R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 197283 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2018 din 21.11.2022

În scopul: renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova - GREEN 4, blocul A15

Ca urmare a Cererii adresate de (1) MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR LIA OLGUTA VASILESCU PRIN DELEGAT COORDONATOR DEIP ADRIANA MOTOCU
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 197283  din  09/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Constantin Argetoianu, nr. 31, bl. A15, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUG , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000, 543/2018
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil constructie si teren proprietate privata in indiviziune.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - locuinte colective Destinaţia după PUG - zona locuinte colective Suprafata terenului - 916,10mp
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform PUG aprobat cu HCL 23/2000 si prelungit cu HCL 543/2018, UTR LI 5, amplasamentul este situat in zona de locuinte colective cu regim max. inaltime P+3-10, POTmax=20%, CUTmax=2,20,Functiunea dominanta - Functiunea dominanta este locuirea in locuinte colective in zonele LI. Functiunile complementare admise sunt: institutii publice si servicii ; spatii verzi amenajate ; accese pietonale si carosabile, parcaje,garaje ; retele tehnico-edilitare si constructii aferente. Autorizarea executarii c-tiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii c-tiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii. Se propune -renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova - GREEN 4, blocul A15. Condiţii:Se va prezenta plan de situatie pe suport topo vizat O.C.P.I. cu situaţia existenta si propusa, cotat complet si corect, cu constructiile invecinate si regimul lor de inaltime, distantele de la acestea la limita de proprietate. Se vor respecta prevederile Codului Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere și picătura la streasină. Se vor pastra ghenele de ventilatie. Se vor folosi materiale ignifuge agrementate PSI. Evacuarea apelor pluviale se va asigura la nivelul solului si va fi directionata catre canalizarea municipala. Termosistemul se va realiza unitar pentru tot tronsonul blocului A15. Finisajele se vor realiza, conform H.C.L. nr. 505/2011 privind R.L.U. referitor la cromatica fatadelor pentru cresterea calitătii arhitectural - ambientale a clădirilor din municipiul Craiova, modificat prin H.C.L. nr. 304/2015 si H.C.L. nr.231/2021. Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari. Contract incheiat intre Asociatia de Proprietari si Unitatea Administrativ Teritoriala - municipiul Craiova prin care Asociatia incredinteaza Unitatii Administrativ Teritoriale stabilirea si efectuarea masurilor si actiunilor ce se impun pentru pregatirea, contractarea si implementarea unui proiect pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte. La faza de autorizatie prezentati: Titlurile de proprietate in copii, conform cu originalul; Extrasele de carte funciara; Incheierile de intabulare; Fisele bunului imobil. Certificatele de nomenclatura stradala. Expertiza tehnica. Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant. Se vor respecta dispozitiile art. 14, 15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata. Simulare foto
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova - GREEN 4, blocul A15
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.D.T.O.E.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
- Compania de Apa Olteniagaze naturale - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
- Compania de Apa Olteniatelefonizare - Telekom
- CEZ - Distributie Energie Oltenia - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova
RCS&RDS

d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:
Raport de audit energetic. Certificat de performantă energetică a clădirii; Studiu privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei - daca este cazul; Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic și al mediului înconjurator a utilizării sistemelor alternative de inaltă eficiență conf. Legii nr. 372/2005 modificată.
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 0,00 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de