R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 154370 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 1638 din 12.09.2022

În scopul: CONSTRUIRE CENTRUL SPORTIV STADIONUL TINERETULUI

Ca urmare a Cererii adresate de (1) CONSILIUL JUDETEAN DOLJ reprezentat prin presedinte DORIN COSMIN VASILE prin director executiv IONESCU LUPEANU SILVIA
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 154370  din  02/09/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Bulevardul Stirbei Voda, nr. 9, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:234474
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUG , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000, 543/2018
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil constructii si teren intravilan proprietate privată.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după P.U.G. - zonă centrala si istorica cu funcțiuni complexe de interes public și partial afectat de spatiu public principal Suprafata terenului - 20704,00 mp din acte si din masuratori
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 - U.T.R. C3 si prelungire valabilitate cu H.C.L. nr. 543/2018 amplasamentul studiat se afla în zonă centrala si istorica cu funcțiuni complexe de interes public și servicii de interes general, P.O.T. maxim = 70%, C.U.T. = in functie de regimul de inaltime, dar nu poate fi mai mare de C.U.T. max. = 4, conform Legii nr. 350/2001, afectat partial de spatiu public principal propus prin P.U.G. si cu aliniament de construibilitate cu retrageri pentru constructii si pentru imprejmuire de min. 20,25 ml din axul propus al B-dului Stirbei Voda - profil 1. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor care, prin comformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa. Se solicita: CONSTRUIRE CENTRUL SPORTIV STADIONUL TINERETULUI, P.O.T.propus=70,00% și C.U.T.propus=1,50. Conditii: Plan de situatie cadastral cu situaţia existentă şi propusă pe suport topo vizat de O.C.P.I., cotat complet cu construcţiile învecinate, regimul lor de înălţime şi distanta de la acestea până la limita de proprietate; Se vor respecta prevederile Codului Civil privind limita de proprietate; Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta proprietătii; Se vor asigura locuri de parcare exclusiv în incinta conform R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 489/2021; Construcţiile la o distanta mai mica de 60 cm faţă de limita de proprietate implică acordul autentificat al proprietarilor implicaţi în această condiţie; Se vor respecta prevederile R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 505/2011- privind fatadele si cromatica cladirilor, modificat prin H.C.L. nr. 304/2015 modificat cu H.C.L. nr. 231/2021. La faza de A.C. prezentati: Titlu de proprietate in copie conform cu originalul; C.N.S.; Extras C.F.; Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, intocmite de specialisti atestati. Se vor respecta dispozitiile art. 14, 15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata. Bransamentele/ racordurile la utilitati se vor realiza conform art. 11, alin.7, litera e, din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare in baza acordului/autorizatiei administratorului drumului. Se poate construi numai cu avizul favorabil al detinatorilor de utilitati din zona, cu respectarea conditiilor si retragerilor precizate prin acestea, inclusiv avizul Directiei Judetene pentru Cultura Dolj. Situatia existenta si propunerea cu simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
CONSTRUIRE CENTRUL SPORTIV STADIONUL TINERETULUI
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.D.T.O.E.
Copie D.T. pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru branşamente/racorduri excutate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
alimentare cu apă - Compania de Apa Olteniagaze naturale - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
canalizare - Compania de Apa Oltenia - Telekom
alimentare cu energie electrica - CEZ - Distributie Energie Oltenia - SC Iridex Group Salubritate SRL
alimentare cu energie termica - Termo Craiova - RAT Craiova
Politia Rutiera
S.E. CRAIOVA 2
S.E. CRAIOVA 2

d. 2.avize şi acorduri privind:

securitatea la incendiuprotectia civilasanatatea populatiei

d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Dolj. Avizul Comisiei de Sistematizare a circulatiei din cadrul P.M.C.
d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic. Studiu de circulatie in incinta. Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata.
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare, formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Elena Mădălina Stănică


Achitat taxa de 0,00 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de