 

 

Durata de execuție lucrări :  12 luni ;

Finanţarea lucrării: Finanţarea obiectivului se face  din bugetul local.

 

 

                                                                                                                                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nedelcu Mihai

                                                                                        Contrasemnează :

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI

                                                                                 Eduard Marian Corhană

Municipiul Focşani,  Nr. 461