R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 425061 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2212 din 07.12.2023

În scopul: dezmembrare teren

Ca urmare a Cererii adresate de (1) MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR LIA OLGUTA VASILESCU PRIN DELEGAT GALEA IONUT CRISTIAN
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 425061  din  29/11/2023
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Hanul Rosu, nr. 53, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:214844
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUD , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 137/2006, 627/2007
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan apartinand domeniului public al Municipiului Craiova conform extras CF nr 214844/7.11.2022.Se aproba darea in administrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ a lotului 2, in suprafata de 25000 mp conform HCL 604/24.11.2022

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - arabil/padure Destinaţia după PUD -zona spatii verzi pepiniera/ Padure + amenajari peisagere (specii ornament cu cromatica pe anotimpuri), amenajari florale speciale, zona protectie - (groapa de gunoi) Suprafata terenului -166760 mp
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform PUD aprobat cu HCL 137/2006 amplasamentul este situat in zona spatii verzi pepiniera si conform PUD aprobat cu HCL 627/2007 in vederea : Amenajare peisagistica Parcul Lunca Jiului din Municipiul Craiova amplasamentul este situat in subzona B -Padure + amenajari peisagere (specii ornament cu cromatica pe anotimpuri) si zona C -amenajari florale speciale, cu P.O.T., C.U.T. si regimul de înaltime nu este reglementat iar CUT-ul se stabileste în functie de regimul de înaltime si nu poate fi depasit C.U.T. max. = 4 conf. Legii nr. 350/2001. aflat in zona protectie - (groapa de gunoi), cu retrageri de min. 7,00ml pentru construire si de min.5,00ml pentru imprejmuire din axul str. Hanul Rosu -sect 1 din PUZ aprobat cu HCL nr.137/2006. Se propune dezmembrare teren cu S. = 166760 mp din acte in doua loturi dupa cum urmeaza: Lotul 1 - cu S. = 141757 mp si Lotul 2 - cu S. = 25000 mp. Lotul 1 si lotul 2 de teren sunt construibile in următoarele condiţii: Terenul este construibil doar dupa elaborarea și aprobarea unei documentatii P.U.Z.conform Legii nr. 350/2001, dupa reglementarea juridica a accesului la un drum public pentru lotul 2 și numai în baza avizelor favorabile ale deţinătorilor de utilităţi din zonă şi cu respectarea tuturor condiţiilor si retragerilor precizate prin acestea, având în vedere că prin reglementările urbanistice stabilite prin P.U.D zona a fost reglementata -zona spatii verzi pepiniera/ Padure + amenajari peisagere (specii ornament cu cromatica pe anotimpuri) ,amenajari florale speciale, zona protectie - (groapa de gunoi). Orice derogare de la regulamentul de urbanism aprobat cu H.C.L. nr. 137/2006 si HCL 627/2007 se poate face doar in baza unei documentaţii urbanistice P.U.Z. potrivit art. 32, alin.1, lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amanajarea teritoriului si urbanism. În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul "să condiţioneze autorizarea investiţiei de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat şi finanţat prin grija persoanelor fizice şi/sau juridice interesate”. Reglementarea juridica a accesului auto si pietonal direct/servitute de trecere pana la o strada existenta in domeniul public pentru lotul 2. Respectarea retragerilor de min. 7,00ml pentru construire si de min.5,00ml pentru imprejmuire din axul str. Hanul Rosu -sect 1 din PUZ aprobat cu HCL nr.137/2006. Titlul de proprietate in copie conform cu originalul, Extras CF, certificat de nomenclatura stradala pentru fiecare lot in parte. PUZ-ul se poate emite numai în baza avizelor favorabile al detinătorilor de utilităti din zonă, cu respectarea conditiilor din acestea.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
dezmembrare teren
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Livia Cristina Calin


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:


d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:

e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):


Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Alexandru Victor Sertis


Achitat taxa de 0,00 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Livia Cristina Calin

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de