R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 382137 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2153 din 27.11.2023

În scopul: - construire C1- hala depozitare parter, C2 - imobil P+4 cu spatii comerciale, birouri, si locuinte de serviciu si C3 - imobil P+4 cu spati comerciale, birouri si locuinte de serviciu

Ca urmare a Cererii adresate de (1) HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. REPREZENTATA PRIN PIRVULESCU IONUT PENTRU ICARUS LOGISTIC PARK S.R.L. REPREZENTATA PRIN BETIU ANDRA-MADALINA
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 382137  din  07/11/2023
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Calea București, nr. 325 C, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral: 236657
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza P.U.G./P.U.Z. , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000, 543/2018, H.C.J. nr. 158/2015
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan apartinând domeniului privat al Judetului Dolj, intabulat drept de administrare către HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. - se intabuleaza drept de superficie pe o perioadă de 24 ani si cesionarea tuturor drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractul de superficie de sub C1 in favoarea cesionarului in fav - ICARUS LOGISTIC PARK S.R.L. - conf. extras C.F. 236657/30.10.2023.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după P.U.G./P.U.Z. - zona cu destinatie speciala, zona mixta industrie, servicii - Parc Industrial Suprafata terenului - 4200,00 mp din acte si din masuratori
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000, prelungire valabilitate cu H.C.L. nr. 543/2018 amplasamentul se afla în zona cu destinatie speciala și conf. P.U.Z. aprobat cu H.C.J. nr. 158/2015- U.T.R. I, amplasamentul se afla în zona mixta industrie, servicii - Parc Industrial cu P.O.T. max. = 80% C.U.T. max. = 4. Utilizări admise: institutii, servicii și echipamente publice și private; sedii de companii și firme, servicii pt. intreprinderi, proiectare, cercetare, expertize, consultantă și alte serv. profesionale; unităti de prod.industriale - activ. ind. nepoluante pt. mediu; activ. de c-ții, servicii; sedii de organizatii profesionale; accese carosabile și pietonale; accese C.F. - aproviz. de incintă-platforme; infrastructură tehnico-edilitară; parcaje la sol și subterane; sp. libere și pasaje pietonale; sp. plantate, scuaruri. Utilizări interzise: activ. productie poluante cu risc tehnologic sau incomode. Se propune construire C1-hala depozitare parter, C2-imobil P+4 cu spatii comerciale, birouri, si locuinte de serviciu si C3-imobil P+4 cu spati comerciale, birouri si locuinte de serviciu cu POT prop = 66,28% si CUTprop=1,09. Plan de situatie pe suport topo vizat de OCPI pe terenul inainte de dezmembrare luând in calculul indicilor urbanistici toate construcţiile existente si propuse, cu situaţia existentă si propusă, cotat complet si corect, cu c-ţiile învecinate și funcţiunea acestora, regimul lor de inălţime, distanţa de la limita de propietate la acestea, vizat de catre administratorul High Tech Industry Park S.R.L.; Se vor respecta retragerile de min. 4,50 ml pentru c-tii din axul aleii de acces cu nr. cad. 228198-pe latura de nord respectiv vest cu nr. cad. 228198 pt. dimensionarea acestora conf. RGU. Anexa 4, aprobat cu HG 525/1996; Se va respecta Cod Civil pe limita de prop privind servitutea de vedere și picătura la streasină; Se vor asigura locuri de parcare in incinta conf. R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 489/2021 si respectarea NP 24/1997 normativ pt. proiectarea si executia parcajelor pt. autoturisme pt. functiunile propuse; Scurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietatii; Se vor amenaja spatii verzi si plantate conform R.G.U. sp. plantate atat la nivelul solului cat si pe verticala (pe inaltimea cladirii, exemplu jardiniere). Se vor respecta servituţile impuse prin Ord. Min.Transporturilor nr. 493/2007 pt.aprobarea reglementarii Aeronautice Civile Romane privind stabilirea servitutilor aeronautice civile si a zonelor cu servituti aeronautice civile RACR-SACZ ed. 03/2007; Se va respecta Legea locuintei nr. 114/1996. Se va amenaja platformă gospodareasca pt. gunoi menajer si selectiv exclusiv in incinta proprietatii; Deviz estimativ de lucrări defalcat pentru fiecare corp în parte, iar valoarea pe cerere va fi în concordanță cu acesta. Se poate construi doar in baza avizelor favorabile al detinatorilor de retele si cu respectarea conditiilor din acestea; Aspectul cladirilor si edificarea edilitara vor respecta R.L.U. aferent P.U.Z-lui, art. 11, art. 12; Se va respecta R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 505/2011- privind fatadele si cromatica cladirilor, modificat prin H.C.L. nr. 304/2015 si H.C.L. nr. 231/2021. Bransamentele/racordurile la utilitati vor face obiectul altor documentatii. La faza de A.C prezentati: Titlu de proprietate contract de superficie in copie conform cu originalul; C.N.S.; Încheiere de intabulare; Extras C.F.; Referat de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant specializat; Se vor respecta dispozitiile art. 14, 15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata. Simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
- construire C1- hala depozitare parter, C2 - imobil P+4 cu spatii comerciale, birouri, si locuinte de serviciu si C3 - imobil P+4 cu spati comerciale, birouri si locuinte de serviciu
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Violeta Barcan


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

[ x ] D.T.A.C.[ x ] D.T.O.E.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
[ x ] alimentare cu apă- Compania de Apa Oltenia[ x ] gaze naturale- ENGIE - Distrigaz Sud Retele
[ x ] canalizare- Compania de Apa Oltenia
[ x ] alimentare cu energie electrica- CEZ - Distributie Energie Oltenia[ x ] salubritate- SC Iridex Group Salubritate SRL
[ x ] RCS&RDS
d. 2.avize şi acorduri privind:

[ x ] securitatea la incendiu[ x ] sanatatea populatiei

d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Româna; Aviz M.Ap.N - Statul Major General; S.R.I.; M.A.I.
d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic.Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Alexandru Victor Sertis


Achitat taxa de 49 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Violeta Barcan

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de