Luni, 17 IUNIE 2024

Persoane cu functii de conducere

Secretar general: Zarioiu Isabel-Janina

Director executiv: Frujinoiu Anca-Vasilica

Arhitect sef: Lazarescu Alexandra

Sef Serviciu juridic, contencios si agricol: - Stef Catalina

Sef Serviciu impozite si taxe locale: Tudorescu Simina-Laura

Sef Birou investitii si achizitii publice: Greavu Gheorghe

Sef Birou resurse umane, relatii cu publicul, registratura, arhiva: Savu Dorinel

Sef Birou Comercial si de administrare a domeniului public si local: Conway Adriana