Hidden Fields:0R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 344147 din
 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Nr. 1115 din 03.11.2023

Ca urmare a cererii adresate de (1): COMPLEX GLORIA RESIDENCE S.R.L. REPREZENTATA DE ION ILIE ALIN
cu sediul (2) în judeţul , , satul sectorul , cod poştal , , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , telefon/fax , email înregistrată la nr. 344147 din 05.10.2023 .


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


SE AUTORIZEAZĂ:
executarea lucrărilor de construire pentru:

CONSTRUIRE COMPLEX AGROALIMENTAR (CORP ADMINISTRATIV P+1 PROPUS, 2 HALE CU DESTINAŢIE COMERCIALĂ P, HALĂ CU DESTINAŢIE COMERCIALĂ P+1 - PROPUSĂ, 4 HALE CU DESTINAŢIA COMERCIALĂ P - PROPUSE, PLATFORMĂ BETONATĂ PROPUSĂ) ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN)
S teren=18226,00 mp, P.O.T.propus=9,47%, C.U.T.propus=0,09. Sc.totală=2517,35 mp (din care S.terase descoperite=540,15 mp, S.platformă betonată=250,00 mp), Sd.totală=2593,35 mp (din care S.terase descoperite=540,15 mp, S.platformă betonată=250,00 mp), Su.totală=2189,90 mp (din care Su.terase descoperite=540,15 mp), nr. locuri de parcare=176, S spaţii verzi=3833,96 mp. Corp C1-hală cu destinaţie comercială P+1: Sc=196,00 mp, Sd=272,00 mp, Su=245,20 mp, Su totală terase descoperite=286,40 mp, H.streaşină=4,40 m, H.max.=7,50 m. Corp C2-hală cu destinaţie comercială parter: Sc=Sd=148,00 mp, Su=134,85 mp, Su.totală terase descoperite=175,55 mp, H.streaşină=3,55 m, H.max.=4,80 m. Corp C3-hală cu destinaţie comercială parter: Sc=Sd=100,00 mp, Su=88,60 mp, Su totală terase descoperite=80,80 mp, H.streaşină=3,55 m, H.max.=4,80 m.4 Hale cu destinaţie comercială parter :1-H1 Sc=Sd=131,20 mp, Su=120,90 mp, H.streaşină=3,85 m, H.max.=4,85 m. Hală cu destinaţie comercială parter 2,3,4: Sc.totală=Sd.totală=1152,00 mp (Sc hala 2=Sc hala 3=Sc hala 4=384,00 mp, Sd hala 2=Sd hala 3=Sd hala 4=384,00 mp), Su.totală=1060,20 mp (Su hala 2=Su hala 3=Su hala 4=353,40 mp), H.streaşină=3,85 m, H.max.=4,85 m. Sistem constructiv: fundaţii continue şi fundaţii izolate din beton armat, stâlpi, grinzi şi pane metalice, închideri exterioare din panouri termoizolante, acoperiş tip şarpantă metalică cu învelitoare din panouri sandwich tip isopan. Împrejmuire teren (Li totală=628,50 ml) se va realiza pe laturile de Nord-Vest (Li=101,35 ml), Sud-Vest (Li=229,50 ml), Sud-Est (Li=56,90 ml) şi Nord-Est (Li=219,15 ml), H=2,00 m. Sistem constructiv: fundaţii izolate, stâlpi prefabricaţi şi panouri prefabricate din beton armat. Conform H.G.R. nr.766/97 categoria de importanţă este "C", conform P100-1/2013 clasa de importanţă este "III".
-pe imobilul - teren si construcţii - situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova , satul - , sectorul - , cod poştal - , Bulevardul Nicolae Romanescu , nr.220 , bl. - , sc. -, et. - , ap.- .
Cartea funciara (4) 249906 /fişa bunului imobil - / nr. cadastral 249906
-lucrări în valoare (5) de
 158400,00 lei C1 Hale P+1Parter
91200,00 lei C2 Hale Parter
57600,00 lei C3 Hale Parter
777600,00 lei 4 Hale cu destinata comerciala parter

-în baza documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executări lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) nr. 126/2023 din ,
a fost elaborată de RAY CONSULTING SRL , DOLJ , Municipiul CRAIOVA , satul - , sectorul - , cod poştal -
Strada CÎMPIA ISLAZ , nr. 32B , bl. - , sc. - , et - , ap. - , respectiv de ARH. IRINA GABRIELA GAGIU -arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr .8128, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale OLTENIA a Ordinului Arhitecţilor din România.
 

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:
A. Documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D) - vizată spre neschimbare - , împreună cu toate avizele şi acordurile obţinute, precum şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, face parte integrantă din prezenta autorizaţie.

Nerespectarea întocmai a documentaţiei tehnice - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15^1) din Legea nr. 50-1991 şi cu respectarea legislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.

B. Titularul autorizaţiei este obligat:
1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraţiei publice locale emitentă a autorizaţiei;
2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înstiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.14) la Inspectoratul teritorial în construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
3. să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiintării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.15) la Inspectoratul teritorial in construcţii, odată cu convocarea comisiei de recepţie;
4. să păstreze pe şantier, în perfectă stare, autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic - P. Th şi detaliile de execuţie pentru realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu;
6. să respecte condiţile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale;
7. să transporte la materialele care nu se pot recupera sau valorifica rămase în urma executării lucrărilor de construcţii;
8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei"(vezi anexa nr.8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze "Placuţa de identificare a investiţiei";
11. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilitătii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilitaţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor);
12.să prezinte "Certificatul de performanţă energetică a clădirii" la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor;
13. să solicite “Autorizaţia de securitate la incendiu” după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut "Avizul de securitate la incendiu";
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei;
15. se declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).
C. Durata de execuţie a lucrărilor este de 24 Luni calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.
ÎNTOCMIT
Cristian Smarandachescu

FP-40-03, ver01

 
D. Termenul de valabilitate al autorizaţiei este de 24 Luni de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.

PRIMAR,
  Lia Olguța Vasilescu
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu

ARHITECT ŞEF,
arh.Alexandru Victor Sertis

Taxa de autorizare în valoare de 10848,00 lei, a fost achitată conform
Chitanţei nr. din .
Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului DIRECT la data de însoţită de exemplar(e) din documentaţia tehnică -D.T., împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se prelungeşte valabilitatea
Autorizaţiei de construire

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, o altă autorizaţie de construire.PRIMAR,
 

SECRETAR GENERAL,ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii
Achitat taxa de: lei, conform Chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de DIRECT.

(1) Numele si prenumele solicitantului
(2) Adresa solicitantului
(3) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din D.T.A.C./D.T.A.D.
(4) Se completează cu datele extrase din Cartea funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz
(5) Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din avizul general al investiţiei
(6) Se completeaza cu denumirea/titlul, nr. şi data elaborării documentaţiei, precum şi celelalte elemente de identificare.
ŞEF SERVICIU
Eugenia Trasca
ÎNTOCMIT
Cristian Smarandachescu
FP-40-03, ver01