R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 192367 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2026 din 22.11.2022

În scopul: reconfigurare intersectie Strada Tufanelelor cu Calea Severinului si construire pasaj suprateran auto si pietonal

Ca urmare a Cererii adresate de (1) MUNICIPIUL CRAIOVA reprezentat de PRIMAR LIA OLGUTA VASILESCU, prin director executiv GALEA IONUT CRISTIAN și GENERAL BUILDING MANAGEMENT SRL reprezentat de LAURENTIU SMARANDACHE prin imputernicit RUSANDRA STOICOV
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 192367  din  02/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Calea Severinului, nr. 61, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:245679
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUZ , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 350/2013
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan proprietate privată a GENERAL BUILDING MANAGEMENT SRL, conform extras de C.F. nr.245679/2022. Se noteaza dreptul de inchiriere (locatiune) pe o perioada de 30de ani asupra suprafetei de 54295mp din imobilul de sub A1 pentru CARREFOUR ROMANIA SA, se noteaza intabulare, drept de superficie asupra suprafetei de 20mp, evidentiat in anexa nr.1, pe durata maxima legala-99ani pentru DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA , se noteaza intabulare drept ipoteca legala DEDEMAN SRL și teren domeniu public al Municipiului Craiova.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii/pasune/arabil/ape statatoare Destinaţia după PUZ - zonă mixtă locuinte și dotări complementare partial, parcuri comerciale, servicii de comert, partial spatii verzi, parcuri urbane, partial accese Suprafata terenului - 217482,00 mp din acte si din masuratori Suprafata interventiei - 9122 mp
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conf P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr.350/2013, amplasamentele se află situat partial în: UTR II - subzona M3 zonă mixtă locuinţe colective şi funcţiuni complem, regim h min P+6, max P+12, POTmax=35%, CUTmax=2,95, UTR III-subzona PC-zonă parcuri comerciale, servicii de comert en-gros/en-detail regim inaltime max P+2, POT max=40%, CUTmax=1,2, UTR X-subzona T-zona circulatii rutiere si transp urban aferent arterelor majore de circulatii de categ a II-a de circulatii carosabile, intersectii noi propuse, pasaj prop.subtraversare Cal Severinului, zona prot. aferenta retelelor majore de circulatie, plantatii de aliniament aferente arterelor majore, subzona V1-zona sp verzi, aliniamente, parcuri urbane, scuaruri, subzona V3-sp verzi plantate cu rol de protecție și mascare a unor zone de servicii cu unități de depozitare en-gross specializate și retrageri conform secț-4 min. 25ml pt construire și min. 19ml pt împrejmuire din axul Calea Severinului, respectiv min 21,5ml și min11,5ml din axul str. propuse prin PUZ-sect 1 și min 8,5ml și de 3,50ml din axul str prop prin PUZ-sect 3. Utilizari admise: comert en-gros, comert, mall-uri, show-room-uri auto, materiale c-tii si amenajari interioare, etc in c-tii de mari dimensiuni, spatii plante, parcaje. Utilizari interzise: mansarde false; folosirea tablei stralucit de aluminium; activ poluante; Se va trata similar fatada aceleasi cladiri avand in vedere percep acestora din cladirile inalte; Conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 350/2013 - U.T.R. II amplasamentul se află în zonă mixtă locuinţe colective şi funcţiuni complementare - subzona M1, regim de inaltime minim P+2 si maxim P+5, P.O.T. max. = 40%, C.U.T. max. = 2,40 si cu retrageri de min. 25,00 ml pentru constructii şi de 19,00 ml pentru împrejmuire din axul Caii Severinului - sect. 4 conf. P.U.Z. Utilizari admise: institutii si servicii, sedii ale unor companii si firmecompanii, servicii sociale, comert, hoteluri, restaurant, pensiuni, ag.turism, sport/recreere, sp. verzi plantate/scuaruri, locuinte colective cu partiu obisnuit. Se propune: reconfigurare intersectie Strada Tufanelelor cu Calea Severinului si construire pasaj suprateran auto si pietonal. Strada propusa de categoria II-a , lungime pasaj 107,50ml. Astfel, se propune realizarea unui pasaj cu ampriza de 16,10m, 3benzi de circulatie a cate 3,50m fiecare incadrate de spatiu verde cu latimmea de 1,00m si trotuar cu latimea de 1,50m racordat la Calea Severinului prin raza simpla R=9.00m. Pentru realizarea brațului suplimentar se va realiza reconfigurarea intersecției prin adaugarea unei benzi suplimentare pentru virajul la stanga pe Calea Severinului si reconfigurarea timpilor de semaforizare. Conditii:Se va prezenta plan de situatie pe suport topo vizat de O.C.P.I cu transpunerea reglementarilor urbanistice aprobate (strada propusa prin PUZ), situatia existenta şi propusa cu poziţionarea constructiilor învecinate, regimul lor de înălţime şi distanţa de la acestea la limita de proprietate; Contract cu executantul lucrărilor (drum, rigloe, iluminat, etc.); Documentaţia tehnică trebuie să fie vizată de verificatori atestaţi de proiecte, conform cerinţelor de calitate stabilite de proiectant pt. toate specialitatile, conf. legii, pe bază de referate, cu vize în original. Iluminatul se va asigura conform clasei de iluminat M1.Titlul de prop asupra imobilului in copie conf.cu originalul; CNS; Extras C.F.; Incheiere de intabulare. La faza de AC solicitarea se va face de catre titularul dreptului real de proprietate asupra terenului afectat de amenajare strada-teren apartinand domeniului public al Municipiului Craiova sau se va prezenta HCL cu privire la folosirea domeniului public pentru realizarea întregului drum propus.Expertiza tehnica.Lucrarile care se executa in zona drumului public, precum si obstacolele producatoare de restrictii pentru circulatie trebuie sa fie semnalizate cu echipamente moderne, conform instructiunilor comune elaborate de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor.Simulare foto
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
reconfigurare intersectie Strada Tufanelelor cu Calea Severinului si construire pasaj suprateran auto si pietonal
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.D.T.O.E.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
alimentare cu apă - Compania de Apa Olteniagaze naturale - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
canalizare - Compania de Apa Olteniatelefonizare - Telekom
alimentare cu energie electrica - CEZ - Distributie Energie Olteniasalubritate - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT CraiovaS.C. Flash Lightning Service S.A.
Politia Rutiera
SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA 2
Acord autentificat al proprietarilor perimetral afectati de functiuneRCS&RDS

d. 2.avize şi acorduri privind:

sanatatea populatiei

d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Avizul D.E.I.P. ; Avizul Comisiei de Sistematizare din cadrul Primariei Municipiului Craiova; Acordul Primăriei municipiului Craiova -Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Servicii Publice.
d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic; Studiu de circulatie.
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare, formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 2181 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de