R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 148387 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 765 din 22.04.2024

În scopul: - consolidare, recompartimentari interioare, remodelare fatade, schimbare sistem de acoperis, extindere, amenajare subsol tehnic si schimbare de destinatie din cladire de birouri Sth+P+3 in spital clinic

Ca urmare a Cererii adresate de (1) CEREALCOM DOLJ S.R.L. PENTRU DOMENIUL COROANEI SEGARCEA S.R.L. REPREZENTATA PRIN ANGHEL MIHAI
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 148387  din  09/04/2024
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Strada Bibescu, nr. 3, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral: 222710; 222710-C1;
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza P.U.G./P.U.Z. , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 23/2000; 554/2023;121/2000;238/2020
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Imobil construtie si teren intravilan proprietate privată a - CEREALCOM DOLJ S.R.L. , cota actuala 1/1 conform C.F. nr. 222710/08.04.2024. Imobil situat în zona protejata perimetru Centru Istoric al Mun. Craiova DJ-II-a-A-08068, poz. 100, conform listei aprobată cu Ordinul 2828/2015 al Ministerului Culturii şi Cultelor.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după PUG/PUZ - zona centrala si istorica cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general, partial afectat de strada propusa prin PUG/PUZ si partial zona cu interdictie temporara de construire pana la aprobarea proiectului pentru extindere/strapungerea unei artere Suprafata terenului - 1585,00 mp din acte si din masuratori
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform PUG/PUZ aprobat cu HCL nr. 23/2000; 554/2023; 121/2000-U.T.R.-C1, subzona IP1 - amplasamentul este situat in zona centrala si istorica cu functiuni complexe de interes public si servicii. Prescriptii IP1-Permisiuni - se pot autoriza lucrari de intretinere si reparatii curente asupra fondului construit mai nou, de indepartare a c-tiilor parazetare si de realizare a c-triilor anexa strict necesare; - lucrari de reabilitare, valorificare si modernizare asupra fondului construit mai vechi, de adaptare la noi functiunicompatibile cu zona; lucrari de cionsolidare si restaurare a sau conservare in cazul cladirilor monumente de arhitectura; lucrari de imbunatatire a confortului edilitar; redimensionare si modernizare a strazilor. Restrictii: se vor autoriza numai c-tii pt. institutii publice/sevicii si nu se vor construi choscuri, constructii cu caracter provizoriu intre c-tiile existente cu regim de înăltime max. P+3 corelat cu inaltimea la cornisa a cladirilor exist. in zona daca c-tiile se afla la front cu POTmax.=33% şi CUTmax.= 1,3 si cu retrageri de minim 11,50 m pentru construire si imprejmuire din axul propus al strazii Bibescu conf. PUZ aprobat cu HCL 238/2020. Se propune consolidare, recompartimentari interioare, remodelare fatade, schimbare sistem de acoperis, extindere, amenajare subsol tehnic si schimbare de destinatie din cladire de birouri Sth+P+3 in spital clinic cu POTmax.=26% şi CUTmax.= 1,17. Conditii: Plan de situaţie pe suport topo vizat de O.C.P.I. cu situaţia existenta şi propusă, poziţionarea construcţiilor învecinate, regimul lor de înălţime, distanţa de la acestea la limita de proprietate si situatia existenta si propusa pe releveele cadastrale vizate de OCPI. Se vor asigura locuri de parcare în incinta conform RLU aprobat cu HCL 489/2021 si respectarea NP 24/1997 normativ pentru proiectarea si execuţia parcajelor pentru autoturisme; Se vor amenaja spatii verzi si plantate in conformitate cu prevederile RGU 525/1996-spații plantate atât la nivelul solului cât și pe verticala - pe înălțimea clădirii, exemplu jardiniere, ornamente fatada; Scurgerea apelor pluviale se vor face în incinta proprietăţii. Respectarea Codului Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere si picatura la streasina.Se va respecta RLU aprobat cu HCL nr. 415/2014 privind modul de conformare arhitecturala a fatadelor, cladirilor din zona centrala a mun. Craiova si in zonele cuprinzand cladiri cu valoare arhitecturala din mun. Craiova.Bransamentele/racordurile la utilitati se vor realiza conform art. 11, alin. 7) litera e, din Legea nr. 50/1991, modificata in baza acordului/ autorizatiei administratorului drumului. Se va prezenta: Titlul de proprietate in copie, conform cu originalul; Incheiere de intabulare; Fisa bunului imobil; Extras de C.F.; C.N.S.;Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, intocmite de specialisti autorizati, expertiza tehnica.Se vor respecta dispozitiile art. 14,15 si 17 din Legea nr. 372/2005 modificata. Simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
- consolidare, recompartimentari interioare, remodelare fatade, schimbare sistem de acoperis, extindere, amenajare subsol tehnic si schimbare de destinatie din cladire de birouri Sth+P+3 in spital clinic
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Violeta Barcan


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

[ x ] D.T.A.C.[ x ] D.T.O.E.

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
[ x ] alimentare cu apă- Compania de Apa Oltenia
[ x ] canalizare- Compania de Apa Oltenia
[ x ] alimentare cu energie electrica- CEZ - Distributie Energie Oltenia[ x ] salubritate- SC Iridex Group Salubritate SRL
[ x ] alimentare cu energie termica - SC Termo Urban Craiova SRL
[ x ] Politia Rutiera
[ x ] Acord autentificat al proprietarilor perimetral afectati de functiune
d. 2.avize şi acorduri privind:

[ x ] securitatea la incendiu[ x ] protectia civila[ x ] sanatatea populatiei

d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Dolj; Comisia de Sistematizare a Circulatiei Rutiere si Pietonale din cadrul P.M.C.
d.4.Studii de specialitate:
Raport de audit energetic. Certificat de performanta enegetica a clădirii. Studiu privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei - daca este cazul. Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata.Studiu de circulatie in incinta; Studiu de insorire conform OMS 119/2014, art 3,
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Alexandru Victor Sertis


Achitat taxa de 25 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Violeta Barcan

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de