R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 5341 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 67 din 17.01.2023

În scopul: - reabilitare, modernizare, dotare si extindere sediu Casa Judeteana de Pensii Dolj

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 5341  din  06/01/2023
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 6, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral: 207259
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza P.UG. , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000, 543/2018
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil constructii și teren intravilan proprietate privată Casa Judeteana de Pensii Dolj cf. extras C.F. nr. 207259/06.01.2023; Imobil aflat în zona protejata centrul istoric al mun. Craiova monument istoric poz. 100, cod DJ-II-a-A-08068 şi in zona protectie monument istoric, poz. 325, cod DJ-II-m-B-08130 monument istoric "Casa Bailesteanu", poz. 326, cod DJ-II-m-B-08131 monument istoric "Casa Verdesteanu" si poz. 327, cod DJ-II-m-B-08132 monument istoric "Casa Pessicu" din LMI 2828/2015.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după P.U.G. - zona centrală și istorică, functiuni complexe de interes public si servicii de interes general Suprafata terenului -5147,00 mp din acte si 5093,00 mp din masuratori
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 si prelungit cu H.C.L. nr. 543/2018 - U.T.R. LM 2, amplasamentul este situat in zona centrală și istorică, functiuni complexe de interes public si servicii de interes general, P.O.T.max. = 70%, C.U.T= în functie de regimul de inaltime, dar nu mai mult de CUTmax. = 4, conf. Legii nr. 350/2001, cu retragere de construire si imprejmuire de min. 20,25 ml - profil 1 aprobat prin P.U.G.; Subzona predominant rezidentiala cu locuinte de tip urban, cu tesut pavilionar si dotare, echipare completa; Functiunea dominanta a zonei este locuirea individuala si colectiva. Functiunile complementare admise ale zonei sunt: -institutii publice si servicii; spatii verzi amenajate; accese pietonale si carosabile , parcaje, garaje; retele tehnico-edilitare si constructii aferente. Se propune reabilitare, modernizare, dotare si extindere sediu S+P+4 cu S+P+2 Casa Judeteana de Pensii Dolj cu P.O.T. prop.= 20% si C.U.T. prop.= 0,93. Se va prezenta plan de situatie pe suport topo vizat de O.C.P.I., cotat complet si corect, cu constructiile invecinate, regimul de inaltime al acestora si distantele până la limita de proprietate. Situatia existenta si propusa pe relevee cadastrale vizate de O.C.P.I. Se va respecta R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 415/2014 privind modul de conformitate arhitecturala a fatadelor, cladirilor din zona centrala a mun. Craiova si in zonele cuprinzand cladiri cu valoare arhitect din mun. Craiova. Se vor respecta prevederile Codul Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere si picatura la streasina; Locuri de parcare în incintă, potrivit prevederilor RLU aprobat cu HCL 489/ 2021 si respectarea NP 24/1997 normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme; Se va respecta normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-Revizuire NP 051-2000.; Scurgerea apelor pluviale se vor face in incinta proprietatii; Se vor amenaja spatii verzi si plantate in conformitate cu prevederile R.G.U. Acordul vecinilor afectati de construire la o distanta mai mica de 60 cm, conf. prevederilor Codului Civil inclusiv pentru finisaje exterioare. La faza de AC prezentati: Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, intocmite de specialisti atestati; Expertiză tehnica; Referat de expertiză tehnică pentru protejarea constructiilor adiacente; Titlul de propietate în copie, conform cu originalul. Incheiere de intabulare. Fisa bunului imobil. Extras de C.F. C.N.S. Simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
- reabilitare, modernizare, dotare si extindere sediu Casa Judeteana de Pensii Dolj
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Violeta Barcan


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.D.T.O.E.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
alimentare cu apă - Compania de Apa Olteniagaze naturale - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
canalizare - Compania de Apa Oltenia - Telekom
alimentare cu energie electrica - CEZ - Distributie Energie Olteniasalubritate - SC Iridex Group Salubritate SRL
alimentare cu energie termica - Termo Craiova - RAT Craiova
Politia Rutiera

d. 2.avize şi acorduri privind:

securitatea la incendiusanatatea populatiei

d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Dolj
d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic; Raport de audit energetic; Certificat de performanta enegetica a clădirii; Studiu privind posibilitatea montării/ utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei - dacă este cazul; Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata.
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 0,00 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Violeta Barcan

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de