R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 47339 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 438 din 21.03.2022

În scopul: Amenajare parc agrement zona Lacul Tanchistilor -Valea Sarpelui

Ca urmare a Cererii adresate de (1) MUNICIPIUL CRAIOVA REPREZENTAT DE PRIMAR LIA OLGUTA VASILESCU PRIN DELEGAT DIRECTOR EXECUTIV MARIA NUTA
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 47339  din  03/03/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, - zona Valea Sarpelui-Lacul Tanchistilor, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:216498
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUZ , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 700/2013
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan apartinand Municipiului Craiova ,intabulat drept de administrare Consiliului Local al municipiului Craiova conform C.F cu nr.216498

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după PUZ -zonă mixta de locuinte colective,institutii si servicii de interes public Suprafata terenului -79900,00mp din acte si 81423,00mp din masuratroi
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform PUZ Lacul Tanchistilor aprobat cu HCL700/2013, UTR5 -M3,imobilul se afla in zonă mixta de locuinte colective,institutii si servicii de interes public cu regim maxim de inaltime P+10E, POTmax=40%, CUTmax=2 cu retrageri de minim 8,00 ml pentru construire si de minim 5,00 ml pentru imprejmuire din axul propus al strazii propuse prin PUZ- 4-4;Functiuni complementare sunt: institutii publice si servicii de interes public;spatii verzi amenajate ; accese pietonale si carosabile, parcaje, garaje ;retele tehnico-edilitare si constructii aferente.Utilizări permise : locuinte mici cu conditia respectării normelor de protectie acustică, precum si a limitărilor de inaltime si a retragerilor fata de componente ale zonelor de siguranta, de protectie tehnologică cu avizul obligatoriu emis de autoritatea competentă. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul la exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.Autorizarea executarii constructiilor care prin conformare,volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile urbanismului, arhitecturii si peisajului, este interzisa. Potrivit Legii nr. 554/2004 contencios-administrativ, PUZ-ul aprobat cu H.C.L. nr. 700/2013 este supus controlului de legalitate in procedura contencioasa de Tribunalul Dolj, in Dosarul nr. 9332/63/2014. Conform L.50/1991 art. 2, alin. 4, lit. c) se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri și grădini publice, piețe pietonale și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice. Se propune amenajare parc agrement zona Lacul Tanchistilor -Valea Serpelui. Conditii: Plan de situatie pe suport topo vizat de OCPI cu situatia existenta si propusa, cotat complet si corect, cu c-tiile învecinate și functiunea acestora, regimul lor de inaltime, distanta de la limita de propietate la acestea.Se vor respecta retragerile de minim 8,00 ml pentru construire si de minim 5,00 ml pentru imprejmuire din axul propus al strazii propuse prin PUZ- 4-4;Se va respecta prevederile Codului Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere, picatura la streasina. Scurgerea apelor pluviale se vor face in incinta proprietatii potrivit funcţiunii. Se vor asigura locuri de parcare in incinta conf. R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 489/2021.Se poate construi numai cu avizul favorabil al detinatorilor de utilitati din zona si cu respectarea conditiilor din acestea. Certificat de nomenclatură stradală. Construcţiile la o distanta mai mica de 60 cm, faţă de limita de proprietate implică acordul autentificat al proprietarilor implicaţi în această condiţie.Bransamentele/ racordurile la utilitati se vor realiza conform art. 11, alin.7) litera e, din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, in baza acordului/ autorizatiei administratorului drumului.Se vor resp. disp. art. 14, 15 si 17 din Lg 372/2005 modificata.Simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
Amenajare parc agrement zona Lacul Tanchistilor -Valea Sarpelui
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Leontin Buciu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

[ x ] D.T.A.C.[ x ] D.T.O.E.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
[ x ] alimentare cu apă- Compania de Apa Oltenia[ x ] gaze naturale- ENGIE - Distrigaz Sud Retele[ x ] STGN Medias
[ x ] canalizare- Compania de Apa Oltenia
[ x ] alimentare cu energie electrica- CEZ - Distributie Energie Oltenia
[ x ] S.N.P. PETROM[ x ] S.E. CRAIOVA 2
d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic;Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):


Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,
Lia Olguța Vasilescu


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Gabriela Miereanu


Achitat taxa de 0 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Stela Mihaela Ene
ÎNTOCMIT
Leontin Buciu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de 23.03.2023 până la data de 22.03.2024

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Miulescu Nicoleta

ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Data prelungirii valabilităţii 07.02.2023.

Achitat taxa de 0 lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de DIRECT