R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 194717 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2027 din 22.11.2022

În scopul: desfiintare corpuri C1, C2 si construire locuinte unifamiliale tip duplex cuplat C1, C2,C3, C4, C5 cu regim de inaltime P+1, locuinte unifamiliale insiruite C6, C7, C8, C9, C10 cu regim de inaltime P+1 si refacere imprejmuire teren

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 194717  din  07/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Bucovaț, nr. 91, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:249800
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUG/PUZ , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000, 543/2018, 283/2018
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil, construcții si teren intravilan proprietate privată, a numitilor Sîrbu Ion și Sîrbu Florica conform extras de C.F. nr. 249800/10.10.2022.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după PUG /PUZ - zona locuințe, partial afectata de strada propusa prin P.U.Z. Suprafata terenului - 2481,00 mp din acte și măsurători.
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 si prelungire valabilitate cu H.C.L. nr. 543/2018 - U.T.R. LM 11, amplasamentul se află situat in zona locuinte individuale cu regim de înăltime max. P+2, P.O.T. max. = 35%, C.U.T. max. = 1,05, partial afectata de strada propusa conf. P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 283/2018 - cu retrageri de min. 7,50 ml pentru constructii si pentru imprejmuire din axul propus al str. Bucovat -sect. 2 (conform PUZ ). Subzona predominant rezidentiala cu locuinte de tip urban, cu tesut pavilionar si dotari- echipare completa-alimentare cu energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale. Functiunea dominanta a zonei este locuirea in locuinte individuale cu caracter urban obligatoriu, in subzonele LM. Functiunile complementare admise ale zonei sunt: institutii publice si servicii; spatii verzi amenajate; accese pietonale si carosabile, parcaje, garaje; retele tehnico-edilitare si constructii aferente. Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa. Se propune desființare corpuri C1, C2 și construire locuințe unifamiliale tip duplex cuplat C1, C2,C3, C4, C5 cu regim de inălțime P+1, locuințe unifamiliale înșiruite C6, C7, C8, C9, C10 cu regim de înălțime P+1 și refacere împrejmuire teren cu P.O.T. propus = 33,15% si C.U.T. propus = 0,60. Se va prezenta plan de situatie pe suport topo vizat de O.C.P.I., cu situația existentă și propusă cotat complet și corect cu transpunerea reglementărilor urbanistice aprobate (afectat parțial de strada și aliniament de construibilitate), construcțiile învecinate, distantanța până la acestea și regimul de înălțime. Respectarea retragerilor de min.7,50 ml pentru constructii si pentru imprejmuire din axul propus al str. Bucovat -sect. 2 (conform PUZ). Se va respecta prevederile Codului Civil pe limita de proprietate privind servitututea de vedere, picatura la streasina. Scurgerea apelor pluviale se vor face in incinta proprietatii. Se vor amenaja spatii verzi si plantate conform R.G.U. Se vor amenaja locuri de parcare in incinta proprietatii conform R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 489/2021și respectarea NP 24/1997 normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme. Se vor respecta prevederile R.L.U. aprobate cu H.C.L. nr. 505/2011- privind fatadele si cromatica cladirilor, modificata prin H.C.L. nr. 304/2015 si H.C.L. nr. 231/2021. In conditiile în care amplasarea constructiilor se vor realiza la o distanta mai mica de 60 cm fata de limita de proprietate, se va prezenta acordul autentificat al vecinilor implicati în aceasta conditie, conform prevederilor Codului Civil, inclusiv pentru realizarea finisajelor exterioare; Pe planul de situatie se va marca si cota imprejmuirea, iar in memoriu si pe cerere se va preciza lungimea imprejmuirii, respectand conditiile de retrageri; In conditiile in care solutia tehnica a imprejmuirii necesita realizarea finisajelor exterioare ce afecteaza vecinatatile, se va prezenta acordul autentificat al vecinilor afectati. Se va respecta Legea nr. 114/1996 a locuintei. Se va amenaja platforma gospodareasca pentru gunoi menajer si selectiv exclusiv in incinta proprietati. Brans./racordurile la utilitati se vor realiza conf art.11, alin.7) lit e, din Legea nr. 50/1991, in baza acordului/autorizatiei administ. drumului. Se vor respecta dispozitiile art. 14, 15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata. Se poate construi numai in baza avizelor favorabile ale detinatorilor de utilitati din zona si cu respectarea conditiilor din acestea. Expertiză tehnică conform Legii nr. 10/1995, modificată de Legea nr. 177/2015, art. 18, alin. 2. La faza de A.C. se va prezenta: Titlul de proprietate in copie conform cu originalul. Incheiere de intabulare; Extras Carte Funciara; C.N.S. Certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a construcției ce se desființează ; Deviz estimativ de lucrări (C+M) defalcat pentru fiecare corp în parte, iar valoarea pe cerere va fi în concordanță cu acesta. Situatia existenta si propunerea - simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
desfiintare corpuri C1, C2 si construire locuinte unifamiliale tip duplex cuplat C1, C2,C3, C4, C5 cu regim de inaltime P+1, locuinte unifamiliale insiruite C6, C7, C8, C9, C10 cu regim de inaltime P+1 si refacere imprejmuire teren
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.D.T.O.E.D.T.A.D.
Copie D.T. pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru branşamente/racorduri excutate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
alimentare cu apă - Compania de Apa Olteniagaze naturale - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
canalizare - Compania de Apa Oltenia - Telekom
alimentare cu energie electrica - CEZ - Distributie Energie Olteniasalubritate - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova
Politia Rutiera

d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Aviz Comisia de Sistematizare a Circulatiei din cadrul P.M.C.
d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic. Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata.Studiu de circulatie în incinta și în zona.Studiu de insorire conform O.M.S. 119/2014, art. 3, alin.2".
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare, formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 31 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de