R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 195789 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2036 din 23.11.2022

În scopul: construire locuinţă unifamiliala P, realizare puţ forat şi imprejmuire partiala teren

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 195789  din  08/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Drumul Cornesului, nr. 116, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:246210
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUZ , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 38/2002
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan proprietate privată a numitei Nitu Veronica Camelia, conform extras CF nr.246210/08.11.2022

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - teren artabil Destinaţia după PUZ -zonă de locuinte si functiuni complementare, afectat partial de strada propusa prin P.U.Z., de aliniamentul de construibilitate si de retele de utilitate publică și culoarul de protectie al acestora Suprafata terenului - 5.566 mp din acte și 5.841mp din măsurători
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.Z. B.V. 3 aprobat cu H.C.L. nr. 38/2002, U.T.R. Lc 3 amplasamentul este situat in zonă de locuinţe individuale si funcţiuni complementare, cu regim maxim de inălţime P+2, P.O.T. max. = 34%, C.U.T. max. = 0,90, afectat partial de strada propusă prin P.U.Z. si de aliniamentul de construibilitate cu retrageri de min. 9,00 ml pentru construcţii și de min. 7,50 ml pentru împrejmuire din axul propus al străzii propuse prin P.U.Z. - sect. 2, si afectat parţial de reţele de utilitate publică și culoarul de protecţie al acestora. Funcţiunea dominantă: locuinţe și funcţiuni complementare; Funcţiuni permise: locuinţe și funcţiuni complementare care nu creează disfuncţionalităţi și incompatibilităţi în zonă. Se propune construire locuinţă unifamiliala P, realizare puţ forat şi imprejmuire partiala teren cu POTpropus=2,70% CUTpropus=0,03 Condiţii:Planul de situatie pe suport topo vizat de OCPI cu transpunerea reglementărilor urbanistice (stradă si aliniament de construibilitate propuse prin PUZ), completat cu construcţiile invecinate, distanţa până la acestea si regimul lor de inălţime, cotat complet şi corect; Se vor respecta retrageri de min. 9,00 ml pentru construcţii și de min. 7,50 ml pentru împrejmuire din axul propus al străzii propuse prin P.U.Z. - sect. 2. Se vor respecta prevederile Cod Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere şi picătura la straşină. Se vor asigura locuri de parcare în incintă, potrivit funcţiunii propusă conform RLU aprobat cu HCL 489/2021si respectarea NP 24/1997 normativ pentru proiectarea si execuţia parcajelor pentru autoturisme; Scurgerea apelor pluviale se vor face in incinta proprietăţii. Se vor amenaja spaţii verzi si plantate in conformitate cu prevederile R.G.U. 525/1996-spaţii verzi şi plantate conform RGU-spații plantate atât la nivelul solului cât și pe verticala - pe înălțimea clădirii, exemplu jardiniere, ornamente fatada; Se vor respecta prevederile R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 505/2011 privind faţadele si cromatica clădirilor, modificată prin H.C.L. nr. 304/2015 si HCL nr.231/2021; Branşamentele/racordurile la utilitaţi se vor realiza conform art. 11, alin.7) litera e, din Legea nr. 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, in baza acordului/ autorizaţiei administratorului drumului. Acordul autentificat al vecinilor afectaţi de construirea la o distanţă mai mică de 60 cm de limita de proprietate conform Cod. Civil. Se va respecta Lg.114/1996 a locuinței. Pe planul de situaţie se va marca si cota imprejmuirea, iar in memoriu şi pe cerere se va preciza lungimea imprejmuirii, respectând condiţiile de retrageri; In condiţiile in care soluţia tehnică a imprejmuirii necesită realizarea finisajelor exterioare ce afectează vecinătăţile, se va prezenta acordul autentificat al vecinilor afectaţi; În conformitate cu Ordinul nr. 119/2014 privind mediul de viaţă al populaţiei, art. 27, amplasarea fântânii (puţ forat) cu adâncimea mai mică de 10 m se face la o distanţă de 10 m de orice sursă de poluare: latrină, grajd, depozit gunoaie sau deşeuri animale, etc. La faza de A.C se va prezenta :Titlul de proprietate in copie conform cu originalul; Extras CF; Incheiere de intabulare, CNS; Referatele de verificare a proiectului la exigenţele stabilite de proiectant, intocmite de specialişti autorizaţi. Se vor respecta dispoziţiile art. 14,15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificată. Simulare foto
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
construire locuinţă unifamiliala P, realizare puţ forat şi imprejmuire partiala teren
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Livia Cristina Calin


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.D.T.O.E.
Copie D.T. pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru branşamente/racorduri excutate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
alimentare cu apă - Compania de Apa Olteniagaze naturale - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
canalizare - Compania de Apa Oltenia - Telekom
alimentare cu energie electrica - CEZ - Distributie Energie Olteniasalubritate - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova
S.N.P. PETROM

d. 2.avize şi acorduri privind:

sanatatea populatiei

d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic. Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata.
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 64 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Livia Cristina Calin

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de