R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 192625 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2024 din 21.11.2022

În scopul: informare urbanistica

Ca urmare a Cererii adresate de (1) *************
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 192625  din  02/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Floresti, nr. 22, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:252247
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUG , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000 543/2018
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan proprietate privată

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după PUG - zona locuinte Suprafata terenului - 1300 mp din acte si 1447 mp din masuratori
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și modificat cu H.C.L. nr.543/2018, amplasamentul este situat in zona de locuinte individuala cu regim max. de inaltime P+2, P.O.T. max.= 35%, C.U.T. max.=1,05 cu retrageri pentru construire si pentru imprejmuire de min. 4,25 ml din axul str. Floresti,-sect 3 PUG (Simnicul de Jos) . Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa. Se propune -informare urbanistica pentru terenul cu St=1300 mp din acte si 1447 mp din masuratori cu nr cadastral 252247. Suprafata de teren situat in intravilan: cu S=1300 mp din acte si 1447 mp din masuratori este construibil cu destinatia zona de locuinte individuale cu regimul maxim de inaltime P+2E si indici de construibilitate P.O.T.=35% C.U.T=1,05. La faza de construire se va prezenta:Plan de situatie pe suport topo vizat de O.C.P.I.,cotat complet si corect, cu constructiile invecinate, functiunea, distantele pana la acestea si regimul lor de inaltime. Se vor respecta retragerile pentru construire si pentru imprejmuire de min. 4,25 ml din axul str. Floresti,-sect 3 PUG (Simnicul de Jos) . Se vor respecta prevederile Codului Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere si picătura la strasină ;Parcarea/gararea se vor face in incinta proprietatii şi vor respecta R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 489/2021 si respectarea NP 24/1997 normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme ; Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta proprietatii;Bransamentele/racordurile la utilitati se vor realiza conform art. 11, alin.7) litera e, din Lg 50/1991, in baza acordului/ autorizatiei administratorului drumului. Amenajarea de spaţii verzi şi plantate conform RGU-spații plantate atât la nivelul solului cât și pe verticala - pe înălțimea clădirii, exemplu jardiniere, ornamente fatada; Se vor respecta prevederile R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 505/2011 - privind fatadele si cromatica cladirilor, modificarea prin H.C.L. nr. 304/2015 si H.C.L. nr. 231/2021;Construirea la o distanta mai mica de 60 cm fata de limita de proprietate, implica acordul autentificat al proprietarilor implicati in aceasta conditie inclusiv pentru realizarea finisajelor exterioare; Se poate construi numai în baza avizelor favorabile al detinătorilor de utilităti din zonă, cu respectarea conditiilor din acestea. Se va respecta Legii nr. 114/1996 a locuinte. Se va respecta OMS 119/2014, art.3, alin.2 în situaţia în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire (ampl. clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată minimă de 1 1/2 ore la solstiţiu de iarnă a încăperilor din clădirea cea mai înaltă). Se vor respecta dispozitiile art. 14,15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata. Simulare foto.PMC nu va emite acte in vederea inscrierii in CF a constructiilor realizate fara AC sau cu nerespectarea acesteia, daca nu se respecta reglementarile urbanistice aferente imobilului.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
informare urbanistica
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Iulia Matei


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:


d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
- Compania de Apa Oltenia - ENGIE - Distrigaz Sud Retele
- Compania de Apa Oltenia - Telekom
- CEZ - Distributie Energie Oltenia - SC Iridex Group Salubritate SRL
- Termo Craiova - RAT Craiova

d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4.Studii de specialitate:

e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):


Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 20,00 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Iulia Matei

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de