R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 196010 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2031 din 23.11.2022

În scopul: - deviere rețea gaze naturale presiune medie L. = 20,00 m

Ca urmare a Cererii adresate de (1) ENGIE ROMANIA S.A. REPREZENTATA DE ANNE MARIE GESTIN PENTRU STOIAN MARIA-IASMINA PRIN S.C. DIVERSINST S.R.L. REPREZENTATA DE STEFAN IONUT CLAUDIU PRIN IMPUTERNICIT MITROI ELISABETA
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 196010  din  08/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Constantin Brancoveanu, nr. 90, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral: 228077
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza P.U.G. , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000, 543/2018
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan aparţinînd domeniului public conform HG 141/2008, anexa 2A, poz. 2013

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - căi carosabile şi pietonale Destinaţia după P.U.G. - căi de circulaţie Suprafata terenului - 13,00 mp
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Se propune: deviere retea gaze naturale presiune medie L. = 20,00 m din ţeavă de PE100SDDR11 cu diametrul exterior Dn 250 și lungimea tronsonului A-B = 20,00 m montată suprateran. Devierea de conductă propusă din țeava de PE100SDDR11 cu diametrul exterior Dn 250 se va cupla în puncul A și se va poza suprateran pe strada Bâncoveanu. Adâncimea de îngropare este de minim 90 cm măsurați de la generatoarea superioeră a conductei până la suprafață. CONDIȚII: Se va prezenta plan de situație pe suport topo vizat de O.C.P.I. cu situatia existentă și propusă. Desfăşurarea lucrărilor nu va afecta circulaţia auto şi pietonală. Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de deviere conductă gaze va fi însoţit de: Contract cu executantul lucrării; Titlul de proprietate asupra imobilului, in copie conform cu originalul; Certificat de Nomenclatura Stradală. Extras C.F. pentru imobilul pentru care se face devierea, în vederea realizării accesului la proprietate. Documentaţia tehnică trebuie să fie vizată de verificatori atestaţi de proiecte, conform cerinţelor de calitate stabilite de proiectant, conform legii, pe bază de referate, cu vize în original; Aviz de Principiu de Deviere Reţea Distribuţie Gaze emise de Distrigaz Sud Reţele. Deviz estimativ de lucrări. Simulare foto. Contract cu o firmă specializată în vederea refacerii covorului asfaltic pentru execuția compactării stratului suport și certificat de agreere emis de PMC.Contract cu RAADPFL pentru refacerea zonelor fără îmbrăcăminte asfaltică.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
- deviere rețea gaze naturale presiune medie L. = 20,00 m
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Violeta Barcan


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

[ x ] D.T.A.C.[ x ] D.T.O.E.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
[ x ] alimentare cu apă- Compania de Apa Oltenia
[ x ] canalizare- Compania de Apa Oltenia[ x ] telefonizare- Orange Romania Cominications SA
[ x ] alimentare cu energie electrica- CEZ - Distributie Energie Oltenia
[ x ] alimentare cu energie termica - SC Termo Urban Craiova SRL[ x ] S.C. Flash Lightning Service S.A.
[ x ] SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA 2
[ x ] RCS&RDS
d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:

e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 6 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Violeta Barcan

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de