Hidden Fields:0R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 144215 din
 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Nr. 1374 din 06.12.2021

Ca urmare a cererii adresate de (1): SC HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA PENTRU SC PROFLEX SUD SRL PRIN NICOLAU ȘTEFAN
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul sectorul , cod poştal , , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , telefon/fax , email înregistrată la nr. 144215 din 17.08.2021 .


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


SE AUTORIZEAZĂ:
executarea lucrărilor de construire pentru:

CONSTRUIRE HALĂ P+1E PARȚIAL CU DESTINAȚIA DEPOZIT ȘI SERVICE SUBANSAMBLE HIDRAULICE, BIROURI, HALĂ P+1P CU DESTINAȚIA DEPOZITARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN - MODIFICARE DE TEMĂ ÎN TIMPUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE CONFORM ART.66 ȘI ART.67 DIN ORDINUL 839/2009
(hala P+1partial depozit, service, birouri: Sc=429,74mp; Sd=585,37mp; Su=533,27mp; hala P+1P depozitare : Sc=500,00mp;Sd=599,25mp; Su=578,35mp; sistem constructiv: structură metalică, fundatii din b.a., acoperiş sarpanta metalica, învelitoare din panouri sandwich; Imprej.: toate laturile: L=310,84ml; sistem constructiv: fundatii b.a., panouri din plasa tip Metro, stilpi metalici)
CONDIŢII:
Constructia si imprejmuirea vor respecta planul de situație vizat spre neschimbare. Hala 1 se va amplasa la distanta de 10,70ml fata de limita de N, la 7,52ml fata de limita de Sud, la 10,00ml fata de Hala 1 si la 7,88ml fata de limita de Est. Hala 2 se va amplasa la 10,00ml fata de hala 1, la ,58ml fata de limita de Sud si la 10,00ml fata de limita de Nord. Categoria de importanta D. POTpr=22,35%. CUTprop=0,28. Se vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la steraşina. Scurgerea apelor pluviale se vor face în incinta proprietăţii. Se vor respecta conditiile din avize, acordurile şi documentaţia tehnică vizată spre neschimbare ce a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire. Conform Legii 372/2005 cu modificarile ulterioare, la recepţia lucrării se va prezenta Certificat de performanţă energetică a clădirii şi dovada ridicării deşeurilor provenite în urma lucrărilor. La organizarea de șantier se vor respecta urmatoarele: Amplasarea de plase /perdele de protectie pe intreaga inalțime a construcției până la finalizarea lucrarilor; protejarea zonelor de acces în șantier aparținând domeniului public impotriva degradărilor datorate traficului greu; menținearea curățeniei în șantier și curățarea corespunzătoare a utilajelor inainte de ieșirea pe domeniul public. Modificarea de temă consta in : La Hala 1 - s-a propus realizarea unui element decorativ exterior intre axul B si axele 8 si 9 si axul 5 pe lung de 1,30ml. creare goluri exterioare la parter pe latura de Sud, recompartimentari interioare nestructurale; La hala 2 : la parter s-a prous realizarea unui elem. decorativ exterior intre axul B si axele 8 si 9 si axul 5; repozitionarea acceselor pe latura de N din axa Edintre axele 1 si 3 în axul 1 intre axele B și C; creare de goluri pe latura de est si pe latura de Sud; realizarea unui nivel intermediar (in vol. existent) pe structura metalică, realizare scara de acces din structura metalica,-pe imobilul - teren si construcţii - situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova , satul - , sectorul - , cod poştal - , Calea Bucuresti , nr.325C , bl. - , sc. -, et. - , ap.- .
Cartea funciara (4) 230463 /fişa bunului imobil - / nr. cadastral 230463
-lucrări în valoare (5) de
 114250,00 lei modificare tema

-în baza documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executări lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) nr. 24/2021 din ,
a fost elaborată de SC ARHITERRA SRL , DOLJ , Municipiul CRAIOVA , satul - , sectorul - , cod poştal -
Strada Alexandru Macedonski , nr. 6 , bl. - , sc. - , et 1 , ap. 2 , respectiv de arh. Răzvan Gornoviceanu -arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr .00051, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Oltenia a Ordinului Arhitecţilor din România.
 

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:
A. Documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D) - vizată spre neschimbare - , împreună cu toate avizele şi acordurile obţinute, precum şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, face parte integrantă din prezenta autorizaţie.

Nerespectarea întocmai a documentaţiei tehnice - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15^1) din Legea nr. 50-1991 şi cu respectarea legislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.

B. Titularul autorizaţiei este obligat:
1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraţiei publice locale emitentă a autorizaţiei;
2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înstiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.14) la Inspectoratul teritorial în construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
3. să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiintării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.15) la Inspectoratul teritorial in construcţii, odată cu convocarea comisiei de recepţie;
4. să păstreze pe şantier, în perfectă stare, autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic - P. Th şi detaliile de execuţie pentru realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu;
6. să respecte condiţile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale;
7. să transporte la - materialele care nu se pot recupera sau valorifica rămase în urma executării lucrărilor de construcţii;
8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de - zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei"(vezi anexa nr.8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze "Placuţa de identificare a investiţiei";
11. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilitătii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilitaţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor);
12.să prezinte "Certificatul de performanţă energetică a clădirii" la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor;
13. să solicite “Autorizaţia de securitate la incendiu” după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut "Avizul de securitate la incendiu";
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei;
15. se declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).
C. Durata de execuţie a lucrărilor este de 24 Luni calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.
ÎNTOCMIT
Mirel Cosmin Matei

FP-40-03, ver01

 
D. Termenul de valabilitate al autorizaţiei este de 24 Luni de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.

PRIMAR,
  Lia Olguța Vasilescu
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu

ARHITECT ŞEF,
arh.Gabriela Miereanu

Taxa de autorizare în valoare de 0,00 lei, a fost achitată conform
Chitanţei nr. din .
Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului DIRECT la data de însoţită de exemplar(e) din documentaţia tehnică -D.T., împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se prelungeşte valabilitatea
Autorizaţiei de construire

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, o altă autorizaţie de construire.PRIMAR,
 

SECRETAR GENERAL,ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii
Achitat taxa de: lei, conform Chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de DIRECT.

(1) Numele si prenumele solicitantului
(2) Adresa solicitantului
(3) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din D.T.A.C./D.T.A.D.
(4) Se completează cu datele extrase din Cartea funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz
(5) Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din avizul general al investiţiei
(6) Se completeaza cu denumirea/titlul, nr. şi data elaborării documentaţiei, precum şi celelalte elemente de identificare.
ŞEF SERVICIU
Mariana Liliana Fugaru
ÎNTOCMIT
Mirel Cosmin Matei
FP-40-03, ver01