R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 16833 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 190 din 15.02.2022

În scopul: desfiintare imobil parter C4 (fosta crescatorie porcine)

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 16833  din  26/01/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Amaradia, nr. 59, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:24560
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUG , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000,543/2018
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil constructii si teren intravilan apartinand domeniului public al Municipiului Craiova si se inscrie drept de administrare in favoarea Consiliul Local al Municipiului Craiova conform CF nr 234683 si HC 141/2008, poz 3679- dat in administrare Grupului Scolar Industrial Energetic conform protocol de predare primire 28646/28.09.2001

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după PUG -zonă cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general Suprafata terenului -36448 mp din acte si 33823 mp din masuratori
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000, prelungit cu H.C.L. nr. 543/2018 imobilul este situat în zonă cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general, P.O.T. max. = 70%, C.U.T. max. = in functie de regimul de inaltime, dar C.U.T-ul maxim nu poate depasi, C.U.T. maxim 4. Se propune -desfiintare imobil parter C4 (fosta crescatorie porcine) Conditii: Plan de situatie pe suport topo vizat de O.C.P.I., completat cu constructiile invecinate, regimul de inaltime si distantele de la acestea pană la limita de proprietate;Se va prezenta situaţia existentă şi propusă pe relevee cadastrale vizate de O.C.P.I. La faza de autorizare se va prezenta: Titlul de proprietate in copie, conform cu originalul, Extras C.F., Incheiere de intabulare, C.N.S.; Fisa bunului imobil -daca este cazul.Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, intocmite de specialisti autorizati.Certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a constructiei ce se desfiintează. Expertiza tehnică conform Legii nr. 10/1995, modificată de Legea nr. 177/2015, art. 18, alin. 2. Se vor respecta dispozitiile art. 14,15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata.La faza de AC solicitarea se va face de catre titularul dreptului real. Se va prezenta HCL cu trecerea bunului din domeniul public in domeniul privat in vederea desfiintarii. Simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
desfiintare imobil parter C4 (fosta crescatorie porcine)
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Iliuta Minaileanu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

[ x ] D.T.O.E.[ x ] D.T.A.D.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
[ x ] alimentare cu energie electrica- CEZ - Distributie Energie Oltenia[ x ] salubritate- SC Iridex Group Salubritate SRL
d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:

e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare, formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Gabriela Miereanu


Achitat taxa de 0,00 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Stela Mihaela Ene
ÎNTOCMIT
Iliuta Minaileanu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de