R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 322793 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 1840 din 10.10.2023

În scopul: 45 (puncte) statii de reincarcare vehicule electrice in Municipiul Craiova, in cadrul proiectului: Document de planificare urbana in format digital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova

Ca urmare a Cererii adresate de (1) MUNICIPIUL CRAIOVA REPREZENTAT DE PRIMAR LIA OLGUŢA VASILESCU PRIN DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT ALIN GLAVAN
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 322793  din  21/09/2023
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, - UAT Craiova, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUG , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000, 543/2018
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Terenuri intravilane apatinand domeniului public conf. H.G. nr.141/2008, anexa 2, pozitia 2562, 2569, 2559, 2435, 1998, 2488, 183, 2202, 2106, 2084, 172, 2213, 6982, 2056, 6939, 2002, 2691, 2072, conf. H.C.L. nr. 197/2010, anexa1, pozitia 1293, 1305, 1293, 1298, conf. H.C.L. nr. 70/2022, anexa 1, pozitia 8. Partial imobile situate in zona de protecție în vecinatatea monumentului istoric Parcul ”Nicolae Romanescu” fost Parcul ”Bibescu” pozitia 276 cod DJ-II-a-A-07924 din lista monumentelor istorice aprobata conform Ordinul Ministerului Culturii si Patrimoniului National nr. 2828/2015 si pozitia 100, cod DJ-II-a-A-08068.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - cai pietonale Destinaţia după P.U.G./P.U.Z. - cai pietonale si zona spatii parcare, partial situate in zona centrala si istorica , zona protectie monument istoric. Suprafata terenului -
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și prelungit cu H.C.L. nr. 543/2018 amplasamentele solicitate sunt situate în zone pietonale si zona spatii parcare, partial in zona protectie monument istoric sau zonă centrala si istorica. Se propune: 45 (puncte) statii de reincarcare vehicule electrice in Municipiul Craiova, in cadrul proiectului: Document de planificare urbana in format digital pentru Municipiul Craiova - P.U.G. Craiova. Conform art. 11^2 din Legea nr. 50/1991 R, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții "Se pot executa fără autorizație de construire lucrările pentru amplasarea și racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a punctelor/stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal și/sau rutier, pe baza unui aviz de amplasare emis de autoritatea administrației publice locale competente să emită autorizația de construire conform prevederilor art. 4. "
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
45 (puncte) statii de reincarcare vehicule electrice in Municipiul Craiova, in cadrul proiectului: Document de planificare urbana in format digital pentru Municipiul Craiova - PUG Craiova
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:


d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
[ x ] alimentare cu apă- Compania de Apa Oltenia[ x ] gaze naturale- ENGIE - Distrigaz Sud Retele
[ x ] canalizare- Compania de Apa Oltenia[ x ] telefonizare- Orange Romania Cominications SA
[ x ] alimentare cu energie electrica- CEZ - Distributie Energie Oltenia[ x ] TRANSELECTRICA
[ x ] alimentare cu energie termica - SC Termo Urban Craiova SRL
[ x ] SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA 2
[ x ] RCS&RDS
d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Aviz C.F.R. SA; STS-UM 0569 Craiova. Avizul Comisiei de Sistematizare din cadrul P.M.C. ; Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Dolj ;
d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic - daca este cazul
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):


Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Alexandru Victor Sertis


Achitat taxa de 0,0 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de