R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 194131 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2034 din 23.11.2022

În scopul: desfiinţare corp C2 şi C3, modificări structurale C1 şi etajare C1.

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 194131  din  04/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Fulger, nr. 24, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUG/PUZ , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000, 543/2018, 231/2005.
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil constructie si teren intravilan proprietate privată a numitului Gutue Eugen Ionut, conform extras CF nr.233137/09.10.2022

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după PUG -zona locuinte unifamiliale, afectat partial de stradă şi de aliniamentul de construibilitate propuse prin PUZ Suprafata terenului -150,00mp din acte si 175,00mp din masuratori
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.G, aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000, prelungit cu HCL 543/2018 , UTR LM9, amplasamentul este situat in zona de locuinte unifamiliale cu regim maxim de inaltime P+2, P.O.T. max. = 35%, C.U.T. max. = 1,05, cu retragerea de minim 7,00 ml pt. construire şi imprejmuire din axul strazii propuse prin PUZ aprobat cu HCL nr.231/2005 -sectiunea 3 (str. Fulger), respectiv 4,50ml pentru construire si pentru imprejmuire din axul propus al str.Pui de Lei, pentru dimensionarea acesteia conform RGU, Anexa 4, aprobat cu HG 525/1996, afectat parţial de stradă si de aliniamentul de construibilitate propuse prin PUZ. Utilizari propuse sunt locuinte individuale cu caracter urban obligatoriu in subzonele LM. Functiunile complementare admise ale zonei sunt: institutii publice si servicii; spatii verzi amenajate; accese pietonale si carosabile, parcaje, garaje; retele tehnico-edilitare si constructii aferente.Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa. Se propune desfiinţare corp C2 şi C3, modificări structurale C1 şi etajare C1 cu POTprop=63% si CUTprop=1.22. Conditii:Se va prezenta situatia existenta si propusa pe suport topo vizat de O.C.P.I, cu transpunerea reglementarilor urbanistice (stradă si aliniamentul de construibilitate propuse prin PUZ) completata cu construcţiile invecinate, regimul de inaltime al acestora, distanţele de la acestea la limita de proprietate; Situaţia existentă si propusă pe relevee cadastrale vizate de O.C.P.I.;Se vor respecta retragerile de minim 7,00 ml pentru construire şi imprejmuire din axul străzii propuse prin PUZ aprobat cu HCL nr.231/2005 -secţiunea 3 (str. Fulger), respectiv 4,50ml pentru construire si pentru imprejmuire din axul propus al str.Pui de Lei, pentru dimensionarea acesteia conform RGU, Anexa 4, aprobat cu HG 525/1996; Respectarea prevederilor Codului Civil pe limita de proprietate privind picătura la streaşină și servitutea de vedere; Amenajarea de spaţii verzi şi plantate conform RGU-spații plantate atât la nivelul solului cât și pe verticala - pe înălțimea clădirii, exemplu jardiniere, ornamente fatada. Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta proprietăţii; Se vor amenaja spaţii verzi si plantate in conformitate cu prevederile R.G.U.; Se vor realiza locuri de parcare in incintă, conform R.L.U. aprobat cu 489/2021 si respectarea NP 24/1997 normativ pentru proiectarea si execuţia parcajelor pentru autoturisme ; Se va respecta R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 505/2011 si modificată cu HCL 304/2014 si HCL 231/2021 ; Acordul autentificat al vecinilor direct afectaţi pentru construire la distanţă mai mica de 60 cm fata de limita de proprietate, conform Codului Civil, inclusiv pentru realizare finisaje exterioare; Referat de expertiză tehnică pentru protejarea construcţiei adiacente și în funcţie de concluziile precizate în acesta se va prezenta acordul autentificat al proprietarilor afectaţi. Se va respecta Legea 114/1996 a locuinţei. Prezentaţi: Titlul de proprietate in copie conform cu originalul; Incheiere de intabulare; Extras C.F.; C.N.S; Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, intocmite de specialisti autorizati. Expertiză tehnică conf. Legii 10/1995, modificată de Legea 177/2015, art.18, alin. 2; Certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a corpurilor ce se desfiinţează.Se vor respecta dispoziţiile art. 14,15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata. Simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
desfiinţare corp C2 şi C3, modificări structurale C1 şi etajare C1.
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Livia Cristina Calin


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.D.T.O.E.D.T.A.D.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
- Compania de Apa Olteniagaze naturale - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
- Compania de Apa Oltenia - Telekom
alimentare cu energie electrica - CEZ - Distributie Energie Olteniasalubritate - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova

d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic;Raport de audit energetic. Certificat de performanţă energetică a clădirii. Studiu privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei - daca este cazul.Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata, conf. OG nr. 13/2016.
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 7 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Livia Cristina Calin

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de