R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 196032 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2044 din 25.11.2022

În scopul: construire locuinta unifamiliala P+1 si imprejmuire teren

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 196032  din  08/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Gradinari, nr. 100N, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:249771
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUG (Simnicu de Sus) , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 28/2021
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan proprietate privată a numitilor Vulpe Stefan Ciprian si Vulpe Elena Daiana cota actuala 1/2 si Vulpe Stefan Virgil si Vulpe Constanta cota actuala 1/2 conform extras Cf nr. 249771/8.11.2022

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - teren arabil Destinaţia după PUG -zona locuinte individuale Suprafata terenului -500 mp
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conf.P.U.G. (Simnicu de Sus) aprob. cu H.C.L. nr.28/2021 U.T.R. LM2, amplas. este situat in zona locuinte individuale, regim max. de inaltime P+2E, P.O.T. max.= 35%, C.U.T. max. = 1,05. Utilizari permise: se pot autoriza locuinte individuale în regim de construire izolat sau cuplat cu regim maxim de inaltime de pana la P+2E. Utilizari permise cu conditionari: Se pot autoriza, cu acordul prealabil al tuturor vecinilor, constructii mixte cu functiunea de locuinte si servicii, alte activitati definite la zonele functionale IS si S (dotari turistice), sau conversii functionale la locuintele existente, cu respect. urm. conditii: funct. propuse sa fie compatibile cu caracterul zonei pt: funct. comerciale (comercial bancare), de servicii, inclusiv turism/ agroturism de dim. reduse (max.10 locuri de cazare) si mica productie nepoluanta, manufactura (artizanat); sa nu deranjeje vecinatatile si sa nu produca nici un fel de poluare inclusiv fonica, sa nu genereze transporturi grele; sa ocupe spatii situate la parterul c-tiilor, cu conditia ca suprafata aferenta functiunilor publice sa nu depaseasca 100mp, respectiv 30% din aria totala (desfasurata) a c-tiei si sa aiba intrare separata pt. public/clienti. Utilizari interzise:functiuni comerciale si servicii care depasesc S=100mp arie construita desfasurata, genereaza trafic, produc poluare; activitati productive poluante cu risc teh., productie, depozitare; anexe gospodaresti pt cresterea animalelor mari cu St mai mare de 50 mp, platforme de precolectare a deseurilor, statii de alimentare cu carburanti, ateliere de reparatie si intretinere auto. C-tiile noi vor respecta retr. laterale de min jumatate din inaltimea la cornisa dar nu mai putin de 3m si posterioare de min 5m. Se interzic finisajele ext. lucioase/culori stridente. Se interzic imitatiile stilistice, de materiale. Acoperisurile se vor realiza din materiale durabile prevazute cu opritori de zapada, se interzice folosirea azbocimentului. Pavajul curtilor va fi deasupra cotei trotuarului pt. evitarea scurgerilor apelor pe parcelele invecinate. Se va asigura captarea si evacuarea acestora in reteaua de canalizare. Gardurile spre strada vor fi transparente, cu respectarea inaltimii medii a gardurilor spre strada ale parcelelor invecinate cu incadrerea în min 1,80m si max 2,20m din care soclul opac de maxim 0,60m, partea superioara fiind realizata din lemn, fier sau plasa dublata de gard viu, pe limitele laterale si posterioare pot fi opace din zidarie sau lemn Hmax = 2,20. Imobil fara acces direct la strada Gradinari, accesul la acesta se realizeaza pe aleea de acces cu numar cadastral 248503. Se propune -construire locuinta unifamiliala P+1 si imprejmuire teren cu POT propus=19,80% si CUT propus=0,396.Conditii: Plan de situatie pe suport topo vizat de O.C.P.I.,completat cu construcţiile invecinate, regimul de inalţime si distanţele de la acestea pană la limita de proprietate.Se va respecta retragerea de minim 4,50 pentru construire si imprejmuire din axul aleii de acces cu nr cadastral 248503.pt dimensionarea acesteia conform RGU, Anexa 4, aprobat cu HG 525/1996.Se vor respecta prev.Cod Civil pe limita de prop. privind serv. de vedere si picatura la streasina; Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta prop; Se vor amenaja spații verzi si plantate in conformitate cu prevederile R.G.U. nr.525/1996 atat la nivelul solului cat si pe verticala (pe inaltimea cladirii exemplu jardiniere, ornamente fatada);Balcoanele si logiile vor respecta estetica functiunii. Asig. locurilor de parcare in incinta prop. conf.R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 489/2021 si respectarea NP 24/1997 normativ pt. proiectarea si executia parcajelor pt. autoturisme.Se va respecta OMS 119/2014, art.3, alin.2 .Se vor respecta prev. R.L.U. aprob. cu H.C.L. nr. 505/2011 privind fatadele si cromatica cladirilor, modif. prin H.C.L. nr. 304/2015 si 231/2021;Acordul aut. al vecinilor afectati de construire la o dist. mai mica de 60 cm fata de lim. de prop, conf. Cod. Civil, inclusiv pt.realizarea finisajelor exterioare (daca este cazul);Se poate construi numai în baza avizelor fav. ale detinătorilor de utilităti și cu resp. cond. din acesta.Se va respecta Legea locuintei nr. 114/1996.In conditille in care solutia tehnica pentru imprejmuire necesita finisaje exterioare se va prezenta acordul autentificat al vecinilor afectati. Pe planul de situatie se va marca si cota imprejmuirea, iar in memoriu si pe cerere se va preciza lungimea, respectând cond. de retrageri.Titlul de prop. in copie conf.cu originalul; Extras C.F; încheiere de intab; C.N.S.;Referat de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, intocmite de specialisti atestati. Bransam /racordurile la utilitati vor face obiectul altor docum.Se vor respecta dispozitiile art. 14,15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
construire locuinta unifamiliala P+1 si imprejmuire teren
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Iliuta Minaileanu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.D.T.O.E.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
- Compania de Apa Olteniagaze naturale - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
- Compania de Apa Oltenia - Telekom
alimentare cu energie electrica - CEZ - Distributie Energie Olteniasalubritate - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova

d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic. Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata.Studiu de insorire conform O.M.S. 119/2014, art. 3, alin.2"(daca este cazul)
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare, formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 9 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Iliuta Minaileanu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de