R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 196234 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2032 din 23.11.2022

În scopul: - înlocuire copertină existentă în cadrul incintei clădire acces HQASEET OLTENIA

Ca urmare a Cererii adresate de (1) O.M.V. PETROM S.A. REPREZENTATĂ DE CIOBANU RADU PRIN ARCHIBUS SOLUTION CENTER ROMANIA S.R.L. REPRREZENTATĂ DE TRITA TUDOR FLORIN PRIN CASPOL - DESIGN CONCEPT S.R.L. REPREZENTATĂ DE ANIELA PIRON
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 196234  din  08/11/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Brestei, nr. 3, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral: 219263
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza P.U.Z. Z.C.1 , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 121/2000,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil construcții si teren intravilan proprietate privată a OMV PETROM S.A. conform extras C.F. nr. 219263/08.11.2022. Imobilul se află în perimetrul "Centrului Istoric al municipiului Craiova", cod DJ-II-m-B-07949 - Sala de sport, fostă Uzină Electrică, poz. 132.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după P.U.G. - zonă centrală si istorică, cu destinatia instituții publice și afectată parțial de strada Brestei Suprafata terenului - 1663,00 mp din acte și din măsurători
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.Z. Z.C.1 aprobat cu H.C.L. nr. 121/2000, U.T.R. C1 - subzona IP1, amplasamentul este situat în zonă centrală si istorică, cu destinația instituții publice, cu regim de înălțime maxim P+3, corelat cu înălțimea la cornișă a clădirilor existente în zonă dacă construcția se află la front, P.O.T. max. = 33% şi C.U.T. max. = 1,3, afectată parțial de stradă Brestei - cu alinierea la strada Brestei, la nivelul construcțiilor existente, la 30,5 ml - secț. 2 conform P.U.Z. Se propune înlocuire copertină existentă în cadrul incintei clădire acces HQASEET OLTENIA fără modificarea indicilor de construibilitate P.O.T. și C.U.T. Restricții: Nu se vor construi locuințe în zonă și nu se vor autoriza construirea de anexe la locuiunțe sau chioșcuri pe terenurile libere. Conditii: Plan de situaţie pe suport topo vizat de O.C.P.I. cu situaţia existenta şi propusă, cu poziţionarea construcțiilor învecinate, functiunile acestora, regimul lor de înălţime şi distanţa de la acestea la limita de proprietate. Prezentați: Titlu de proprietate in copie, conform cu originalul; Incheiere de intabulare, Fisa bunului imobil; Extras de carte funciară; Referetale de verificare a proiectului la exigențele stabilite de proiectant, întocmite de specialisti atestati. Expertiza tehnica. Referat de expertiză tehnică pentru protejare a construcțiilor adiacente. Se vor respecta dispozitiile art. 14,15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata. Situația existentă și propusă simulare foto. În cazul în care societatea este reprezentata de o terta persoana se va prezenta calitatea de împuternicit a acesteia.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
- înlocuire copertină existentă în cadrul incintei clădire acces HQASEET OLTENIA
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Violeta Barcan


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

[ x ] D.T.A.C.[ x ] D.T.O.E.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
d. 2.avize şi acorduri privind:


d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Aviz Direcția Judeteană pentru Cultura Dolj
d.4.Studii de specialitate:
Raport de audit energetic; Certificat de performanta enegetica a clădirii; Studiu privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei; Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic.
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Ileana Luiza Mandea


Achitat taxa de 23 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Violeta Barcan

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de