R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 125357 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 1296 din 21.07.2022

În scopul: Reabilitare sistem de iluminat public Calea Bucuresti zona cuprinsa între strada Jan Negulescu si B-dul Decebal

Ca urmare a Cererii adresate de (1) MUNICIPIUL CRAIOVA REPREZENTAT DE PRIMAR LIA OLGUŢA VASILESCU PRIN SC FLASH LIGHTING SERVICES SA REPREZENTATA DE GHEORGHE MANASIA
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 125357  din  12/07/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Calea Bucuresti, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUG , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000, 543/2018
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan apartinand domeniului public conform HG 141/2008, poz.223,2084,206,559 aflat in zona centrala si istorica, zona protejata Centru Istoric al mun. Craiova DJ-II-a-A-08068, poz.100

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - cai carosabile si pietonele Destinaţia după PUG -cai carosabile si pietonale Suprafata terenului -4000,00mp
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform documentatiei anexate. Se propune - reabilitare sistem iluminat public pe Calea Bucuresti Tronsonul este delimitat de strada Jan Negulescu si B-dul.Decebal CONDITII: Se va prezenta situatia existenta si propusa pe plan de situatie cu legenda in clar si cotat complet si corect.La faza de Autorizatie prezentati : plan de situatie la scara 1:1000 sau 1:2000 .In proiectul pentru obtinerea AC sa se specifice lungime totala a liniei electrice , pe planul de situatie si in memoriul tehnic.La faza de autorizaţie documentaţia tehnică (piese scrise şi desenate) va cuprinde detalii referitoare la săpături şi cote de nivel ,precum şi tehnologia de execuţie a refacerii terenului afectat de lucrare . Soluţia tehnică adoptata şi termenul de executare vor respecta Regulamentul pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din Municipiul Craiova,conform HCL 37/2014. Se va respecta traseul propus din planul de situatie .Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant cu vize in original. Practicarea canalului de preluare a retelelor aeriene existente in subteran nu va afecta circulatia rutiera si pietonala din zona. Se vor identifica detinatorii de instalatii de curenti slabi, care vor fi notificati in vederea eliberarii stalpilor existenti. Dupa executarea lucrarilor, acestia se vor adresa Directiei de Patrimoniu in vederea stabilirii taxei de ocupare definitiva a domeniului public. La faza de AC se va prezenta acordul Directiei de Patrimoniu din cadrul PMC emisa in urma solicitarii detinatorilor de curenti slabi (distributie TV, internet, telefonie fixa, comunicatii diverse). Se va prezenta sectiune canalizatie, lungimea totala a canalizatiei propuse si suprafata totala ocupata de amplasarea cameretelor proiectate si a canalizatiei propuse. La faza de autorizatie prezentati situatia existenta - propunerea cu simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
Reabilitare sistem de iluminat public Calea Bucuresti zona cuprinsa între strada Jan Negulescu si B-dul Decebal
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Leontin Buciu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

[ x ] D.T.A.C.[ x ] D.T.O.E.
[ x ] Copie D.T. pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru branşamente/racorduri excutate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
[ x ] alimentare cu apă- Compania de Apa Oltenia[ x ] gaze naturale- ENGIE - Distrigaz Sud Retele
[ x ] canalizare- Compania de Apa Oltenia
[ x ] alimentare cu energie electrica- CEZ - Distributie Energie Oltenia
[ x ] alimentare cu energie termica - SC Termo Urban Craiova SRL
[ x ] S.E. CRAIOVA 2
d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Aviz STS -UM 0569 Craiova Aviz Directia Judeteană pentru Cultură Dolj
d.4.Studii de specialitate:

e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare si formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Elena Mădălina Stănică


Achitat taxa de 0 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Leontin Buciu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de