Hidden Fields:0R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 144629 din
 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Nr. 1270 din 30.10.2020

Ca urmare a cererii adresate de (1): SC OMNI INVESTMENT SRL REPREZENTATA DE RADU PETRESCU
cu sediul (2) în judeţul , , satul sectorul , cod poştal , , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , telefon/fax , email înregistrată la nr. 144629 din 02.10.2020 .


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


SE AUTORIZEAZĂ:
executarea lucrărilor de construire pentru:

CONSTRUIRE C1-P+2 CU DESTINATIA LOCUINTE COLECTIVE SI C2-P+2 CU DESTINATIA LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE TEREN; DESFIINTARE IMOBIL C1,C2,C3,C4
C1 (Sc=400,40mp, Sd=1201,20mp, Su=1012,95mp,Sl= 769,05mp,) si C2 (Sc=335.55mp, Sd=1020,35mp, Su=853,60mp, Sl=619,50mp) sistem constructiv: cadre b.a., fundatii b.a., , acoperis sarpanta si terasa, invelitoare tabla) Constructii ce se desfiinteaza: C1:Sc=Sd=108mp ; C2: Sc=Sd=46mp, C3: Sc=Sd= 158mp; C4: Sc=Sd=7mp) Limprejmuire=164,69ml, sistem constructiv: la vest: L=28,45ml zidarie boltari si feronerie neagra, la nord, sud si est L=136,24ml, panouri prefabricate beton.
CONDITII: Constructii C1,C2,C3, C4 se desfiinteaza conform documentatiei anexate. Inaintea inceperii lucrarilor de demolare, constructia se va debransa de la retelele existente. Cartea tehnica(exemplarul complet) pentru constructiile C1, C2, C3, C4 se va depune la arhiva unitatii administrativ teritoriale pentru pastrare. Inaintea inceperii lucrarilor de construire se vor finaliza lucrarile de desfiintare. Se va respecta Raportul expertiza tehnica nr. 176/2020, avizele, acordurile si documentatia tehnica vizata spre neschimbare. Constructia C1 va respecta retragerile de 10,15ml din axul strazii Elena Teodorini, respectiv distantele fata de limitele de proprietate: Nord=5,06 ml, Vest=8,50 ml, Sud=0,81 ml si constructia C2 va respecta distantele fata de limitele de proprietate: Nord=3,87ml-5,20ml, Est=3,40 ml, Sud=0,70 ml, P.O.T. aprobat=40,00%, C.U.T. aprobat=1,96, Spatiu verde=240,00 mp, Nr. locuri parcare=27. Se vor respecta prevederile Codului Civil pe limita de proprietate privind servitutea la vedere si picatura la streasina. . Conform Legii 372/2005 cu modificarile ulterioare la receptia lucrarilor se va prezenta certificat de performanta energetica a cladirii si dovada ridicarii deseurilor rezultate in urma lucrarilor de construire. La organizarea de santiere se vor respecta urmatoarele: amplasarea de plase/perdele de protectie pe intreaga inaltime a constructiei pana la finalizarea lucrarilor; protejarea zonelor de acces in santier apartinand domeniului public impotriva degradarilor datorate traficului greu, mentinerea curateniei in santier si curatarea corespunzatoare a utilajelor inainte de iesirea pe domeniul public.-pe imobilul - teren si construcţii - situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova , satul , sectorul , cod poştal - , Strada Elena Teodorini , nr.25 , bl. , sc. , et. , ap. .
Cartea funciara (4) 241598 /fişa bunului imobil / nr. cadastral 241598
-lucrări în valoare (5) de
 1201200,,00 lei construire C1
1020350,00 lei construire C2
10000,00 lei imprejmuire
316096,00 lei desfiintare C1,C2,C3,C4

-în baza documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executări lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) nr. din ,
a fost elaborată de SC RAY CONSULTING SRL , DOLJ , Municipiul CRAIOVA , satul , sectorul , cod poştal
Strada Cimpia Islaz , nr. 32B , bl. , sc. , et , ap. , respectiv de Adina Maria Caliciu -arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr .8161, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Oltenia a Ordinului Arhitecţilor din România.
 

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:
A. Documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D) - vizată spre neschimbare - , împreună cu toate avizele şi acordurile obţinute, precum şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, face parte integrantă din prezenta autorizaţie.

Nerespectarea întocmai a documentaţiei tehnice - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15^1) din Legea nr. 50-1991 şi cu respectarea legislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.

B. Titularul autorizaţiei este obligat:
1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraţiei publice locale emitentă a autorizaţiei;
2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înstiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.14) la Inspectoratul teritorial în construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
3. să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiintării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.15) la Inspectoratul teritorial in construcţii, odată cu convocarea comisiei de recepţie;
4. să păstreze pe şantier, în perfectă stare, autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic - P. Th şi detaliile de execuţie pentru realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu;
6. să respecte condiţile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale;
7. să transporte la - materialele care nu se pot recupera sau valorifica rămase în urma executării lucrărilor de construcţii;
8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de - zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei"(vezi anexa nr.8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze "Placuţa de identificare a investiţiei";
11. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilitătii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilitaţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor);
12.să prezinte "Certificatul de performanţă energetică a clădirii" la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor;
13. să solicite “Autorizaţia de securitate la incendiu” după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut "Avizul de securitate la incendiu";
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei;
15. se declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).
C. Durata de execuţie a lucrărilor este de 24 Luni calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.
ÎNTOCMIT
Mirela Daniela Dumitru

FP-40-03, ver01

 
D. Termenul de valabilitate al autorizaţiei este de 24 Luni de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.

PRIMAR,
  Mihail Genoiu
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu

ARHITECT ŞEF,
arh.Gabriela Miereanu

Taxa de autorizare în valoare de 11208 lei, a fost achitată conform
Chitanţei nr. din .
Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului DIRECT la data de însoţită de exemplar(e) din documentaţia tehnică -D.T., împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se prelungeşte valabilitatea
Autorizaţiei de construire

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, o altă autorizaţie de construire.PRIMAR,
 

SECRETAR GENERAL,ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii
Achitat taxa de: lei, conform Chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de DIRECT.

(1) Numele si prenumele solicitantului
(2) Adresa solicitantului
(3) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din D.T.A.C./D.T.A.D.
(4) Se completează cu datele extrase din Cartea funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz
(5) Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din avizul general al investiţiei
(6) Se completeaza cu denumirea/titlul, nr. şi data elaborării documentaţiei, precum şi celelalte elemente de identificare.
ŞEF SERVICIU
Mariana Liliana Fugaru
ÎNTOCMIT
Mirela Daniela Dumitru
FP-40-03, ver01