R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 193296 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2028 din 22.11.2022

În scopul: desfiintare partiala corp C1, construire locuinta unifamiliala Sp+P+1 si refacere imprejmuire teren pe laturile Nord si Est

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 193296  din  03/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Brestei, nr. 182, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:215505
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUZ Balta Craiovitei , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 350/2013
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil constructii si teren intravilan proprietate privată .

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după P.U.G. - zona de locuinte individuale, partial spatii comerciale complementare zonelor rezidentiale pe str. Brestei Suprafata terenului - 792,00mp din acte si 668,00mp din masuratori
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform PUZ Balta Craiovita aprobat prin HCL 350/2013 UTR IV, subz ZL, amplasamentul se află situat în zona de locuinte individuale, partial spatii comerciale complementare zonelor rezidentiale pe str. Brestei, cu regim de inaltime maxim P+2, POTmax=40%, CUTmax=1,20, si cu retrageri de min. 8,50 ml pt. împrejmuire și de min. 11,50 ml pt. construire din axul propus al str. Brestei profil 2 din PUZ aprobat cu HCL146/2018. Utilizari admise: locuinte individuale cu max. P+2 in reg. de constr. continuu sau discontinuu, echipamente publice specifice zonei rezidentiale, scuaruri publice; Utilizari interzise: activ. productive poluante, realiz. unor false mansarde, anexe pt. cresterea anim., c-tii provizorii, instalarea in curti a panourilor pt. reclame, dispunerea de afisaj pe fatade desfigurând arhitectura si deteriorând finisajul, depozite en-gros, depozitari de materiale refolosibile, platforme de precolectare; activitati productive care utilizeaza pt depozitare si prod. terenul vizibil din circulatii publice,statii betoane,autobuze spalatorii chimice statii de intretinere auto cu capacitate peste 3masini, lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente, orice lucrari de terasamente care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si ccolectarea rapida a apelor meteorice. Împrejmuirile spre strada sau spre domeniul public vor fi transparente cu o inaltime max. de 2,00m din care un soclu opac de 0,60m si o parte transaparenta dubla cu un gard viu; gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maxim 2,50m. Se propune: desfiintare partiala corp C1, construire locuinta unifamiliala Sp+P+1 si refacere imprejmuire teren pe laturile nord si est POTmaxim=39,23% CUTmaxim=0,63 .Conditii: Se va prezenta plan de situatie pe suport topo vizat de OCPI, cu constructiile invecinate, functiunea, regimul de inaltime al acestora, distantele de la acestea la limita de proprietate; Situatia existenta si propusa pe releveu cadastral vizat de OCPI. Se va resp. Codul Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere si picatura la streasina; Scurgerea apelor pluviale se vor face în incinta proprietatii. Se vor asigura locuri de parcare conform RLU aprobat cu HCL 489/2021 si respectarea NP 24/1997 normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme; Se vor respecta retragerile de min. 8,50ml pt. împrejmuire și de min. 11,50ml pt. construire din axul propus al str. Brestei profil 2 din PUZ; În cazul în care se executa lucrări la o distanta mai mică de 60 cm faţă de limita de proprietate, se va prezenta acordul autentificat al proprietarilor direct afectati, conf. C. Civil, inclusiv pentru finisaje exterioare; In conditiile in care solutia tehnica pentru imprejmuire necesita finisaje exterioare se va prezenta acordul autentificat al vecinilor afectati. Pe planul de situatie se va marca si cota imprejmuirea, iar in memoriu si pe cerere se va preciza lungimea, respectând cond. de retrageri. Se va respecta Legea nr. 114/1996 a locuintei; Se vor respecta prevederile RLU aprobat cu HCL505/2011 privind fatadele si cromatica cladirilor, modificat prin HCL 304/2015 si HCL 231/2021. Se va amenaja platforma de gunoi menajer si selectiv. Bransamentele/ racordurile la utilitati se vor realiza conform art. 11, alin.7, litera e, din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare in baza acordului/ autorizatiei administratorului.La faza de AC se va prezenta: Titlu de proprietate in copie conform cu originalul; extras de C.F.; Fisa bunului imobil; Certificat de nomenclatura stradala; Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, intocmite de specialisti autorizati. Daca exista constructii pe proprietatea invecinata, adiacent constructiei propusa pt. desfiintare, se va prezenta referat de expertiza tehnica pt. protejarea constructiei invecinata si in functie de concluziile precizate in acesta, acordul autentificat al proprietarilor afectati. Certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a constructiei ce se desfiintează. Exp.teh.conform Legii nr. 10/1995, modificată de Legea 177/2015, art.18, alin.2;Se vor respecta dispozitiile art. 14,15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata. Situatia existenta si propusa-simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
desfiintare partiala corp C1, construire locuinta unifamiliala Sp+P+1 si refacere imprejmuire teren pe laturile Nord si Est
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Iulia Matei


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.D.T.O.E.D.T.A.D.
Copie D.T. pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru branşamente/racorduri excutate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
- Compania de Apa Olteniagaze naturale - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
- Compania de Apa Oltenia - Telekom
alimentare cu energie electrica - CEZ - Distributie Energie Olteniasalubritate - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova

d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic .Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 16,00 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Iulia Matei

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de