R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 193276 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2025 din 22.11.2022

În scopul: Modernizare fatada spatiu comercial - constructie provizorie cu durata de amplasare pe toata perioada contractului

Ca urmare a Cererii adresate de (1) MITROPOLIA OLTENIEI ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI reprezentata prin BADESCU GEORGICA SILVIU pentru SC VIRSOMAR TRANS SRL reprezentata prin DINU DOBRE
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 193276  din  03/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada George Enescu, nr. 79, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:19692
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUG , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000, 543/2018
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan proprietate privată a Municipiului Craiova și se notează folosință gratuită pe perioada existenței constructiei în favoarea Mitropolia Olteniei - Arhiepiscopia Oltenia - Parohia Sf. Ioan Botezătorul, conf. C.F. 224821/2022.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după PUG - zona mixtă locuinte, funcţiuni complexe de interes public şi servicii de interes general Suprafata terenului - 17700,00mp din acte si 17701,00mp din masuratori, Steren inchiriat = 33,00mp
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.G., aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 si prelungire valabilitate cu H.C.L. nr. 543/2018 amplasamentul este situat in zona mixta de locuintre cu regim maxim de inaltime P+3-10E POTmaxim=20% CUTmaxim=2,2, funcţiuni complexe de interes public şi servicii de interes general, P.O.T. max.= 70%, C.U.T. nereglemntat - în funcţie de regimul de înălţime dar nu mai mult de C.U.T. max. = 4, parcuri, recreere, turism cu interdictie de construire până la aprobare doc. P.U.Z./P.U.D. cu retrageri de 11,50 ml pt. construire și pt. împrejmuire din axul strazilor George Enescu si Tineretului - profil 2, respectiv 8,00 ml din axul str. Micsunele -profil 3; Conform P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr. 38/2013 "referitor la construirea unor spatii comeciale, cu regim de inaltime parter - str. Aristizza Romanescu, nr.7C" cu P.O.T.prop. = 35,92% si C.U.T. prop. = 0,3592, amplasamentul se află în zonă - culte - Catedrala Sf. Ioan Botezătorul în constructie. Se propune: Modernizare fatada spatiu comercial - constructie provizorie cu durata de amplasare de 10ani CONDIŢII: Situatia existenta si propusa pe suport topo vizat de OCPI cu pozitionarea constructiilor invecinate, regimul de inaltime si distanta fata de acestea. Construcţia va avea caracter provizoriu si va fi desfiinţată prin grija si pe cheltuiala beneficiarului în termen de 30 de zile de la sesizarea în scris în funcţie de necesităţile din zonă fără a solicita despăgubiri; Se vor respecta condiţiile si suprafata aprobate prin contractul de închiriere nr. 390 din data de 24.02.2010 si din actele aditionale. Nu va fi afectat domeniul public. Neachitarea tarifelor stabilite prin contractul de închiriere atrage sancţiunea demolării construcţiei conform legislaţiei în vigoare; Dovada achitării chiriei. Staţionarea mijloacelor de transport folosite pentru aprovizionare nu vor afecta circulaţia pietonală şi rutieră din zonă. Se vor respecta condiţiile şi suprafaţa aprobată în contractul de închiriere. La faza de autorizatie prezentaţi: Titlu de proprietate, Contract de închiriere, acte aditionale in termende valabilitate, AC a spatiului, in copii conform cu originalul; Referatele de verificare la exigenţele stabilite de proiectant. La faza de A.C se va preciza durata amplasarii construcţiei cu caracter provizoriu si functiunea acestuia. Expertiză tehnică, dacă este cazul. Se vor respecta conditiile din Reg. local privind conditiile de amplasare a constructiilor cu caracter provizoriu pentru desfasurarea activitatilor de comert stradal pe raza mun. Craiova precum şi una din variantele ataşate, aprobat cu H.C.L nr. 846/2013. Durata de amplasare va fi conform contract de inchiriere nr. 390 din data de 24.02.2010 si a actelor aditionale. La faza de A.C se va prezenta situaţia existentă si propunerea cu simulare foto iar cererea va fi semnata si stampilata de catre ambele parti contractante cu precizarea reprezentantilor legali ai acestora. Se vor respecta dispozitiile art. 14, 15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata. Scurgerea apelor pluviale se vor face in incinta proprietatii; Se vor respecta conditiile din avizele fav ale detinatorilor de retele din zona; Tratarea unitara a fatadei cu celelalte spatii invecinate; Acordul autentificat al vecinilor afectati de constructie la o dist. mai mica de 60cm, fata de limita de proprietate, conf prevederilor C.C., inclusiv pt realizarea finisajelor exterioare (daca este cazul). Daca exista constructii adiacente constructiei propuse se va prezenta referat de expertiza tehnica pt protejarea constructiilor si in functie de cond. din acesta, acordul autentificat al proprietarilor acestora.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
Modernizare fatada spatiu comercial - constructie provizorie cu durata de amplasare pe toata perioada contractului
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

D.T.A.C.D.T.O.E.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
- Compania de Apa Oltenia - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
- Compania de Apa Oltenia - Telekom
- CEZ - Distributie Energie Olteniasalubritate - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova

d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:
Raport de audit energetic; Certificat de performanta enegetica a clădirii; Studiu privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative producere a energiei, daca este cazul.Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare, formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 6 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de