Hidden Fields:0R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 157164 din
 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Nr. 45 din 15.01.2021

Ca urmare a cererii adresate de (1): DUMITRAŞCU GABRIEL ALEXANDRU ŞI DUMITRAŞCU VALENTINA RAMONA
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul sectorul , cod poştal , , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , telefon/fax , email înregistrată la nr. 157164 din 26.10.2020 .


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


SE AUTORIZEAZĂ:
executarea lucrărilor de construire pentru:

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1 ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
S teren=492,00 mp, POT propus=23,43%, CUTpropus=0,46, H streasina=5,80 m, Hmax=7,15 m
Sc=115,26 mp ; Sd=226,12 mp ; Su=186,23 mp ; Sl=88,91 mp/ 5 camere; S terasa acoperită parter=7,56 mp, S terasă descoperită parter=32,70 mp, S balcon etaj pe latura de vest=6,60 mp, S balcon etaj pe latura de est=7,56 mp.Sistem constructiv :fundaţii b.a, zidărie portantă caramida, şarpantă de lemn cu învelitoare din tablă ;
Împrejmuire :L total=98,87 m. Sistem constructiv: fundaţii şi stâpi b.a, porti metalice, panouri metalice la Est si panouri prefabricate la Nord, Vest şi Sud.
S spaţii verzi =248,98 mp, alei în incintă=87,50 mp/ 1 loc de parcare.
Construcţia se va amplasape teren la distanţa de 1,00 m faţă de limita de proprietate de nord, la 7,00 m fată de limita de proprietate est, la 2,70 m faţă de limita de proprietate de sud, la 15,80 m faţă de limita de proprietate vest.
Categoria de importanţă a obiectivului este "D" - importanţă redusă
CONDIŢII:
Se vor respecta retragerile de 14,40 ml pentru construcţie şi de 7,50 ml pentru împrejmuire din axul str. conform planului de situaţie cadastral , vizat spre neschimbare. Se va respecta Codul Civil privind servitutea la vedere şi picătura la streaşină.Parcarea/gararea autoturismelor şi scurgerea apelor pluviale se vor face în incinta proprietăţii. Conform Legii 372/2005 cu modificările ulterioare, la recepţia lucrării se va prezenta Certificat de performanţă energetică a clădirii . Se vor respecta avizele, acordurile şi documentaţia tehnică care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire .
La organizarea de şantier se vor respecta următoarele:amplasarea de plase/perdele de protecţie pe întreaga înălţime a construcției pînă la finalizarea lucrărilor, protejarea zonele de acces în şantier aparţinînd domeniului public împotriva degradărilor datorate traficului greu, menținerea curățeniei în şantier şi curățarea corespunzătoare a utilajelor înainte de ieșirea pe drumul public.-pe imobilul - teren si construcţii - situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova , satul , sectorul , cod poştal - , Strada Vinatori De Munte , nr.82 , bl. - , sc. -, et. - , ap.- .
Cartea funciara (4) 232188 /fişa bunului imobil - / nr. cadastral 232188
-lucrări în valoare (5) de
 114710,00 lei locuinta
9887,00 lei imprejmuire teren

-în baza documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executări lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) nr. 119/2020 din ,
a fost elaborată de SC RAY CONSULTING SRL , DOLJ , Municipiul CRAIOVA , satul - , sectorul - , cod poştal -
Strada Cimpia Islaz , nr. 32B , bl. - , sc. - , et - , ap. - , respectiv de carh. Razvan Chelaru -arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr .6293, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Oltenia a Ordinului Arhitecţilor din România.
 

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:
A. Documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D) - vizată spre neschimbare - , împreună cu toate avizele şi acordurile obţinute, precum şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, face parte integrantă din prezenta autorizaţie.

Nerespectarea întocmai a documentaţiei tehnice - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15^1) din Legea nr. 50-1991 şi cu respectarea legislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.

B. Titularul autorizaţiei este obligat:
1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraţiei publice locale emitentă a autorizaţiei;
2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înstiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.14) la Inspectoratul teritorial în construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
3. să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiintării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.15) la Inspectoratul teritorial in construcţii, odată cu convocarea comisiei de recepţie;
4. să păstreze pe şantier, în perfectă stare, autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic - P. Th şi detaliile de execuţie pentru realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu;
6. să respecte condiţile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale;
7. să transporte la Locația stabilită de operatorul de salubritate materialele care nu se pot recupera sau valorifica rămase în urma executării lucrărilor de construcţii;
8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de - zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei"(vezi anexa nr.8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze "Placuţa de identificare a investiţiei";
11. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilitătii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilitaţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor);
12.să prezinte "Certificatul de performanţă energetică a clădirii" la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor;
13. să solicite “Autorizaţia de securitate la incendiu” după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut "Avizul de securitate la incendiu";
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei;
15. se declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).
C. Durata de execuţie a lucrărilor este de 24 Luni calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.
ÎNTOCMIT
Dan Stelian Nita

FP-40-03, ver01

 
D. Termenul de valabilitate al autorizaţiei este de 24 Luni de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.

PRIMAR,
  Lia Olguța Vasilescu
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu

ARHITECT ŞEF,
arh.Gabriela Miereanu

Taxa de autorizare în valoare de 672 lei, a fost achitată conform
Chitanţei nr. din .
Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului DIRECT la data de însoţită de exemplar(e) din documentaţia tehnică -D.T., împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se prelungeşte valabilitatea
Autorizaţiei de construire

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, o altă autorizaţie de construire.PRIMAR,
 

SECRETAR GENERAL,ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii
Achitat taxa de: lei, conform Chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de DIRECT.

(1) Numele si prenumele solicitantului
(2) Adresa solicitantului
(3) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din D.T.A.C./D.T.A.D.
(4) Se completează cu datele extrase din Cartea funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz
(5) Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din avizul general al investiţiei
(6) Se completeaza cu denumirea/titlul, nr. şi data elaborării documentaţiei, precum şi celelalte elemente de identificare.
ŞEF SERVICIU
Mariana Liliana Fugaru
ÎNTOCMIT
Dan Stelian Nita
FP-40-03, ver01