R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 198375 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2042 din 25.11.2022

În scopul: - desfiintare corp C1, construire locuință unifamilială duplex cuplat P+2 și refacere împrejmuire teren

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 198375  din  11/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Recunostintei, nr. 25, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:220982
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza P.U.G. , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000, 543/2018
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil construcție și teren intravilan proprietate privată a numitei Dinu Elena conform extras C.F. nr. 220982/11.10.2022. Imobil aflat in centrul istoric al municipiului Craiova poz. 100, cod DJ-II-a-A-08068 din LMI conf.Ord. 2828/2015 al Ministerului Culturii şi Cultelor.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după P.U.G. - zona centrală și istorică de locuințe individuale Suprafata terenului - 324,00 mp din acte si 272,00 mp din măsurători
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și prelungit cu H.C.L. nr. 543/ 2018- U.T.R. C5, subzona LM rezidețiala locuințe individuale cu clădiri mici P, P+1, P+2, amplasamentul este situat în zonă centrală și istorică de locuințe cu regim maxim de înălțime P+2, POT max = 35%, CUT max =1,05 și retrageri de min. 8,00 ml pentru construire și de min. 5,00 ml pentru împrejmuire din axul propus al străzii Recunostinței. Utilizări permise: administrație publică, unități financiar-bancare, comerț și alimentație publică, învațământ/cultură și culte, locuire și funcțiuni complementare, staționarea/gararea autovehicolelor în c-ții si spații publice special amenajate, se pot autoriza lucrari de mod. a fondului construit, existent, adaptat la noi funcțiuni compatibile cu zonă; locuire/funcțiuni complementare. Interdicții permanente: activități independente sau alte tipuri de activități care genereaza noxe, depozit en gros comerț/prestări servicii desfașurate în construcții provizorii nu se vor autoriza construirea de chioșcuri sau construcții cu caracter provizoriu care să altereze calitatea zonei. Autorizarea execututării construcțiilor se face cu respectarea înalțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fară ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat invecinate. Autorizarea executări construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fară ca diferența de înalțime să depășească cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat invecinate. Autorizarea executarea constructiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspect general al zonei și depreciază valorile generale acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Se propune desființare corp C1, construire locuință unifamilială duplex cuplat P+2 și refacere împrejmuire teren cu POTpropus = 34,98% si CUTpropus = 1,03. Conditii: Se va prezenta situația existentă și propusă pe suport topo vizat de O.C.P.I cu transpunerea reglementărilor urbanistice, completată cu construcțiile învecinate, regimul de înalțime al acestora, distanțele de la acestea la limita de proprietate; Situația existentă și propusă pe relevee cadastrale vizate de O.C.P.I.; Se vor respecta retragerile pentru construcții de min. 8,00 ml si de min. 5,00 ml pt. împrejmuire din axul propus al străzii Recunostinței; Respectarea prevederilor Codului Civil pe limita de proprietate privind picatura la streașina și servitutea de vedere; Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta proprietații; Amenajarea de spaţii verzi şi plantate conform RGU-spații plantate atât la nivelul solului cât și pe verticală - pe înălțimea clădirii, ornamente fatada, exemplu jardiniere; Se va respecta RLU aprob. cu HCL nr. 505/2011 și modificată cu HCL 304/2014 si HCL 231/2021; Balcoanele și logiile vor respecta estetica funcțiunii; Parcarea/gararea se vor face in incinta proprietații şi se vor asigura locuri de parcare în incintă potrivit funcțiunii propuse, conform RLU nr. 489/2021 și respectarea NP 24/1997 normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme; Acordul autentificat al vecinilor direct afectați pentru construire la distanță mai mică de 60 cm fata de limita de proprietate, conform Codului Civil, inclusiv pentru realizare finisaje exterioare; Referat de expertiză tehnică pentru protejarea construcției adiacente și în funcție de concluziile precizate în acesta se va prezenta acordul autentificat al proprietarilor afectați. In condțtiile în care soluția tehnică pentru împrejmuire necesita finisaje exterioare se va prezenta acordul autentificat al vecinilor afectați. Se va respecta Legea 114/1996 a locuinței. Prezentați:Titlul de proprietate in copie conform cu originalul; Incheiere de intabulare; Extras C.F.; C.N.S; Referatele de verificare a proiectului la exigențele stabilite de proiectant, întocmite de specialiști autorizați. Branșamentele/racordurile la utilitați se vor realiza conform art. 11, alin.7) litera e, din Legea nr. 50/1991 modificată, în baza acordului/ autorizatiei administratorului drumului. Expertiză tehnică conf. Legii 10/1995, modificată de Legea 177/2015, art.18, alin. 2; Certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a corpului ce se desființează. Actul de desfiintare al corpului C2 afectat de noua propunere (nota de constatare). Se vor respecta dispozitiile art. 14,15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificată. Simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
- desfiintare corp C1, construire locuință unifamilială duplex cuplat P+2 și refacere împrejmuire teren
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Violeta Barcan


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.D.T.O.E.D.T.A.D.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
alimentare cu apă - Compania de Apa Olteniagaze naturale - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
canalizare - Compania de Apa Oltenia - Telekom
alimentare cu energie electrica - CEZ - Distributie Energie Olteniasalubritate - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova

d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Dolj
d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic; Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic și al mediului înconjurator a utilizării sistemelor alternative de înalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificată. Studiu de insorire conform O.M.S. 119/2014, art. 3, alin.2".
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 9 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Violeta Barcan

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de