R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 195427 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2030 din 23.11.2022

În scopul: - informare urbanistica

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 195427  din  07/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Crinului, nr. 65, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral: 234083
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza P.U.G. , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000, 543/2018
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil construcții și teren intravilan proprietate privată

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - arabil/curţi construcţii Destinaţia după P.U.G. - zonă de locuințe Suprafata terenului - 1285,00 mp din acte si 1287,00 mp din măsurători
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.G, aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000, prelungit cu H.C.L. nr. 543/2018, amplasamentul este situat in zonă de locuințe individuale cu regim maxim de înalțime P+2, P.O.T. max. = 35%, C.U.T. max. = 1,05, cu retragerea de minim 4,25 ml pentru construire şi imprejmuire din axul propus al strazii Crinului (sect 4 din PUG). Se propune informare urbanistica pentru terenul cu S. = 1285,00 mp din acte si 1287,00 mp din măsurători cu nr. cad. 234083. Terenul este construibil, în următoarele condiţii: destinaţia - zona de locuinţe individuale cu regim max. de inalţime P+2, P.O.T. max.= 35%, C.U.T. max.=1,05. Plan de situaţie pe suport topo vizat de O.C.P.I. cu situațția existentă si propusă completat cu construcţiile învecinate, regimul lor de inălţime, distanţa de la limita de proprietate până la acestea, cotat complet şi corect; Se vor respecta retragerile pentru construire şi pentru împrejmuire de 4,25 ml din axul propus al strazii Crinului - sect 4 din P.U.G. Se vor respecta prevederile Codului Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere şi picătura la streaşina; Se vor amenaja spaţii verzi si plantate conform R.G.U.; Scurgerea apelor pluviale se vor face in incinta proprietăţii; Se vor asigura locuri de parcare în incinta potrivit funcțiunii propuse, conform R.L.U. nr. 489/2021 si respectarea NP 24/1997 normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme; Se vor respecta prevederile R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 505/2011 - privind faţadele şi cromatica clădirilor, modificată prin H.C.L. nr. 304/2015 si H.C.L. nr. 231/2021; Construcţiile la o distanţă mai mica de 60 cm faţă de limita de proprietate implică acordul autentificat al proprietarilor implicaţi în această condiţie; Se va respecta Legea nr. 114/1996 a locuinţei. Se poate construi numai cu avizul favorabil al deţinătorilor de reţele din zonă şi cu respectarea condiţiilor din acestea. Branşamentele/racordurile la utilităţi se vor realiza conform art. 11, alin. 7) litera e, din Legea nr. 50/1991 modificată, in baza acordului/autorizatiei administratorului drumului; Se vor respecta dispoziţiile art. 14, 15 si 17 din Lg 372/2005 modificată. Se va respecta OMS 119/2014, art.3, alin.2 în situaţia în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire (ampl. clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată minimă de 1 1/2 ore la solstiţiu de iarnă a încăperilor din clădirea cea mai înaltă). Primaria Municipiului Craiova nu va emite acte in vederea înscrierii în C.F a construcţiilor realizate fără A.C. sau cu nerespectarea acesteia, daca nu se respectă reglementările urbanistice aferente imobilului.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
- informare urbanistica
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Violeta Barcan


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:


d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
- Compania de Apa Oltenia - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
- Compania de Apa Oltenia - Telekom
- CEZ - Distributie Energie Oltenia - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova

d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:

e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):


Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 19 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Violeta Barcan

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de