Hotararea nr. 359 din data 28.09.2018

APROBAREA CONSTITUIRII CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11,00 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. DEMOCRAȚIEI T. 79, P. 416 CĂTRE SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A. – SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE FOCȘANI

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

HOTĂRÂREA

     

         Privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 11,00 mp. situat în Focșani, str. Democrației, T.79, P.416 către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Focșani   

 

 

          Consiliul local al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară,

          - văzând proiectul de hotărăre inițiat de Primarul Municipiului Focșani – domnul Cristi Valentin Misăilă și raportul comun al serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate, al Direcției economice și al Direcției arhitectului șef, înregistrat cu nr. 79480/19.08.2018 prin care se propune aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 11,00 mp. situat în Municipiul Focșani, str. Democrației T.79, P.416, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Focșani;

         - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru  buget și administrație publică și al Comisiei de urbanism și agricultură;

         - având în vedere adresa nr. 13514/11.09.2018 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Focșani înregistrată la Primăria Municipiului Focșani sub nr.77636/13.09.2018;

      - în temeiul art.12 alin.4 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

         - în conformitate cu  art.36, alin.(1) și (2), lit.(c) și al art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                             

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

        Art. 1  Se aprobă constituirea dreptului de uz și servitute în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Focșani pentru terenul ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, în suprafață de 11,00 mp. situat în Municipiului Focșani, str. Democrației, T.79, P.416, în vederea realizării lucrării « Alimentare cu energie hală de producție confecții textile ». Terenul este evidențiat în planul de amplasament – anexă la prezenta hotărâre.

      Art.2  Dreptul de uz și servitute se constituie cu titlu gratuit pe durata de viață a postului de transformare proiectat.

         Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate, Direcția economică și Direcția arhitectului șef.

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu NIȚU

 

                                                                                                                                           

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ

                                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCȘANI

                                                                                           Eduard-Marian CORHANĂ

 

 

Municipiul Focşani, 28 septembrie 2018

 Nr.    359