R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 196694 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2038 din 23.11.2022

În scopul: dezmembrare teren

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 196694  din  09/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Lacramioarei, nr. 44A, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:251316
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUZ BV1 , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 114/1997
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan proprietate privată. Se intabuleaza, drept de superficie pe o perioda de 99 ani incepand cu data incheierii contractului in fav. - Meeliss Bilding SRL, conf. extras C.F. nr. 251316/21.10.2022

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - arabil Destinaţia după P.U.Z. - zona locuinte individuale Suprafata terenului -540mp din acte si 533,00 mp din masuratori
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.Z. B.V.1 aprobat cu H.C.L. nr. 114/1997, amplasamentul se află situat in zona locuinte individuale, cu regim de înăltime maxim P+2, P.O.T. max. = 34%, C.U.T. max. = 0,85. Imobil fara acces diresct la strada Lacrimioarei. Se propune -dezmembrare teren cu nr cadastral 251316 cu S total=540mp din acte si 533,00 mp din masuratori dupa cum urmeaza: Lotul 1 cu S=270 mp; Lotul 2 cu S=263 mp Terenul se poate dezmembra si loturile 1,2 sunt construibile numai dupa reglementarea juridica a accesului auto si pietonal direct/servitute de trecere pana la o strada existenta in dom. public in urmatoarele conditii: Destinatia zona locuinte individuale, cu regim de înăltime maxim P+2, P.O.T. max. = 34%, C.U.T. max. = 0,85.Planul de situatie pe suport topo vizat de O.C.P.I pe terenul inainte de dezmembrare luand in calculul indicilor urbanistici toate constructiile existente, mentinute si propuse, completat cu constructiile invecinate, distanta pana la acestea si regimul lor de inaltime,cotat complet şi corect;Se vor respecta retragerile de minim 4,50 m pt.construire si imprejmuire din axul aleii de acces,pt dimensionarea acesteia conform RGU, Anexa 4, aprobat cu HG 525/1996.Se vor respecta prev.Cod Civil pe limita de prop. privind serv. de vedere si picatura la streasina; Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta prop; Se vor amenaja spatii verzi si plantate in conf. cu prev. R.G.U.; Asig. locurilor de parcare in incinta prop. conf.R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 489/2021 si respectarea NP 24/1997 normativ pt. proiectarea si executia parcajelor pt. autot.;Se va respecta OMS 119/2014, art.3, alin.2 .Se vor respecta prev. R.L.U. aprob. cu H.C.L. nr. 505/2011 privind fatadele si cromatica cladirilor, modif. prin H.C.L. nr. 304/2015 si 231/2021;Acordul aut. al vecinilor afectati de construire la o dist. mai mica de 60 cm fata de lim. de prop, conf. Cod. Civil, inclusiv pt.realizarea finisajelor exterioare (daca este cazul);Se poate construi numai în baza avizelor fav. ale detinătorilor de utilităti și cu resp. cond. din acesta.Se va respecta Legea locuintei nr. 114/1996.Titlul de prop. in copie conf.cu originalul; Extras C.F; încheiere de intab;C.N.S.;Referat de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, intocmite de specialisti atestati. Bransam/racordurile la utilitati vor face obiectul altor docum.Se vor respecta dispozitiile art. 14,15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata.CNS pt.fiecare lot in parte rezultat in urma dezmembrarii. Simulare foto.Reglem. juridica a accesului auto si pietonal direct/servitute de trecere pana la o strada existenta in dom. public .Acordul autentificat al Meeliss Bilding SRL.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
dezmembrare teren
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Iliuta Minaileanu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:


d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
- Compania de Apa Oltenia - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
- Compania de Apa Oltenia - Telekom
- CEZ - Distributie Energie Oltenia - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova

d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:

e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):


Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 13 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Iliuta Minaileanu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de