R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 194583 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2041 din 24.11.2022

În scopul: desfiintare locuinta-parter și construire locuintă unifamilială P+1E, foisor-parter și împrejmuire parțiala teren

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 194583  din  04/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Progresului, nr. 4, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:251162
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUZ , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 311/2007
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil, construcție și teren intravilan proprietate privată a numitilor Vînatoru Marius Sorin, cota actuala 1/2 și Sfîrloagă Andreea-Georgiana, cota actuala 1/2, conform extras C.F. nr. 251162/06.10.2022.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după P.U.Z. - zona locuințe, partial afectata de aliniamentul de construibiliate propus prin P.U.Z., protecție sanitară determinată de cimitir (R=50) Suprafata terenului - 521,00 mp din acte si 527,00mp din masuratori
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.Z. Riului Lunca Jiului aprobat cu H.C.L. nr.311/2007, UTR-Z5Mg-tds, amplasamentul studiat se află situat în zonă locuințe, cu regim de înălțime max. P+2E, P.O.T.max. =35%, C.U.T.max. =1,05, protectie sanitară determinată de cimitir (R=50), afectat partial de aliniamentul de construibilitate propus prin P.U.Z.cu retrageri de 5,50ml pt imprejmuire si minim 8,50ml pt constructii din axul str. Progresului (profil5). Funct. dominanta a zonei este locuirea. Funct. complementare admise ale zonei sunt:institutii publice si servicii;spatii verzi amenajate;accese pietonale si carosabile,parcaje,garaje; retele tehnico-edilitare si constructii aferente. Autoriz. executarii c-tiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate. Autoriz. executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autoriz. executarii c-tiilor care, prin conformare,volumetrie si aspect exterior,intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii,este interzisa. Se propune: desfiintare locuinta-parter și construire locuintă unifamilială P+1E, foisor-parter și împrejmuire parțiala teren, cu P.O.T. propus=27,69% si C.U.T. propus=0,43. Conditii: Situatia existentă şi propusă pe relevee cadastrale vizate de O.C.P.I., planul de situație cu transpunerea reglementarilor urbanistice aprobate (partial afectata de aliniamentul de construibiliate propus prin P.U.Z.) situația existenta și propusa, cu pozitionarea constructiilor invecinate, regimul de inaltime si distanta de la acestea la limita de proprietate;Se vor respecta prevederile C.Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere și picătura la streasină;Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta proprietatii;Se vor amenaja spaţii verzi si plantate in conformitate cu prevederile R.G.U.525/1996-spații plantate atât la nivelul solului cât și pe verticala-pe înălțimea clădirii (exemplu jardiniere, ornamente fatada);Se vor amenaja locuri de parcare, in incinta proprietatii conf. R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr.489/2021 si respectarea NP 24/1997 normativ pentru proiectarea si execuția parcajelor pentru autoturisme; Se va prezenta acordul autentificat al vecinilor afectati de construire la o distantă mai mica de 60cm fata de limita de proprietate, conf. prevederilor Cod Civil, inclusiv pentru realizarea finisajelor exterioare; Se va respecta Legea nr.114/1996 a locuintei; Se va respecta R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr.505/2011 privind fatadele si cromatica cladirilor, modificat cu H.C.L. nr.304/2014 si H.C.L. nr.231/2021; Se vor respecta retragerile pt. c-tii de min. 8,50ml si de min. 5,50ml pt. imprejmuire din axul propus al din axul str. Progresului (profil5-conf. P.U.Z.) In conditiile in care solutia tehnica pentru imprejmuire necesita finisaje exterioare se va prezenta acordul autentificat al vecinilor afectati. Pe planul de situatie se va marca si cota imprejmuirea, iar in memoriu si pe cerere se va preciza lungimea, respectand conditiile de retragere. Se va respecta OMS 119/2014, art.3, alin.2 în situaţia în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire (ampl. clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată minimă de 1 1/2 ore la solstiţiu de iarnă a încăperilor din clădirea cea mai înaltă). Se poate construi numai cu avizul favorabil al deţinătorilor de utilităţi din zonă şi cu respectarea condiţiilor precizate în acestea, inclusiv aviz de la Directia de Sănătate Publică Dolj având în vedere zona de protectie sanitară determinată de cimitir. In zona de protectie a cimitirului, cladirile se vor retrage la 50m de gardul cimitirului. Dincolo de aceasta limita se poate construi numai cu respectarea legislatiei sanitare in vigoare O.M.S nr.119/2014 art.2 alin.3 sau studiu de impact daca este cazul. La faza de A.C. prezentați:Titlul de proprietate în copie conformă cu originalul; Incheiere de intab;Extras C.F.;C.N.S.; Referat de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, intocmite de specialisti autorizati;Exp. tehnică cf. Lg.10/1995, modificată de Lg.177/2015, art.18, alin.2. Referat de expertiza tehnica pt. protejarea costructiilor adiacente și în functie de concluziile din acesta, acordul autentificat al vecinului afectat-daca este cazul. Certif de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a constructiei ce se desfiintează. Brans./racordurile la utili se vor realiza conf art.11, alin.7) lit e, din L 50/1991, in baza acordului/ autorizatiei administ. drumului;Se vor respecta dispozitiile art.14,15 si17 din Legea nr. 372/2005 modif. Situatia existenta si propusa simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
desfiintare locuinta-parter și construire locuintă unifamilială P+1E, foisor-parter și împrejmuire parțiala teren
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.D.T.O.E.D.T.A.D.
Copie D.T. pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru branşamente/racorduri excutate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
- Compania de Apa Olteniagaze naturale - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
- Compania de Apa Oltenia - Telekom
alimentare cu energie electrica - CEZ - Distributie Energie Olteniasalubritate - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova

d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic; Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata; Studiu de insorire conform O.M.S. nr.119/2014, art. 3, alin.2"; Studiu de impact conform O.M.S. nr.119/2014, art. 2, alin.3"- daca este cazul.
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare, formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 13 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de