R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 228983 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 65 din 16.01.2023

În scopul: modernizare incinta ,, Grota Ursului,, -Parcul Nicolae Romanescu

Ca urmare a Cererii adresate de (1) MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR LIA OLGUTA VASILESCU PRIN DELEGAT DIRECTOR EXECUTIV MARIA NUTA
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 228983  din  28/12/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Bulevardul Nicolae Romanescu, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:214399,214399-C13
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUZ , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 77/2014
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil constructii si teren intravilan apartinand domeniului public , conform extras CF NR 214399 si conf HG nr.141/2008, poz.33. Imobilul face parte din incinta - monumentul istoric Parc Nicolae Romanescu, pozitia 276, Cod LMI DJ-II-a-A-07924, din Ordinul nr. 2828/2015 al Ministerului Culturii si Cultelor.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - padure, ape statatoare,drum,curţi construcţii Destinaţia după PUZ -zona spatii verzi plantate, sport, agrement Suprafata terenului -918290 mp din acte si 895890 mp din maduratori din care 1200,00 mp zona studiata
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.Z. "Parcul Nicolae Romanescu" aprobat cu H.C.L. nr. 77/2014 - U.T.R. 1, subzona SP1, amplasamentul este situate in zona spatii verzi plantate, sport, agrement - zonificata astfel: f), P1-z-gradina zoologica. Zonificare functionala: subzona de tip gradina sau parc cu suprafete de peste 1,0 ha, spatiilor verzi plantate, amenajari parc urban, oglinda de apa si activitati de agrement - Parcul Nicolae Romanescu. Functiunile complementare admise ale zonei sunt: institutii publice sau servicii nepoluante care completeaza functiunea de baza a zonei (cultura educatie, alimentatie publica, comert; accese pietonale si carosabile; retele tehnico-edilitare si constructii aferente).Utilizare functionala: spatii plantate; mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna; circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate si oglinzilor de apa; c-tii pentru expozitii, activitati culturale, alimentatie publica si comert; parcaje; adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere. Utilizari premise cu conditii: - orice interventie necesita documentatii specific aprobate de organelle competente in conformitate cu prevederile Legii nr. 37/1995 si cu normele de protective stabilite pe plan local. Interdictii permanente: - nu este cazul. Functiunea dominanta a zonei: "Spatii verzi plantate publice, sport si de agrement"; Inaltimea constructiilor conf. RGU art. 31 - regim maxim de inaltime este de 2 nivele (P+1), P.O.T. max. = 10%, C.U.T. max. = 0.20 (in stabilirea C.U.T. al terenului nu afost inclus subsolul) Se propune - modernizare incinta ,, Grota Ursului,, -Parcul Nicolae Romanescu Plan de situatie cadastral cu situaţia existentă şi propusă pe suport topo vizat de O.C.P.I., cotat complet cu construcţiile învecinate, regimul lor de înălţime şi distanta de la acestea până la limita de proprietate;Situatia existentă și propusă pe relevee cadastrale vizate de O.C.P.I. Se vor respecta prevederile Codului Civil privind limita de proprietate; Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta proprietătii; Se vor respecta prevederile R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 415/2014 privind modul de conformare arhitecturala a fatadelor, cladirilor din zona centrala a municipiului Craiova; Construirea la o distanta mai mica de 60 cm fata de limita de proprietate, implica acordul autentificat al proprietarilor implicati in aceasta conditie inclusiv pentru realizarea finisajelor exterioare. Se va amenaja platforma gospodareasca pentru gunoi menajer si selectiv exclusiv in incinta proprietatii. Brans./racordurile la utilitati se vor realiza conf art.11, alin.7) lit e, din Lg. nr.50/1991R, in baza acordului/ autorizatiei administ. drumului.Titlu de proprietate in copie conform cu originalul; C.N.S.; Extras C.F.;Expertiza tehnica. Referatul de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant si intreaga documentatie tehnica va fi intocmita de specialisti atestati M.C.C. Situatia existenta si propunerea cu simulare foto. Simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
modernizare incinta ,, Grota Ursului,, -Parcul Nicolae Romanescu
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Iliuta Minaileanu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

[ x ] D.T.A.C.[ x ] D.T.O.E.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Direcția Județeană pentru Cultura Dolj. Avizul, Arhitectului Sef al Consiliului Judetean Dolj.
d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic daca este cazul. Certificat de performanta energetica a cladirii (daca este cazul) Studiu privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei(daca este cazul).Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata.
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare ,formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 0,00 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Iliuta Minaileanu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de