R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 196487 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2035 din 23.11.2022

În scopul: supraetajare corp C1 cu etaj partial

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 196487  din  09/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Feldioara, nr. 14, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:9218, 9218-C1
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUG , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000, 543/2018
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil constructie si teren intravilan proprietate privată a numitilor Vaduva Ion Cristian si Vaduva Zoia, se noteaza interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, obligatia de a nu face, in sensul de aincheia un contract de comodat, intabualre drept de ipoteca in favoarea ING BANK N.V. AMSTERDAM, conform extras CF nr.235656/06.10.2022

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după PUG - zona de locuinte individuale, zona protejata monumente si ansambluri istorice izolate Suprafata terenului - 228,00mp din acte si 222,00mp din masuratori
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.G, aprobat cu HCL 23/2000, prelungit cu HCL 543/2018,UTR LM 2, imobilul este situat în zona de locuinte individuale cu regim de inaltime maxim P+2, P.O.Tmax. = 35%, C.U.T max. = 1,05, cu retrageri de 8,00 ml pentru constructii si de minim 5,00 ml pentru imprejmuire din axul propus al str.Feldioara, zona protejata monumente si ansambluri istorice izolate ; Subzona predominant rezidentiala cu locuinte de tip urban,cu tesut pavilionar si dotari-echipare completa-alimentare cu energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale. Functiunea dominanta a zonei este locuirea in locuinte individuale cu caracter urban obligatoriu, in subzonele LM.Functiuni complementare admise ale zonei sunt: institutii publice si servicii; spatii verzi amenajate; accese pietonale si carosabile, parcaje; retele tehnico edilitare si constructii aferente. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor care, prin comformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interisa. Se propune supraetajare corp C1 cu etaj partial cu POTexist/propus=36,2% si CUTprpus=0,41. CONDITII: - se va prezenta situaţia existentă si propusâ pe suport topo vizat de O.C.P.I. completată cu construcţiile invecinate, regimul de inălţime al acestora, distanţele de la acestea la limita de proprietate; Situaţia existentă si propusă pe releveu cadastral vizat de OCPI; Se va respecta retragerea de min.8,00ml din axul str. Feldioara. Respectarea prevederilor Codului Civil pe limita de proprietate privind picătura la streaşină și servitutea de vedere; - scurgerea apelor pluviale se va face in incinta proprietăţii; - se vor amenaja spaţii verzi si plantate in conformitate cu prevederile R.G.U.-spaţii verzi şi plantate conform RGU-spații plantate atât la nivelul solului cât și pe verticala - pe înălțimea clădirii, exemplu jardiniere, ornamente fatada; - se vor realiza locuri de parcare, conform R.L.U. aprobat cu 489/2021 si respectarea NP 24/1997 normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme; Amenajarea de spaţii verzi şi plantate conform RGU-spații plantate atât la nivelul solului cât și pe verticala - pe înălțimea clădirii, exemplu jardiniere, ornamente fatada. Se va respecta RLU aprobat cu HCL nr. 505/2011-privind fatadele si cromatica cladirilor, modificat prin HCL 304/2015 si HCL 231/2021; Acordul autentificat al vecinilor direct afectaţi pentru construire la distanţă mai mica de 60 cm fata de limita de proprietate conform Codului Civil, inclusiv pentru realizare finisaje exterioare; Se va respecta Legea nr. 114/1996 a locuinţei; Referat de expertiză tehnică pentru protejarea construcţiei adiacente și în funcţie de concluziile precizate în acesta se va prezenta acordul autentificat al proprietarilor afectaţi. Branşamentele/racordurile la utilităţi se vor realiza conform art. 11, alin.7) litera e, din Legea nr. 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, in baza acordului/ autorizatiei administratorului drumului. La faza de AC prezentaţi: Titlul de proprietate în copie conformă cu originalul; Incheiere de intabulare; Fişa bunului imobil-daca este cazul; Extras de C.F.; C.N.S.; Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, intocmite de specialisti autorizaţi; Expertiză tehnică conform Legii nr. 10/1995, modificată de Legea nr. 177/2015, art. 18, alin. 2. Se vor respecta dispoziţiile art. 14,15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificată. Simulare foto. La faza de AC solicitarea se va face de catre ambii proprietari. Acord banca ING BANK NV AMSTERDAM.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
supraetajare corp C1 cu etaj partial
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Livia Cristina Calin


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.D.T.O.E.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
- Compania de Apa Oltenia - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
- Compania de Apa Oltenia - Telekom
alimentare cu energie electrica - CEZ - Distributie Energie Olteniasalubritate - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova

d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Dolj
d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic. Raport de audit energetic. Certificat de performanţă energetică a clădirii. Studiu privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei - daca este cazul. Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata.
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 7 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Livia Cristina Calin

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de