R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 193308 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2037 din 23.11.2022

În scopul: informare urbanistică.

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 193308  din  03/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, - Sălcioarei, nr. 47, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:250993
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza P.U.G.-H.C.L. Simnicu de Sus , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 28/20021
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan proprietate privată a numiților Pădeanu Marian și Pădeanu Emilia, conform extras de Carte Funciară nr.250993/14.10.2022.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosința actuală a terenului - arabil; Destinaţia după P.U.G. - zonă locuințe; Suprafața terenului - 1400,00 mp din acte și 1409,00 din măsurători.
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.G. Șimnicu de Sus aprobat cu H.C.L. nr.28/2021 UTR LM2, amplasamentul se află în zonă de locuințe cu regim max. de înălțime P+2, P.O.T.max.=35%, C.U.T.max.=1,05, cu retrageri de 7.00 ml pentru construcții și 5.50 ml pentru împrejmire din axul străzii propuse prin P.U.G. -profil 3.Utilizări permise cu condiționări:se pot autoriza cu acordul prealabil al tuturor vecinilor,construcții noi mixte cu funcțiunea de locuințe și servicii,alte activități definite la zonele funcționale IS si S (dotări turistice) sau conversii funcționale la locuințele existente,cu respectarea următoarelor condiții:funcțiunile propuse să fie compatibile cu caracterul zonei pentru funcțiuni comerciale (comercial-bancare),de servicii,inclusiv turism/agroturism de dimensiuni reduse (max. 10 locuri de cazare) si mică producție nepoluantă, manufacturieră (artizanat);să nu deranjeze vecinătățile si să nu producă nici un fel de poluare, inclusiv fonică,să nu genereze transporturi grele;să ocupe spații situate la parterul construcțiilor,cu condiția ca suprafața aferentă funcțiunilor publice să nu depășească 100 mp,respectiv 30% din aria totală (desfașurată) a construcției și să aibă intrare separată pentru public/clienți.Utilizări interzise: funcțiuni comerciale și servicii care depăsesc suprafața de 100 mp arie construită desfașurată, generează un trafic important, produc poluare;activități productive poluante,cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;anexe gospodărești pentru creșterea animalelor mari,cu suprafața totală mai mare de 50 mp,alte anexe gospodăresti care produc disconfort;platforme de precolectare a deșeurilor urbane,stații de alimentare cu carburanți,ateliere de întreținere și reparație auto.Construcțiile noi vor respecta retragerile laterale de minimum jumătate din înălțimea la cornișă,dar nu mai puțin de 3 m și posterioare de minim 5 m.Se interzic finisajele exterioare lucioase/culori stridente,precum și imitațile stilistice și de material,utilizarea nepotrivită de material;Gardurile spre stradă vor fi transparente, cu respectarea înălțimii medii a gardurilor spre stradă ale parcelelor învecinate cu încadrerea în min.1,80 m și max. 2,20 m,din care soclul opac de max.0,60 m,partea superioară fiind realizată din lemn, fier sau plasă dublată de gard viu,pe limitele laterale și posterioare pot fi opace din zidărie sau lemn Hmax.=2,20 m.Acoperișurile se vor realiza din materiale durabile prevăzute cu opritori de zăpadă,se interzice folosirea azbocimentului.Se va respecta R.L.U. aferent P.U.G. aprobat cu H.C.L.nr.28/2021, pe care il anexăm alăturat.Se propune informare urbanistică pentru imobilul cu nr. cadastral 250993 și care are o suprafață de 1400,00 mp din acte și 1409,00 mp din măsurători. Terenul este construibil în următoarele condiții: zonă locuințe cu regim maxim de înălțime P+2, cu P.O.T.max.=35%, C.U.T.max.=1,05, cu retrageri de 7.00 ml pentru construcții și 5.50 ml pentru împrejmire din axul străzii propuse prin P.U.G. -profil 3. Plan de situație pe suport topo vizat de O.C.P.I. cu situația existentă si propusă, cotat complet si corect,cu construcțiile învecinate și funcțiunea acestora, regimul lor de înălțime,distanța de la limita de proprietate la acestea și figurarea accesului până la un drum public; Se va respecta Codul Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere si picătura la streașină; Amenajarea de spaţii verzi şi plantate conform R.G.U.-spații plantate atât la nivelul solului cât și pe verticală- pe înălțimea clădirii, exemplu jardiniere, ornamente fațadă; Se vor asigura locuri de parcare în incintă potrivit funcțiunii propuse, conform R.L.U. nr.489/2021 și respectarea NP 24/1997 normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme;Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta proprietății;Acordul autentificat al vecinilor afectați de construire la o distanță mai mică de 60 cm față de limita de proprietate conform Codului Civil, inclusiv pentru realizarea finisajelor exterioare;Se vor respecta prevederile R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr.505/2011-privind fațadele si cromatica clădirilor, modificat prin H.C.L. nr.231/2021.În condițiile în care soluția tehnică pentru împrejmuire necesită finisaje exterioare se va prezenta acordul autentificat al vecinilor afectați.Pe planul de situație se va marca și cota împrejmuirea, iar in memoriu și pe cerere se va preciza lungimea, respectând condițiile de retrageri.Se va respecta Legea nr.114/1996 a locuinței.Se poate construi în baza avizelor favorabile ale deținătorilor de utilitați și cu respectarea condițiilor din acestea.Se vor respecta dispozițile art.14,15 si 17 din Legea nr.372/2005 modificată.Primăria Municpiului Craiova nu va emite acte in vederea înscrierii in Cartea Funciară a construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea acesteia, dacă nu se respectă reglementările urbanistice aferente imobilului.Simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
informare urbanistică.
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Cristian Smarandachescu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:


d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
- Compania de Apa Oltenia - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
- Compania de Apa Oltenia - Telekom
- CEZ - Distributie Energie Oltenia - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova

d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:

e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):


Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 20,00 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Cristian Smarandachescu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de